Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki 06-PE-OG-S1-09
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Kraków 2003.

2. Edukacja wobec zmiany społecznej. Red. J. Brzeziński, L. Witkowski. Poznań-Toruń 1994.

3. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

4. Hessen S., Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997.

5. Mysłakowski Z.: Pedagogika, jej metody i miejsce w systemie nauk. W: Encyklopedia wychowania. T. 1: Wychowanie. Red. S. Łempicki i in. Warszawa 1933.

6. Pedagogika, Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. I-II.

7. Pedagogika, Red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, t. I-III, Gdańsk 2010, t. IV.

8. Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2007.

9. Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą, Warszawa 2007.

10. Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Red. M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak. Gdańsk 2007, t. I.

Metody i kryteria oceniania:

Stacjonarne: egzamin ustny (2 pytania losowane z puli 25) / niestacjonarne: egzamin pisemny (2 pytania podane z puli 25). Za każde pytanie można uzyskać 3 pkt. Obowiązująca punktacja:

0-2,5 ndst

3-3,5 dst

4-4,5 db

5-6 bdb

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Strategie czytelnicze (sposoby podejścia do lektury, patologie czytania).

2. Kształtowanie się refleksji pedagogicznej w perspektywie historycznej.

3. Pedagogika jako nauka (przedmiot badań, poziomy teorii pedagogicznej, subdyscypliny).

4. Swoistość perspektywy poznawczej pedagogiki (pedagogiczny punkt widzenia).

5. Paradygmaty badań pedagogicznych.

6. Etymologia słów: pedagogika i wychowanie.

7. Warstwy wychowania wg Sergiusza Hessena.

8. Modele socjalizacji.

9. Socjalizacja i edukacja/kształcenie – porównanie dwóch biegunów wychowania.

10. Wolność i przymus w perspektywie idei pedagogicznych J.J. Rousseau i L. Tołstoja.

11. Charakterystyka sytuacji wychowawczej wg Krystyny Ablewicz.

12. Związki pedagogiki z filozofią (typy relacji, postawa filozoficzna, filozoficzność pedagogiki – pedagogiczność filozofii).

13. Konsekwencje edukacyjne systemu filozoficznego (idealizm, realizm, naturalizm, pragmatyzm, egzystencjalizm).

14. Składniki tożsamości osobowej i zbiorowej.

15. Koncepcja rozwoju E.H. Eriksona (fazy cyklu, tożsamość negatywna, moratorium rozwojowe).

16. Ucieczka od wolności Ericha Fromma.

17. Kryzys edukacji w zderzeniu z płynną nowoczesnością.

18. Typy dialogu w kulturze.

19. Pojęcie i podstawowa funkcja mitu.

20. Pedagogiczna interpretacja mitu Tezeusza.

21. Pedagogiczny efekt pogranicza.

22. Idea uniwersytetu.

23. Zamieszkiwanie jako metafora pedagogiczna.

24. Cisza jako składnik paidei.

25. Spotkanie z mistrzem – szanse i zagrożenia.

Na egzaminie brana jest pod uwagę orientacja studenta w podanych zagadnieniach oraz zdolność budowania wypowiedzi z uwzględnieniem: złożoności argumentacji, odniesień lekturowych, poruszania się między tekstami i wątkami, odwoływania się do własnych obserwacji i zainteresowań, umiejętności dostrzegania dylematów oraz inwencji w projektowaniu rozwiązań problemów.

Zakres tematów:

1. Studiowanie pedagogiki - idea uniwersytetu jako restauracja przesłania sokratejskiego.

2. Historyczny rozwój pedagogiki. Paradygmaty pedagogiczne.

3. Filozoficzność pedagogiki – pedagogiczność filozofii.

4. Aksjologiczne podstawy pedagogiki - mityczna strona wychowania.

5. Pedagogicznie mieszka człowiek – edukacyjny modus bycia; efekt pogranicza.

6. Mistrz w horyzoncie nadziei.

7. Wyciszenie jako składnik paidei.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, a w ramach pracy własnej studenta: analiza lektur obowiązkowych z uwzględnieniem: streszczenia, słów-kluczy, miejsc życiodajnych, pytań i uwag krytycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Maliszewski 238/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)