Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczna psychologia stosowana 06-PS-SM-026
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Cialdini, R. (1994/2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Hassan, S. (1997). Psychomanipulacja w sektach. Łódź: RAVI.

Jarymowicz, M. (1980). Makiawelizm - osobowość ludzi nastawionych na manipulowanie innymi. W: J. Reykowski (red.). Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi (s. 283-315). Warszawa: PWN.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L. i Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lis-Turlejska, M. (1976). Ingracjacja W: J. Reykowski ( red.). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi (s. 317-354). Warszawa: KiW.

Mandal E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mika, S. (1984). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Strelau, J. i Doliński, D. (red.) (2010). Psychologia akademicka, tom II, Gdańsk: GWP.

Wilmot, W. i Hocker, J., (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca

Abgrall J.-M. (2005). Sekty. Manipulacja psychologiczna – terapia ofiar, charyzma guru, techniki uzależniania. Gdańsk: GWP.

Balawajder, K. (1998). Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Baron-Cohen, S. (2012). Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa. Sopot: Smak Słowa.

Clarke, D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk: GWP.

Dabul, A. J., Wosinska, W., Cialdini, R. B., Mandal, E. i Whetstone-Dion, R. (1997). Self-presentational modesty across cultures: The effects of gender and social context in the workplace. Polish Psychological Bulletin, 28, 295-306.

Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Doliński, D. (2008). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Doroszewicz, K. i Gamian-Wilk, M. (2012). Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej połowy? Psychologia Społeczna, 7(1), 7-20.

Etcoff, N. (2000). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: WAB CiS.

Falkowski, A. i Cwalina, W. (2011). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Fisher, R., Ury, W. i Patton, B. (2009). Dochodząc do tak. Negocjacje bez Poddawania się. Warszawa: PWE.

Grunt-Mejer, K. i Grunt-Mejer, J. (2011). Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru. Psychologia Społeczna, 17, 159–168.

Herman, J. L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP. [rozdziały 1 i 5]

Horgan, J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP.

Leary, M. (2007). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leathers, D.G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: PWN.

Lewicka, M. i Grzelak, J. (red.) (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.

Mandal. E. i Doliński, D. (red.) (2015). Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manstead, A. S. R. i Hewstone, M. (red.) (1996). Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella. Warszawa: Wydawnicwto J. Santorski.

Nęcki, Z. (1999). Wzajemna atrakcyjność. Warszawa: KiW.

Nęcki, Z. (2000). Negocjacje w biznesie. Kraków: Antykwa.

Nisbett, R. (2011). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Popiołek, K. (1980). Człowiek w sytuacji pomocy. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pratkanis, A. i Aronson, E. (2007). Wiek propagandy. Warszawa: PWN.

Reykowski, J. (red.) (1976). Osobowość a społeczne zachowanie ludzi. Warszawa: KiW.

Romańczuk – Grącka, M. (2008). Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko – Mazurskiego.

Rutkowska, D. i Szuster, A. (red.) (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Stephan, W.C. i Stephan, C.W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP.

Szmajke, A. (1999). Autoprezentacja: maski, pozy, miny. Olsztyn: Consulting.

Szmajke, A. (2001). Autoprezentacja – niewinny spektakl dla innych i siebie. W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zaangażowanie. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B., Baryła, W. i Downar, A. (2002). Preferencje mężczyzn i kobiet związane z wyborem partnera w świetle analiz ogłoszeń matrymonialnych. Czasopismo Psychologiczne, 2(8), 113-120.

Wosińska, W. (2005). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: GWP.

Ks. Zwoliński A. (1996). Anatomia sekty. Kraków: Gotów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena cząstkowa z zajęć ćwiczeniowych jest ustalana na podstawie oceny uzyskanej w kolokwium I. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest zaliczenie I i II kolokwium oraz obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

Kolokwium I

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen:

51%-60% (punktacji maksymalnej) – dostateczny (3,0; E)

61%-70% – dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% – dobry (4,0; C)

81%-90% – dobry plus (4,5; B)

91%-100% – bardzo dobry (5,0; A)

Kolokwium II

Kolokwium pisemne zawierające pytania otwarte, problemowe, których celem jest sprawdzenie umiejętności i kompetencji z zakresu analizowanych treści.

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

- prawidłowe odwołanie się do teorii;

- poprawna analiza zjawiska.

Wynikiem kolokwium jest zaliczenie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do analizy zjawisk ze spektrum wpływu społecznego.

2. Techniki wpływu społecznego.

3. Techniki wpływu społecznego w codziennym życiu.

4. Manipulacja w sektach.

5. Osobowościowe uwarunkowania wywierania wpływu.

6. Autoprezentacja w kontaktach społecznych.

7. Atrakcyjność interpersonalna.

8. Miłość.

9. Manipulacja w bliskich związkach.

10. Grupy społeczne.

11. Agresja w stosunkach społecznych.

12. Zachowania prospołeczne.

13. Konflikty.

14. Kolokwium.

15. Podsumowanie. Zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja i omawianie literatury, metody aktywizujące, prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dagna Kocur, Marcin Moroń, Zuzanna Wałach-Biśta, Anna Latusek, Tomasz Jakubowski 128/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)