Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-WIP-N1-5PPS
Wykład (W) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność. Warszawa 2008, Sic.

Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009, Impuls.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010, Impuls.

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2001, APS.

Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009, PWN.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005, GWP.

Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012, Wyd. Continuo.

Borzyszkowska H. (red): Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. Warszawa 1983, WSiP.

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS.

Gajdzica Z.: Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków 2011, Impuls.

Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa 2000, WSiP.

Kosakowski Cz. (red.): Nauczania i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit.

Maciarz A.: Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Warszawa 1992, WSiP.

Maciarz A.: Dziecko długotrwale chore. Zielona Góra 1996, Verbum.

Mój uczeń słabo słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Warszawa 2001. MEN.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP.

Palak Z. (red.): Pedagogika specjalna w zreformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin 2001, Wyd. UMCS.

Szczepankowski B.: Niesłyszący- głusi – głuchoniemi. Warszawa 1999, WSiP.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych aspektów pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę;

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia uczniów niepełnosprawnych i zaburzonym zachowaniem, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów niepełnosprawnych; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej; zna współczesne systemy wsparcia osób niepełnosprawnych oraz potrafi dokonać diagnozy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku szkolnym.

kolokwium w formie pisemnej składa się pytań otwartych i zamkniętych

Zakres tematów:

• Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk

• Przedmiot pedagogiki specjalnej. Cele i zadania pedagogiki specjalnej

• Interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

• Działy pedagogiki specjalnej. Podstawowe pojęcia

• Pojęcie i typy rehabilitacji. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

• Paradygmaty w pedagogice specjalnej

• Wczesna, rozwinięta diagnoza. Profilaktyka jako przedproże pedagogiki specjalnej

• Korekcja i kompensacja w obrębie pedagogiki specjalnej

• Procesy uczenia się małego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Pedagogika specjalna w ujęciu historycznym

• Osoba niepełnosprawna w kontekście zmiany społecznej- uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych

• Osobowość i powinności pedagoga specjalnego

• System kształcenia i wychowania specjalnego

• Zasady kształcenia i wychowania i terapii w pedagogice specjalnej

• Dziecko zdolne i wybitnie zdolne w edukacji wczesnoszkolnej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.