Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PMU-ASKT-7SM
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2012/2013

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

wg prowadzącego seminarium

Efekty uczenia się:

po ukończeniu seminarium student:

- zna podstawowe strategie i metody badań humanistycznych lub społecznych (zależnie od tematyki seminarium), zna przykłady różnego typu badań w zakresie edukacji kulturalnej, animacji społeczno-kulturalnej i upowszechniania kultury przedstawione w literaturze przedmiotu;

- posiada podstawową wiedzę o realizacji badań, analizowaniu wyników badań i opracowywaniu wniosków w zakresie problematyki związanej z edukacją kulturalną, animacją społeczno-kulturalną j i upowszechnianiem kultury oraz zjawiskami z pogranicza kultury i życia społecznego ważnych dla ww działań;

- potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji wyników badań z pogranicza edukacji i kultury,

problemów kulturalnych i związanych z różnymi formami uczestnictwa w kulturze;

- potrafi napisać poprawnie pracę licencjacką, przedstawić syntetycznie jej koncepcję, przebieg badań, wyniki, podjąć dyskusję na jej temat w świetle literatury przedmiotu,

- potrafi wypowiadać się na temat poznanych na podstawie literatury przykładów badań z wyodrębnieniem ich celu, przedmiotu, metody, organizacji ; potrafi sformułować problematykę przykładowych, prostych badań związanych z wybrana tematyką , zaproponować i uzasadnić dobór metody badań, zaprojektować proste przykładowe badania ; sporządzić bibliografię;

- potrafi przedstawić w sposób poprawny i komunikatywny własne zainteresowania badawcze i wziąć aktywny udział w dyskusji

nad problemami badawczymi;

- potrafi wskazać etyczne aspekty własnych badań oraz możliwości ich wykorzystania w świetle dostrzeganych potrzeb społeczno- kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega:

- umiejętność wykorzystania tekstów naukowych z zakresu wybranej tematyki do konstruowania części teoretycznej pracy;

- znajomość zasad metodologicznych w podanym zakresie,

ze sposobami wykorzystania w indywidualnej pracy badawczej;

-umiejętność budowania projektu badań i struktury pracy;

- opanowanie umiejętności konstruowania tekstu naukowego, w tym sporządzania odsyłaczy i bibliografii;

- poprawność i kompletność konspektu pracy magisterskiej;

- poprawność i zasadność wyboru i opracowania narzędzi badawczych;

- poprawność przygotowanego i przedstawianego komunikatu z badań z opracowaniem wyników;

- zgodność opracowanej pracy pisemnej z obowiązującymi rygorami w zakresie struktury, treści, formy i języka

ocenie podlegają wypowiedzi ustne [ w dyskusji z promotorem i grupą] oraz wypowiedzi pisemne [poszczególne części pracy ]

Zakres tematów:

tematyka i zakres badań w pracach magisterskich obejmuje szeroką tematykę skupioną wokół opisu, analizy, oceny:

- edukacji kulturalnej,

- animacji społeczno-kulturalnej

- upowszechniania kultury

w jej zróżnicowanych treściach, formach i sposobach realizacji oraz społecznych uwarunkowaniach rozwoju

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów

- dyskusja problemów

- konsultacje indywidualne w formie konwersatoryjnej

- indywidualna praca badawcza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia, Ewelina Konieczna, Katarzyna Olbrycht, Jolanta Skutnik 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.