Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polityczna Polski XX wieku 05-PO-S1-HPP12
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791-1997, Warszawa 2001.

2. Tegoż, Historia sejmu polskiego, t. II, cz. II, Warszawa 1989.

3. Ash Garton T., Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Warszawa 1990.

4. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

5. Buczek R., Na przełomie dziejów, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1944-1947, Wrocław 1989.

6. Ciechanowski J. M., Powstanie warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dy-plomatycznego, Warszawa 1987.

7. Czubiński A., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza, charakter, znacze-nie, Poznań 2002.

8. Duraczyński ,E., Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.

9. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.

10. Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982.

11. Faryś J., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939,Warszawa 1981.

12. Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Warszawa 1991.

13. Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

14. Tegoż, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.

15. Tegoż, Polska Gierka , Warszawa 1995.

16. Gabinety drugiej Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod redakcją J. Farysia i J. Pajewskiego,Szczecin-Poznań 1991.

17. Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.

18. Tegoż, Stalinizm, Warszawa 1993.

19. Głowacki A., Kryzys polityczny 1970 roku, Warszawa 1990.

20. Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.

21. Tegoż, Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990.

22. Tegoż, Leski K., Solidarność w podziemiu, Łódź 1990.

23. Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, Lublin 1998.

24. Kersten K., Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989.

25. Tejże, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 1984.

26. Kto kim był w II Rzeczypospolitej, pod red. J. Majchrowskiego, Warszawa 1994.

27. Meretik G., Noc generała, Warszawa 1989.

28. Mink G., Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna (1980-1989), War-szawa 1992.

29. Osęka P., Marzec 68, Kraków 2008.

30. Owczarski J., Romantycy kontra realiści. Polska krwawiąca 1944-1948, War-szawa 2011.

31. Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.

32. Polska Odrodzona. Państwo-społeczeństwo-kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982.

33. Rykowski Z., Władyka W., Polska próba. Październik 56, Kraków 1989.

34. Spór o PRL, wstęp P. Wandycz, Kraków 1996.

35. Tarniewski M. (Karpiński J.), Plonie komitet, Warszawa 1989.

36. Tegoż, Porcja wolności, Paryż 1979.

37. Werblan A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009.

38. Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947, Kraków 2012.

39. Zaremba P., Operacja Wisła. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Warszawa 1989.

40. Życie polityczne w Polsce 1918-1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1985.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać ocenę dostateczną student winien pozytywnie zaliczyć kolokwium zaliczeniowe oraz pisemne sprawdziany wiedzy. Musi również w ramach konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia pozytywnie zaliczyć (forma ustna) te zajęcia (ćwiczenia), na których był nieobecny. Wymagana jest wiedza merytoryczna.

Aby uzyskać ocenę dobrą student winien pozytywnie zaliczyć kolokwium zaliczeniowe oraz pisemne sprawdziany wiedzy. Musi również w ramach konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia pozytywnie zaliczyć (forma ustna) te zajęcia, na których był nieobecny. Winien na zajęciach uczestniczyć w dyskusjach i rozwiązywaniu wskazanych problemów. Wymagana jest wiedza merytoryczna i kompetencje.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student winien pozytywnie zaliczyć kolokwium zaliczeniowe oraz pisemne sprawdziany wiedzy. Musi również w ramach konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia pozytywnie zaliczyć (forma ustna) te zajęcia, na których był nieobecny. Winien na zajęciach uczestniczyć w dyskusjach i rozwiązywaniu problemów, a także w debacie na temat kontrowersji wokół oceny II RP i Polski Ludowej. Wymagana jest wiedza merytoryczna, kompetencje i umiejętności.

Zakres tematów:

1. Walka o granice II Rzeczypospolitej.

2. Kształt terytorialny II Rzeczypospolitej a jej problemy narodowościowe.

3. Ewolucja systemu rządów II Rzeczypospolitej.

4. Geneza, przebieg i następstwa przewrotu majowego.

5. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w latach II wojny światowej.

6. Powstanie, działalność, status międzynarodowy organów RP na emigracji.

7. Ruch oporu w okupowanej Polsce 1939 -1945.

8. Ugrupowania polityczne polskiego podziemia w latach II wojny światowej.

9. Geneza przebieg i następstwa powstania warszawskiego.

10. Wprowadzenie systemu realnego socjalizmu w Polsce.

11. Stalinizm w Polsce.

12. Geneza przebieg i następstwa kryzysów społeczno-politycznych i ekonomicznych w PRL.

13. Położenie ekonomiczne Polski w latach osiemdziesiątych.

14. Upadek systemu realnego socjalizmu w Polsce.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia;

- aranżowanie debat;

- analiza przyczynowo-skutkowa i synteza procesów historycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Szura-Olesińska 26/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Szura-Olesińska 25/27 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Szura-Olesińska 26/27 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Szura-Olesińska 25/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.