Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PE-WIP-S2-6SM.2
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura dotycząca metodologii badań (wybrane pozycje):

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo Nauko-Techniczne, Wrocław 1967.

Pilch, T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak” , Warszawa 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Opanowanie przez studentów korzystania z literatury w sposób selektywny i krytyczny w celu opracowania części teoretycznej pracy, przygotowanie planu pracy, formułowanie naukowych problemów badawczych dotyczących tematu pracy, znajomość metod, technik i narzędzi badawczych, opracowanie procedury badań własnych, przeprowadzenie badań według ustalonej procedury, prezentacja wyników badań, wniosków i postulatów pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia- skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który jest przygotowany do seminarium, bierze w nim aktywny udział, przygotuje konspekt pracy dyplomowej, potrafi zaprezentować zadany temat w oparciu o różne źródła, charakteryzuje bibliografię, przybliża fragmenty pracy i procedurę badawczą, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje zainteresowanie tematem pracy, zna metodologię badań, przybliża procedurę badawczą, ale nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną dotyczącą tematu pracy dyplomowej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, nie potrafi zaprezentować fragmentów pracy i nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Zakres tematów:

- monografie instytucji szkolnych, placówek przedszkolnych, kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

- treści historyczne w podręcznikach szkolnych,

- biografie osób zasłużonych dla regionu w zakresie oświaty, wychowania i kultury,

tradycje oświatowe w danej miejscowości,

- zagadnienia pedagogiczne i wychowawcze w kontekście historycznym i współczesnym (analiza porównawcza)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia wspólne- omawianie problematyki badawczej, dyskusja, analiza fragmentów pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Kasperek, Barbara Grabowska, Józef Budniak, Aleksandra Minczanowska, Anna Studenska, Bogusław Dziadzia, Ewelina Konieczna, Anna Szafrańska, Izabela Łuc, Renata Raszka, Tadeusz Kania, Halina Rusek, Urszula Szuścik, Ilona Fajfer-Kruczek, Barbara Głyda, Małgorzata Bortliczek, Jolanta Skutnik, Alina Szczurek-Boruta, Danuta Kocurek, Anastazja Sorkowicz 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.