Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy struktury Eukaryota 01-BT-S1-1BT-14
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 70
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika (Morfologia: tom I). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2005.

Gorczyński T. (red.) 1976. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Zarzycki J., Kuryszko J. 2000. Histologia zwierząt. PWRiL.

Zarzycki J. 1986. Histologia zwierząt domowych i człowieka. PWRiL.

Czechowicz K. Cytologia i histologia ogólna zwierząt. Skrypt UŚ. Katowice.

Kawiak J., Mirecka J., Olszewska M.J., Warchoł J. (red.) 1995 (lub nowsze). Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sembrat. K. 1981. Histologia porównawcza zwierząt. T. 1., PWN, Warszawa.

Sawicki W. 2009. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Wymagania merytoryczne: Wiedza z zakresu zarówno laboratorium, jak i wykładów uzupełniona informacjami

z literatury. Ocenie podlegają wiedza dotycząca struktury i funkcjonowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych, klasyfikacji i budowy tkanek roślinnych i zwierzęcych, budowy organów roślinnych oraz umiejętność formułowania wniosków.

Kryteria oceny: Kolokwia oceniane są w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

bdb – student definiuje podstawowe pojęcia wchodzące w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej uzupełniając definicję o adekwatne przykłady, bezbłędnie klasyfikuje omawiane struktury oraz opisuje ich organizację, a także potrafi bezbłędnie porównywać budowę i funkcję poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

db - student definiuje podstawowe pojęcia wchodzące w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej, poprawnie klasyfikuje podstawowe typy tkanek zwierzęcych oraz opisuje ich organizację, a także potrafi w sposób poprawny porównywać budowę i funkcje poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

dst - student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć wchodzących w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej, ma problemy z prawidłową klasyfikacją podstawowych typów omawianych struktur oraz opisem ich organizacji, a także z porównaniem budowy i funkcji poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

ndst – student nie definiuje podstawowych pojęć wchodzących w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej, nie potrafi prawidłowo klasyfikować podstawowych typów omawianych struktur oraz nie opisuje ich organizacji, a także błędnie porównuje strukturę i funkcje poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

Przebieg procesu weryfikacji - Kolokwium ma charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego pytania w formie testowej, opisowej lub problemowej. Czas przeznaczony na kolokwium – 15 minut, kolokwium odbywa się na każdych zajęciach, za wyjątkiem pierwszych. Wyniki ogłaszane są na kolejnych zajęciach.

Sprawdzian umiejętności praktycznych

Wymagania merytoryczne - Umiejętność posługiwania się mikroskopem, wykonywania prostych preparatów histologicznych. Praktyczna umiejętność rozpoznawania na preparatach histologicznych wybranych struktur komórkowych, typów tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz struktury organów roślin wyższych. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych eksperymentów i obserwacji.

Kryteria oceny - Warunkiem zaliczenia części praktycznej jest:

- prawidłowe posługiwanie się mikroskopem,

- poprawne wykonanie prostych preparatów histologiczne,

- prawidłowe rozpoznanie struktur komórkowych, typów tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz struktury organów roślinnych

- poprawnie opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji

Przebieg procesu weryfikacji - Ocena ciągła umiejętności praktycznych w trakcie pracy studenta na laboratoriach oraz ocena wykonanej dokumentacji. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia części praktycznej ma obowiązek poprawić popełnione błędy, w przeciwnym razie sprawdzian umiejętności praktycznych oceniony zostanie negatywnie (brak zaliczenia laboratorium).

Zakres tematów:

Mikroskop świetlny, preparatyka, obserwacja i dokumentacja biologiczna.

Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna rośliny.

Klasyfikacja i charakterystyka tkanek roślinnych: tkanki merystematyczne, tkanki okrywające, miękiszowe, wzmacniające i przewodzące.

Budowa i funkcja organów wegetatywnych: łodyga, korzeń, liść. Organy generatywne roślin.

Klasyfikacja i charakterystyka tkanek zwierzęcych: tkanki nabłonkowe, tkanka łączna właściwa, tkanka łączna oporowa i troficzna, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa.

Metody dydaktyczne:

Studenci pod nadzorem prowadzącego przeprowadzają obserwację mikroskopową preparatów biologicznych stałych oraz wykonanych samodzielnie. Wyniki obserwacji są omawiane i dokumentowane (notatka, rysunek).

Liczba godzin kontaktowych: 70

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30 (zapoznanie się z zakresem zagadnień omawianych na danej jednostce zajęć w oparciu o literaturę obowiązkową i lekturę uzupełniającą, przyswojenie materiału omawianego na laboratoriach. Przygotowanie się do kolokwium i egzaminu pisemnego).

Moduł podzielony jest na 14 jednostek zajęć. Pierwszych 8 zajęć prowadzonych jest przez Katedrę Anatomii i Cytologii Roślin, odbywają się one w sali B-17 w budynku Wydziału BiOŚ przy ul. Jagiellońskiej 28. Kolejne 6 ćwiczeń prowadzonych jest przez Katedrę Histologii

i Embriologii Zwierząt i odbywają się one w sali 09 w budynku Wydziału BiOŚ przy ul. Bankowej 9.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Hasterok, Maja Orzechowska, Elżbieta Wolny, Dominika Idziak-Helmcke, Magdalena Rost-Roszkowska, Karol Małota 99/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Hasterok, Maja Orzechowska, Elżbieta Wolny, Dominika Idziak-Helmcke, Magdalena Rost-Roszkowska, Karol Małota 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)