Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt międzykulturowy 05-SO-ZPE-S2-PM
seminarium (S) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Cini M. Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie. Warszawa 2007;

• Grossie T. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa 2004;

• Grosse T. Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Warszawa 2004;

• Kierzkowski T [red] Fundusze Strukturalne Unii Europej-skiej. Warszawa 2005;

• Sanetra W. Europeizacja Polskiego Prawa Pracy. Warszawa 2004;

• Gliński P. Lewenstein B. Siciński A. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalna w jednoczącej się Europie. Warszawa 2004;

• Gliński P. Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa 2006;

• J. Wódz, K. Wódz, Lokalny kapitał społeczno-kulturowy i lokalni liderzy zmian, [w:] M.S. Szczepański [red.] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Tychy 2000

• M. Granata, Organizacje pozarządowe w Polsce, Warszawa 2000

• M. Golinowska, D. Głogosz [red.] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa 1999

• Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, Warszawa 1998

• G. Skąpska [red.] Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Kraków 1998

• C. DeRobertis, H. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

• K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998;

• A. Niesporek, Siła i słabość społeczeństwa obywatel-skiego w Polsce, [w:] K. Wódz [red.] Negocjowana de-mokracja, czyli europejskie governance po polsku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007;

• Długosz D., Wygnański J.J. Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa 2005;

• Hausner J. Marody M. Rutkowski J. Wilkin J. Wojtyna A. Zirk-Sadowski M. Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska. Kraków 2001;

• Rymsza M. [Red] Trzeci sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Nr 1-9 Warszawa 2004-2007;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia modułu jest uzyskania pozytywnej oceny na którą składają się dwie składowe:

ocena aktywności na zajęciach;

ocena grupowego projektu zaliczeniowego polegającego na opracowaniu projektu podmiotu ekonomii społecznej odwołującego się do wzoru międzykulturowego. Grupowa prezentacja projektu w języku angielskim.

Zakres tematów:

- Zakorzenienie społeczne podmiotów ekonomii społecznej;

- Kapitał społeczny i jego znaczenie dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

- Źródła finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej w Polsce i w Europie;

- Innowacje społeczne w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej - w ujęciu międzynarodowym;

Metody dydaktyczne:

konwersatorium w języku angielskim na podstawie zadanej literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.