Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 06-PE-R-S1-01
Wykład (W) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk 2001, Wyd. Arche.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock 2001, Wyd. Nauk. Novum.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., (red.). Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 1999.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa 2001, Wyd. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Urban B., Pedagogika osób niedostosowanych społecznie. [W:] Dykcik W., (red.). Pedagogika specjalna, Poznań 2002, Wyd. UAM.

Dukaczewski E., Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. „Szkoła Specjalna” 2003, nr 2.

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole: Wydawnictwo UO 2005.

Harasimiuk G., Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich. „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 2-4.

Iwański Z.S., Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizującej. Płock 2003, Wyd. WS.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji. Kraków 2012, Wyd. Impuls.

Kozaczuk F., (red.) Resocjalizacja instytucjonalna. Rzeszów, Wyd. UR 2004.

Noszczyk M., Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. „Auxilium Sociale” 2002, nr 2 (22).

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Readaptacja społeczna nieletnich opuszczających zakłady poprawcze w percepcji ekspertów. [W:] Kieszkowska A. Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Kraków 2011, Wyd. „Impuls”.

Nowak A., Mediacja między nieletnim a ofiarą – alternatywą wobec środków tradycyjnych. [W:] Krzyżak-Szymańska E., Szamański A. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. Mysłowice 1995, Wyd. GWSP.

Olszewska E., Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Wrocław 2012, Wyd. WSH-E.

Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2010, Wyd. Impuls.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2001, Wyd. UW.

Resocjalizacja. Red. J.M. Stanik, B. Urban. Warszawa 2007, Wyd. PWN.

Stankowski A., Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Katowice 2002, Wyd. Gnome.

Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa 2003, Wyd. „Żak”.

Szecówka A., Ewolucja wychowania resocjalizującego w polskich zakładach dla nieletnich, w: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2004.

Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa 2010, Wyd. WSP.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

Oceniana będzie m.in.: znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, przedmiot, zakres, zadania, cele, funkcje, działy pedagogiki resocjalizacyjnej, jej twórcy i kontynuatorzy. Problematyka niedostosowania społecznego – definicja, etiologia, symptomatologia, typologie. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka teoretyczna i praktyczna. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym – przegląd instytucji i profesji. Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich i dorosłych.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin pisemny w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Zadaniem studenta będzie poprawnie odpowiedzieć na zadane pytania (minimalnie 5 maksymalnie 10). Przewidywany czas trwania egzaminu to około 60 minut.

W wyniku nie zaliczenia jego student zobowiązany jest go poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej - wyjaśnienie podstawowych pojęć: socjalizacja, wychowanie, resocjalizacja, asocjalność, dysocjalność, wykolejenie (obyczajowe, przestępcze).

2. Niedostosowanie społeczne – przegląd definicji, etiologia, symptomatologia, typologie. Wieloaspektowość genezy zjawiska przestępczości wśród nieletnich – przegląd wybranych teorii.

3. Pedagogika resocjalizacyjna jako dział pedagogiki specjalnej. Przedmiot, zakres, zadania, cele, funkcje, działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka teoretyczna i praktyczna.

4. Prekursorzy i kontynuatorzy – przegląd ośrodków akademickich w Polsce.

5. Reakcje sądowe wobec nieletnich w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008.

6. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym – działalność świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, kuratela sądowa.

7. Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich – charakterystyka młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, policyjnej izby dziecka, schroniska dla nieletnich oraz zakładu poprawczego.

8. Resocjalizacja dorosłych – formy instytucjonalne (więzienie jako instytucja resocjalizacyjna). Zjawisko podkultury przestępczej.

9. Pomoc następcza udzielana osobom opuszczającym placówki resocjalizacyjne. Projekcja filmu dokumentalnego pt. „Odlot”.

10. Sylwetka i powinności resocjalizatora - wychowawcy pracującego z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców (pedagogów resocjalizacyjnych).

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.