Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 06-PE-R-S2-04
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bernasiewicz M., Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród dzieci ulicy. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa 2007, Wyd. WSPR.

Bernasiewicz M., Kowalski A., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. [W:] Sapia-Drewniak E. Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość. Dąbrowa Górnicza, WSB, 2009.

Bernasiewicz M., Wałach M., O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych – z doświadczeń praktycznych, „Chowanna”, nr 2, 2006.

Bielecka E: Systemowe rozwiązania w programach profilaktycznych i resojalziacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, w: E. Bielecka red., Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok, 2006.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk, Wyd. Arche, 2004.

Dąbrowska J., Próby humanizacji polskiej resocjalizacji. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 3 (47).

Dąbrowska J., Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 4(48).

Dubiel K.: Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności. W: Resocjalizacja instytucjonalna. Red. F. Kozaczuk. Rzeszów, UR, 2004.

Dubiel K.: Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej. W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez SW w Polsce. Red. M. Marczak. Kraków, Impuls, 2009.

Dukaczewski E.J., Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. „Szkoła Specjalna” 2003, nr 2.

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole, Wyd. UO, 2005.

Frąckowiak P., Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Poznań: Oficyna Wydawnicza GARMOND, 2006.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji. Kraków, Wyd. Impuls, 2012.

Makowski R., Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2009.

Murzynowski A., Aktualność idei resocjalizacji w zakładach karnych. W: Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Red. W. Ambrozik, P. Stepniak. P-ń, W-wa, Kalisz, 2004.

Noszczyk M., Doświadczenia i refleksje początkującego wychowawcy w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i upośledzoną umysłowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. „Chowanna” 2006, tom 2(27).

Noszczyk-Bernasiewicz M., Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. [W:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Red. K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda. Warszawa, Wyd. APS, 2014.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice, Wyd. UŚ, 2010.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Środowisko rodzinne nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym. [W:] Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Red. T. Sołtysiak, M. Gołembowska. Włocławek, Wyd. WSH-E, 2007.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Bernasiewicz M.: Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą. [W:] Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne. Red. A. Nowak, A. Czerkawski. Katowice, Wyd.UŚ, 2008.

Nowicka-Chachaj A., Rdzanek-Piwowar G., Resocjalizacja w środowisku otwartym – międzynarodowe standardy, ustawodawstwo polskie i praktyka ostatnich lat. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa, Wyd. WSP, 2007.

Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków, Wyd. Impuls, 2010.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, Wyd. „Żak”, 1998.

Przymeński A., Bezdomność dzieci w Polsce współczesnej, w: Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji, red. J. Sztumski, Katowice, Wyd. „Śląsk”, 2006.

Pyrcak J., Wystąpienie Dyrektora Generalnego SW. W: Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Red. W. Ambrozik, P. Stepniak. P-ń, W-wa, Kalisz, 2004.

Queff D., Dzieci ulicy – potrzeby i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa, Wyd. WSP, 2007.

Queff D., Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym. „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4.

Szecówka A., Ewolucja wychowania resocjalizującego w polskich zakładach dla nieletnich, w: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów, Wyd. UR, 2004.

Szecówka A., Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 1996, nr 4.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr. 149, poz. 887).

Walendzik A., Streetwork jako forma pracy socjalnej. „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4.

Czapska J., Krupiarz W., (red.) Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999, Wyd. ISP.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2010, nr 3-4.

Queff D., Dziecko na ulicy - europejski projekt DAPHNE. Zwalczanie przemocy wobec dzieci ulicy. Przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: metody pracy w środowisku otwartym, Wydawnictwo GPAS.

Sztuka M., Marginalizacja, segregacja, wykluczenie – elementy współczesnego kontekstu praktyki resocjalizacyjnej. [W:] Dykcik W., Kosakowski Cz., Kuczyńska-Kwapisz J., (red.) Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy. Olsztyn-Poznań-Warszawa 2002, Wyd. APS.

Sztuka M., Programy wczesnej interwencji wśród strategii ograniczania zachowań przestępczych. [W:] Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Red. B. Urban. Kraków 2001, Wyd. UJ.

Urban B., W poszukiwaniu alternatywnego systemu resocjalizacji. [W:] Szałański J., (red.) Wina-Kara-Nadzieja-Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego Kalisz 25-27. 09. 1996r. Red. J. Szałański. Łódź 1998. Wyd. COSzSW.

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 2000, UJ.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć zagadnień.

Oceniana będzie znajomość współczesnych tendencji (kierunków, propozycji) odnośnie oddziaływań (strategii) profilaktycznych i resocjalizacyjnych podejmowanych w środowisku zamkniętym i otwartym, charakterystyka (znajomość) instytucji resocjalizacyjnych – specyfika funkcjonowania poszczególnych instytucji a także współczesne kierunki krytyki resocjalizacji w instytucjach poprawczych i izolacyjnych.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Egzamin będzie się składał z kilku pytań/zadań (minimalnie 5 maksymalnie 10). Przewidywany czas na jego napisanie to około 60 minut.

W wyniku nie zaliczenia ww. pracy student zobowiązany jest ją poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Zakres tematów:

1. Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2000-2008 - próba wyjaśnienia tego zjawiska.

2. Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Reakcje społeczne na przestępczość nieletnich w literaturze przedmiotu. Profilaktyka, kontrola społeczna, strategia konstruktywna i destruktywna, modele zapobiegania przestępczości.

3. Reakcje sądowe wobec nieletnich w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008.

4. Pomoc (wsparcie) w środowisku otwartym – oddziaływania systemowe, założenia pracy asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Profilaktyka w środowisku otwartym – działalność pedagoga podwórkowego i przyjaciela dzieci ulicy. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów” w Katowicach.

6. Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

7. Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych - specyfika funkcjonowania poszczególnych instytucji. Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich. Współczesne kierunki krytyki resocjalizacji w instytucjach poprawczych.

8. Nowe metody i sposoby pracy z nieletnimi w instytucjach wychowawczych i poprawczych. Praktyka resocjalizacyjna na zachodzie a polski IPR.

9. Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą - analiza empiryczna badań. Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych – specyfika pracy w charakterze resocjalizatora.

10. Organizacja i zasady działania współczesnego więziennictwa w Polsce. Zakład karny w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych - specyfika funkcjonowania instytucji izolacyjnej, podział.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 60/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.