Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Komunikacja promocyjna i kryzysowa - stacjonarne I stopnia

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: 02-S1KP12
  Nazwa: Komunikacja promocyjna i kryzysowa - stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 2012/2013Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Filologiczny - Katowice (od 2012/2013Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 2012/2013Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z komunikacji promocyjnej i kryzysowej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:

<1> Efekty kształcenia dla kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa zatwierdzone uchwałą nr 140 Senatu UŚ z dnia 29 maja 2012. Program kształcenia określony został przez Radę Wydziału uchwałą UŚ z dnia 22 maja 2012.

<E> Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów komunikacja promocyjna i kryzysowa absolwent:

<W>

#efekt kształcenia 1: posiada uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w zakresie takich dziedzin jak językoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o mediach, wiedza o sztuce, wiedza o bezpieczeństwie, socjologia, filozofia, etyka i psychologia

#efekt kształcenia 2: posiada uporządkowaną wiedzę co do praktycznego zastosowania języka i wiedzy o literaturze w działalności kulturalnej i nastawionej na promocję kultury i komunikację społeczną

#efekt kształcenia 3: posiada uporządkowaną wiedzę zorientowaną na wykorzystanie nabytej wiedzy o języku i literaturze w działaniach promocyjno-reklamowych oraz do promocji treści w mediach

#efekt kształcenia 4: zna podstawową terminologię w zakresie humanistyki i nauk społecznych związaną z wybranymi sferami działalności medialnej, kulturalnej i promocyjno-reklamowej i rozumie miejsce nauk humanistycznych i społecznych w relacji do innych nauk

#efekt kształcenia 5: zna podstawowe zasady funkcjonowania systemu medialnego w Polsce i świecie

#efekt kształcenia 6: ma podstawową wiedzę na temat struktury agencji promocyjnej, struktury redakcji gazet, rozgłośni radiowych i TV oraz zasad, jakimi się kierują i celów, które chcą osiągnąć

#efekt kształcenia 7: ma podstawową wiedzą na temat prawnych uwarunkowań funkcjonowania redakcji, agencji promocyjnych i jednostek upowszechniania kultury, w tym dotyczących przede wszystkim prawa autorskiego

#efekt kształcenia 8: ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych w tym marketingowych, uwarunkowań działalności redakcji, agencji promocyjnych i jednostek upowszechniania kultury

#efekt kształcenia 9: ma podstawową wiedzę na temat metod i procedur wykorzystywanych w działalności instytucji promocyjnych, medialnych i związanych z upowszechnianiem kultury

#efekt kształcenia 10: posiada podstawową wiedzę na temat metod i procedur ochrony bezpieczeństwa i dóbr oraz własności społecznej

#efekt kształcenia 11: ma podstawową wiedzą na temat odbiorców kultury i ich więzi społecznych

#efekt kształcenia 12: ma podstawową wiedzą na temat odbiorców reklamy i mediów, sposobów ich określania, językowej identyfikacji oraz diagnozowania ich potrzeb

#efekt kształcenia 13: posiada podstawową wiedzą na temat ewaluacji efektów działań promocyjnych w zakresie odbiorców reklamy i mediów oraz oceny skuteczności rozpoznania ich potrzeb

#efekt kształcenia 14: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prywatnej

#efekt kształcenia 15: ma wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania danych w działalności promocyjnej oraz ochrony dóbr

#efekt kształcenia 16: ma podstawową wiedzę w zakresie retoryki i umiejętności perswadowania

#efekt kształcenia 17: ma wiedzę o człowieku, jego uwarunkowaniach psychologicznych i zasadach funkcjonowania w społeczeństwie

#efekt kształcenia 1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać selekcjonować informacje czerpane z różnych źródeł, dotyczące działań promocyjnych w mediach oraz potrafi wykorzystać te informacje do konstruowania kampanii promocyjnych i działań kulturalnych

