Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 06-PS-NM-004
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. "Żak”.

Stachowski R., Dobroczyński B. (2008). Historia psychologii-od Wundta do czasów najnowszych. W: (red). J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: Wyd. UJ.

oraz teksty źródłowe wybranych klasyków psychologii

Platon. Mit jaskini.

Arystoteles. (1988). O duszy. Warszawa: PWN, (fragmenty księgi I (roz.I), II (roz. I, II, III i IV), księgi III (roz. IV-VII).

Descartes (Kartezjusz) (1986). Namiętności duszy. Warszawa: PWN (fragmenty-część I, O uczuciach w ogóle, a przy tym o całej naturze człowieka).

Watson J.B. (1981). Psychologia, jak widzi ją behawiorysta. Przegląd Psychologiczny, 24, 3, 497-514.

Freud Z. (1982). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: PWN (wykład VI i VII o marzeniach sennych)

Horney, K. (1999 i późniejsze). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Rebis. Rozdział 2 i 5 Podstawowa struktura nerwic.

Festinger L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa. PWN, r. 1 i 2, s. 19-51

Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN. Rozdział 2. Teoria ludzkiej motywacji

Rogers, C. (2002). Sposób bycia. Poznań: Rebis. Rozdział 6. Podstawy podejścia nastawionego na osobę.

May, R. (1995). O istocie człowieka: szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań: Rebis. Rozdział III. Początki i znaczenie psychologii egzystencjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie Student jest zobowiązany, by:

1. zaliczyć pisemny sprawdzian wiadomości, kolokwium;

2. uczestniczyć w zajęciach - obecność jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze – nie można opuszczać zajęć w terminie, kiedy Student i Jego grupa mają zaprezentować przygotowany materiał).

3. uczestniczyć aktywnie w przygotowaniu pracy zespołowej oraz w jej prezentacji przed grupą (koncepcje psychologiczne człowieka, klasycy psychologii), konieczne jest też oddanie pracy w formie elektronicznej w terminie wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia,

(zaliczenie kolokwium, obecność i praca zespołowa to warunki konieczne uzyskania zaliczenia oraz oceny dostatecznej z aktywności)

Student może wykonać zadania dodatkowe:

4. przygotować i przedstawić grupie raport z wywiadu (należy napisać i przedstawić grupie podczas zajęć raport z badania-z wywiadu z psychologiem)-termin prezentacji określa wykładowca (raport z wywiadu należy oddać terminie wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia);

5. przygotować indywidualną pisemną pracę teoretyczną (esej na temat „Wielkie pytania psychologii”- objętość pracy 2 strony A-4, praca ma dotyczyć dylematów obecnych w psychologii współczesnej albo w historii psychologii lub też wybranych aspektów wiedzy, ma być przygotowana w oparciu o minimum jedną pozycję bibliograficzną, pracę należy oddać osobie prowadzącej zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej- w terminie wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia).

Kolokwium będzie miało formę pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi.

Ocena z kolokwium uzależniona jest od ilości dobrze udzielonych odpowiedzi-przejrzyste kryteria oceny oraz zakres materiału, który będzie objęty sprawdzianem wiadomości przedstawią Studentom osoby prowadzące zajęcia.

Kolokwium ma formę pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru-czas trwania ok. 20 - 30 min. Termin sprawdzianu wiadomości zostanie podany przez osoby prowadzące zajęcia z wyprzedzeniem.

Wykonanie jednego zadania dodatkowego, pod warunkiem wywiązania się z warunków koniecznych uzyskania zaliczenia, uprawnia do oceny dobrej z aktywności, wykonanie dwóch zadań uprawnia do oceny bardzo dobrej z aktywności.

Ocenę końcową z ćwiczeń stanowić będzie średnia dwóch ocen: oceny z kolokwium i oceny z aktywności.

Zakres tematów:

Ćwiczenia w ramach modułu mają na celu zapoznanie Studentów ze specyfiką psychologii jako dyscypliny naukowej oraz z poszczególnymi obszarami jej zainteresowań.

Tematyka zajęć obejmuje współczesne trendy badawcze istniejące w ramach poszczególnych dziedzin psychologii oraz historyczne ścieżki ich rozwoju.

Studenci poznają także ogólnie podstawowe metody badawcze stosowane w psychologii, wraz z ich atutami i ograniczeniami.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja multimedialne, fragmenty filmów służące zilustrowaniu omawianych zagadnień

Prezentacja treści związanych z tematyką poszczególnych zajęć (przez osobę prowadzącą oraz przez poszczególnych Studentów)

Wybrane zajęcia poświęcone będą omówieniu treści wywiadów z psychologami.

Ważna jest tez praca własna Studenta w postaci:

samodzielnej lektury służącej poszerzaniu wiedzy na tematy podejmowane podczas ćwiczeń i

analiza informacji z literatury, przygotowanie się do sprawdzianu wiadomości;

przygotowanie pracy empirycznej-wywiadu;

przygotowanie pracy pisemnej (eseju);

przygotowanie i prezentacja pracy zespołowej przed grupą.

Cel kolokwium

Sprawdzian wiadomości ma służyć weryfikacji umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami psychologicznymi, znajomości dziedzin psychologii i poszczególnych koncepcji człowieka.

Cel pracy zespołowej

Prezentacja pracy zespołowej przed grupą - pozwoli na weryfikację posiadania przez Studentów znajomości teorii, różnych sposobów rozumienia i wyjaśniania ludzkiego funkcjonowania oraz posłuży uwrażliwieniu Studentów na szeroki kontekst podejmowania problemów badawczych.

Cele zadań dodatkowych

Raport z wywiadu z psychologiem, służy weryfikacji znajomości metod wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Esej pozwala na weryfikację znajomości teoretycznego zaplecza problemów podstawowych dla psychologii oraz na sprawdzenie stopnia wdrożenia Studentów w analizy wykorzystujące argumentację naukową.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Baran 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.