Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego 12-PDZ_ASK6JP
Wykład (W) semestr zimowy 2012/2013

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971, 1973, 1986 (odpowiednie rozdziały).

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksyklanej(odpowiednie rozdziały).

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993; Lublin 2001, 2010 (odpowiednie rozdziały).

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S.Urbańczyk, oprac. M. Kucała, Wrocław 1978 (odpowiednie hasła).

Encyklopedia języka polskiego, red. S.Urbańczyk, M. Kucała, oprac. A.Kałkowska, Wrocław 1999 (odpowiednie hasła).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Język polski”. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków (wybrane artykuły).

Język zwierciadłem kultury czyli Nasza codzienna polszczyzna, red. H.Zgółkowa, Poznań, 1988.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna elementarne zagadnienia z zakresu posługiwania się językiem mówionym ( i pisanym) z uwzględnieniem kontekstu przemian komunikacyjnojęzykowych, kulturowych i społecznych oraz

zagadnienia związane z prowadzeniem dyskusji, polemiki, negocjacji, autoprezentacji; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych języka.

Umiejętności:

Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie tworzenia różnych form wypowiedzi, a w szczególności – potrafi w sposób zwięzły i trafny wyrażać swoje myśli, sprawnie przemawiać, poprawnie konstruować teksty, prowadzić dyskusje, polemiki i negocjacje, autoprezentacje i posługiwać się językiem w oficjalnych sytuacjach publicznych.

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

różnych zagadnień kulturowo-społecznych.

Kompetencje:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy językoznawczej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie sprawności technicznej w poprawnym posługiwaniu się językiem polskim, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności językowe.

Ma świadomość wartości języka jako dziedzictwa kulturowego oraz jego poszanowania.

Ma etyczną świadomość wykorzystywania języka na różnych poziomach komunikacji społecznej, wyrażającego się w pragmatyce różnych form (odmian i gatunków) mowy i wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - weryfikacja stopnia opanowania treści wykładowych, ćwiczeniowych, z zakresu wskazanej literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

Treści programowe wykładów koncentrowały się na takich zagadnieniach, jak: kultura języka polskiego, kultura żywego słowa, językoznawstwo - znaczenie terminów; działalność kulturalnojęzykowa; poziomy języka; funkcje języka; norma języka polskiego; norma a społeczny uzus; innowacja językowa i kryteria jej oceny; błąd językowy jako innowacja funkcjonalnie nieuzasadniona; błąd stylistyczny; zróżnicowanie współczesnej polskiej normy językowej (język ogólnopolski a gwary); zagadnienie puryzmu; język mówiony, a język pisany; ustna odmiana języka ogólnego; funkcje języka mówionego; język oficjalny i język nieoficjalny; style funkcjonalne języka polskiego: styl potoczny, styl artystyczny, styl urzędowy, styl naukowy; wybrane problemy poprawności stylistycznej; wybrane problemy poprawności fonetycznej;

najnowsze słownictwo polskie, zjawisko mody językowej (amerykanizacja); zagadnienia z zakresu etyki językowej; słowniki języka polskiego oraz wydawnictwa poprawnościowe w perspektywie historycznej i współczesnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład wsparty prezentacją nagrań audialnych i materiałów filmowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.