Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium umiejętności społecznych 06-PS-SM-071
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bernard, H. S. i MacKenzie, K. R. (2004). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grzesiuk, L. i Trzebińska, E. (1978). Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jedliński, K. i inni (2008). Trening interpersonalny. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Kozak, A. (2014). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Warszawa: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Adams, K. i Galanes, G. J. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: PWN.

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Naukowe.

Kossowska, M., Jarmuż, S., Witkowski, T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: "a Wolters Kluwer Business".

Kozak, A. i Łaguna, M. (2009). Metody prowadzenia szkoleń: czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.

Łaguna, M. i Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mika, S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej.

Praszkier R. i Różycki A. (1983). Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Schneider-Corey, M. i Corey, G. (2002). Grupy – metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa

Znajomość teorii dotyczących procesu grupowego, ról grupowych, norm regulujących funkcjonowanie grupy. Umiejętność opisu i analizy przebiegu treningu interpersonalnego ze wskazaniem istotnych aspektów wyznaczających cechy etapów rozwoju grupy i przejścia między etapami, identyfikacji zachowań uczestników i ich znaczenia dla pozycji zajmowanej w hierarchii grupy. Umiejętność podsumowania wyników treningu dla siebie samego oraz wybranych uczestników.

Praca pisemna polega na analizie procesu grupowego w czasie odbytego treningu interpersonalnego.

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

- klarowny opis procesu grupowego (0-5p.)

- poprawna analiza procesu grupowego (wyróżnienie faz, wskazanie na ich charakterystyczne cechy i momenty przejścia między fazami) – (0-5p.)

- analiza struktury grupowej i norm grupowych (0-5p.)

Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) – dostateczny (3,0; E)

61%-70% - dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% - dobry (4,0; C)

81%-90% - dobry plus (4,5; B)

91%-100% - bardzo dobry (5,0; A)

Aktywność/obecność na zajęciach:

Wymagana jest zaangażowana obecność na zajęciach treningu oraz praca własna adekwatna do prezentowanego przez siebie poziomu otwartości, układu potrzeb psychicznych i wstępnych zdolności komunikacyjnych (zaangażowany udział w zajęciach warsztatowych, uzyskiwanie i udzielanie informacji zwrotnych, podejmowanie interakcji z innymi uczestnikami zajęć).

Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona i nie przekraczać 20% czasu treningu. Ocena dla efektu będzie wystawiana według poniższych kryteriów:

80% zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny (3,0; E)

81 – 85 % zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny plus (3,5; D)

86 – 90 % zaangażowanego uczestnictwa – dobry (4,0; C)

91 – 95% zaangażowanego uczestnictwa – dobry plus (4,5; B)

96 – 100% zaangażowanego uczestnictwa – bardzo dobry (5,0; A)

Zakres tematów:

1. Zasady pracy w grupie i kontrakt grupowy.

2. Kształtowanie komunikacyjnych umiejętności nadawczych: komunikaty typu Ja, mówienie o własnych emocjach, indeksowanie.

3. Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych reakcji emocjonalnych.

4. Kształtowanie umiejętności efektywnego zadawania pytań.

5. Kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia społecznego.

6. Badanie i ćwiczenie umiejętności respektowania swoich psychicznych granic.

7. Badanie umiejętności podejmowania zróżnicowanych ról grupowych.

8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów przez zastosowanie efektywnej komunikacji.

9. Ćwiczenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej.

10. Analiza procesu grupowego.

11. Analiza oporu w procesie grupowym.

12. Analiza działań trenera w odpowiedzi na wydarzenia komunikacyjne.

13. Analiza struktury grupy i ról grupowych oraz ich ewolucji w czasie trwania treningu.

14. Analiza stosowności aktywności i ćwiczeń treningowych do aktualnie dziejących się procesów i konfliktów w grupie.

15. Podsumowanie prac zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Sitko-Dominik, Dagna Kocur, Anna Latusek, Tomasz Jakubowski, Marcin Moroń, Zuzanna Wałach-Biśta 182/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Moroń 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Jakubowski 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Jakubowski 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Latusek 0/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Sitko-Dominik 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)