Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 05-POWS-S2-PSM13
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Sułek M., Prognozowanie i symulacja międzynarodowa, Warszawa 2010.

2. Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, Warszawa 2001.

3. Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

1. Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Łódź 2000.

2. Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa 1997.

3. Geopolitical Simulator 2 User Manual. Adres URL: http://www.rulers-of-nations.com/manuel/manuel_ron_en.pdf.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wypadkową następujących elementów:

Praca zaliczeniowa

Pisemne sprawdziany wiedzy

Dyskusja moderowana

I.Praca zaliczeniowa

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

2. Student posiada wiedzę na temat prognozowania i symulacji międzynarodowych.

3. Student potrafi uzasadnić poczynione przez siebie działania w ramach gry symulacyjnej.

Na koniec semestru studenci muszą przedstawić pracę zaliczeniową, w której zawarto opis wszystkich podjętych przez nich działań w ramach gry symulacyjnej GEOPOLITICAL SIMULATOR 2, wraz z uzasadnieniem i opisem ich rezultatów. Ocenie merytorycznej podlega przede wszystkim zasadność określonych przedsięwzięć oraz ich skuteczność w stosunku do innych zespołów studentów.

Praca zaliczeniowa powinna mieć minimum 10 stron A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Powinna zawierać chronologiczny opis wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez dany zespół kierujący wybranym państwem w programie GEOPOLITICAL SIMULATOR 2.

Trzy zespoły będą oceniane przede wszystkim pod kątem zasadności podejmowanych przez nich działań oraz ich skuteczności z punktu widzenia stosunków międzynarodowych. Tylko jeden zespół, który osiągnie najlepsze efekty otrzyma ocenę "bardzo dobry" (5,0).

II. Dyskusja moderowana

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji.

2. Student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 5 i więcej – ocena bardzo dobra

• 4 – dobra

• 1-3 – dostateczna

• 0 – niedostateczna

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

- w ramach przygotowań musi on się także zdobyć wiedzę na temat omawiany w ramach zajęć. Wiedza ta jest następnie sprawdzana w ramach dyskusji moderowanej.

III. Pisemne sprawdziany wiedzy

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu zachowania państw w stosunkach międzynarodowych.

4. Student posiada wiedzę na temat prognozowania i symulacji międzynarodowych.

Akcent w ramach fakultatywnych pisemnych sprawdzianów wiedzy może być położony na wiedzę studentów z zakresu zachowania państw w stosunkach międzynarodowych, jak i aspektów teoretycznych prognozowania i symulacji.

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Gra symulacyjna przeprowadzona przy wykorzystaniu programu GEOPOLITICAL SIMULATOR 2 w sali komputerowej przez trzy zespoły studentów. Każdy zespół ma za zadanie kontrolować poczynania wybranego państwa w stosunkach międzynarodowych przez cały semestr, odnotowując podjęte przez siebie decyzje. Na tej podstawie, na ostatnich zajęciach w semestrze przedstawiają pracę zaliczeniową, która stanowi syntezę przyjętej przez dane zespoły polityki oraz jej efektów.

3. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- gra dydaktyczna,

- gra symulacyjna,

- gra decyzyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 8/21 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 22/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.