Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I w Katedrze Biochemii 01-BT-S2-2BT-05.BCH
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://usosweb.us.edu.pl
Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z trzech aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- raportów z przeprowadzonych doświadczeń (0,2)

- sprawozdania końcowego (0,3)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Kryteria oceny umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest bardzo zaangażowany i kreatywny w prowadzeniu badań, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w prowadzenie doświadczeń, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację badań, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych badań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Kryteria oceny raportów:

Ocenie podlega poprawność oraz kompletność protokołów/raportów z prowadzonych oznaczeń (obserwacji, pomiarów); dokładność i staranność wykonania obliczeń; poprawność wyciąganych konkluzji i wniosków, jakość zgromadzonego i utrwalonego materiału dokumentacyjnego.

Umiejętności studenta są oceniane w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Ocena bardzo dobra – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

Ocena dobra plus – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę prawie wszystkich wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

Ocena dobra – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę większości wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

Ocena dostateczna plus – student przygotowuje raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski jednak nie dyskutuje ich w oparciu o dane literaturowe.

Ocena dostateczna – student przygotowuje raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone nieliczne obliczenia, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, niepełne wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski jednak nie dyskutuje ich w oparciu o dane literaturowe

Ocena niedostateczna – student nie przygotował raportu z wyznaczonych zajęć, lub też przygotował raport w sposób niedostateczny.

Kryteria oceny sprawozdania końcowego:

Przedstawienie wstępnego opracowania dotychczas uzyskanych wyników będących elementem przyszłej pracy magisterskiej. Złożenie planu oraz wstępu pracy magisterskiej.

Oceniane są: twórcze podejście do procesu tworzenia planu własnej rozprawy magisterskie,j a także poprawność opracowania wyników oraz wyciąganych wniosków

Umiejętności studenta są oceniane w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra)

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie przygotowuje plan własnej rozprawy magisterskiej, samodzielnie interpretuje i wyciąga poprawne wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena dobra – student z niewielka pomocą promotora przygotowuje plan własnej rozprawy magisterskiej, samodzielnie lub z niewielka pomocą promotora interpretuje i wyciąga poprawne wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena dostateczna – student z pomocą promotora przygotowuje plan własnej rozprawy magisterskiej, z pomocą promotora wyciąga wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena niedostateczna – student nie przygotował planu własnej rozprawy magisterskiej, nawet z pomocą promotora nie potrafi poprawnie wyciągnąć wniosków z wykonanych analiz/eksperymentów

Zakres tematów:

Tematyka prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biochemii obejmuje następujące zagadnienia:

- rozkład monocyklicznych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez mieszane populacje drobnoustrojów

- mechanizmy mikrobiologicznej degradacji monocyklicznych NLPZ

- przegląd i charakterystykę szczepów zdolnych do rozkładu NPLZ

- charakterystykę dioksygenaz katecholowych uczestniczących w rozkładzie związków aromatycznych

- aktywność enzymatyczną gleby w czasie rozkładu związków aromatycznych

- bioaugmentację gleby skażonej związkami aromatycznymi z użyciem immobilizowanych szczepów bakterii

Metody dydaktyczne:

Samodzielne prowadzenie badań w laboratorium. Studiowanie literatury z zakresu prowadzonych doświadczeń. Systematyczne uzupełnianie zeszytu pracy laboratoryjnej. Comiesięczne przygotowywanie raportu z wykonanych prac obejmującego przebieg doświadczeń, wyniki i wnioski. Przygotowanie sprawozdania końcowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Mrozik 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.