#efekt kształcenia 2: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać selekcjonować informacje dotyczące działań ochrony zdrowia i mienia oraz wykorzystać je do konstruowania strategii działań komunikacyjnych w sytuacji bezpośredniej rozmowy i przy pomocy mediów

#efekt kształcenia 3: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie marketingu, promocji, komunikacji językowej w sytuacjach bezpośredniej rozmowy oraz za pośrednictwem mediów

#efekt kształcenia 4: samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty reklamowo-promocyjne; potrafi zaplanować i realizować komunikację z klientem za pośrednictwem mediów

#efekt kształcenia 5: samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty komunikacyjne związane z ochroną zdrowia i mienia; potrafi zaplanować i realizować komunikację w sytuacji zagrożenia zdrowia

#efekt kształcenia 6: potrafi zaplanować i realizować komunikację bezpośrednią i poprzez media w sytuacjach kryzysowych

#efekt kształcenia 7: posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na kierowanie, planowanie i realizację zadań związanych z komunikacją w celu ochrony zdrowia i mienia

#efekt kształcenia 8: posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na kierowanie, planowanie i realizację zadań związanych z komunikacją w sytuacjach kryzysowych przy wykorzystaniu mediów i w komunikowaniu bezpośrednim

#efekt kształcenia 9: posiada podstawowe umiejętności rozumienia procesów społecznych i prowadzenia badań społecznych pozwalających na właściwą ocenę potrzeb odbiorców komunikatów promocyjnych

#efekt kształcenia 10: posiada podstawowe umiejętności w zakresie przeprowadzenia badań pozwalających na właściwą ocenę potrzeb odbiorców komunikatów bezpośrednich i za pośrednictwem mediów w sytuacji kryzysowej

#efekt kształcenia 11: posiada umiejętności w zakresie ewaluacji działań promocyjno-reklamowych oraz komunikacyjnych

#efekt kształcenia 12: potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa, także prawa autorskiego, w odniesieniu do instytucji kulturalnych, agencji promocyjnych i marketingowych oraz redakcji mediów

#efekt kształcenia 13: potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków (europejskich) na realizację projektu związanego z działalnością medialną i promocyjno-reklamową i kulturalną

#efekt kształcenia 14: potrafi ocenić przydatność metod jakościowych i ilościowych do oceny skuteczności działań komunikacyjnych i perswazyjno-promocyjnych w ramach kampanii reklamowej

#efekt kształcenia 15: potrafi ocenić i wybrać właściwe procedury doboru mediów i narzędzi promocyjno-marketingowych do konstruowania kampanii promocyjno-reklamowej

#efekt kształcenia 16: posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego i zaprezentowania wyników pracy przy użyciu właściwych argumentów merytorycznych i technik emocjonalnych; potrafi wyciągać właściwe wnioski

#efekt kształcenia 17: potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie marketingu, promocji, komunikacji społecznej z wykorzystaniem kanałów medialnych i przy użyciu nowych mediów w języku polskim i przynajmniej jednym obcym

#efekt kształcenia 18: posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i przynajmniej jednym obcym dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych w zakresie teorii komunikacji i promocji; potrafi wykorzystać tu takie źródła informacji jak Internet, prasa fachowa, właściwa literatura fachowa

#efekt kształcenia 19: posiada umiejętność skonstruowania właściwego tekstu promocyjnego i dziennikarskiego, zarówno ustnego jak i pisemnego

#efekt kształcenia 20: ma umiejętności językowe w zakresie marketingu, komunikacji, promocji, językoznawstwa i literatury właściwych dla kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ

<K>

#efekt kształcenia 1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

#efekt kształcenia 2: potrafi współdziałać w grupie przejmując w niej zarówno funkcje kierownicze jak i podrzędno-wykonawcze

#efekt kształcenia 3: potrafi wybrać i ocenić zadania priorytetowe, które najlepiej posłużą do realizacji zamierzonych celów

#efekt kształcenia 4: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

#efekt kształcenia 5: uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z wybranych mediów i różnych form uczestnictwa