Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do nauk humanistycznych 06-PE-OG-N1-10
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. H.G. Gadamer: Prawda w naukach humanistycznych. W: Idem: Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane. Warszawa 2008.

2. S. Hessen: Składniki wychowania naukowego. W: Idem: Podstawy pedagogiki. Warszawa 1997.

3. M. Janion: Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa 1982, rdz. 9.

4. D. Kubinowski: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin 2010, s. 17-25.

5. O. Marquard: O nieodzowności nauk humanistycznych. W: Idem: Apologia przypadkowości. Warszawa 1994.

6. J. Mizińska: Humanistyka – bezduszna nauka o duchu. W: Eadem: Podnoszenie iskier. Lublin 2010.

7. B. Skarga: O nieutylitarności humanistyki. W: Eadem: O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Bachmann-Medick: Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa 2012.

2. R. Bod: Historia humanistyki. Zapomniane nauki. Warszawa 2013.

3. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brooke-Rose: Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków 2008.

4. J. Grondin: Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Kraków 2007.

5. M. Januszkiewicz: Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie. Poznań 2012.

6. M.P. Markowski: Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków 2013.

7. B. Milerski: Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011.

8. W. Sady: Spór o racjonalność naukową od Poincarego do Laudana. Wrocław 2000.

9. B. Suchodolski: Przebudowa podstaw nauk humanistycznych. Warszawa 1928.

10. L. Witkowski: Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium będzie miało formę krótkiego sprawdzianu pisemnego (3 pytania, ok. 15 minut). Za każde pytanie można uzyskać 2 pkt. Obowiązująca punktacja:

0-2,5 ndst

3-3,5 dst

4-4,5 db

5-6 bdb

W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawa ma charakter ustny.

Zagadnienia:

1. Przedmiot badań dyscyplin humanistycznych.

2. Kierunki metody naukowej wg S. Hessena (nazwa metody, rzeczywistość badana, dziedzina praktyczna).

3. Przykładowe dyscypliny humanistyczne (wywodzące się z filozofii i trivium).

4. Hermeneutyka (pojęcie) i typy interpretacji.

5. Sytuacja humanistyki w (po)nowoczesności.

6. Przełom antypozytywistyczny (przedstawiciele, główne założenia).

7. Zwrot językowy, zwrot etyczny, przełom dwoistości (najważniejsze założenia).

8. Warsztat badawczy humanisty.

9. Typy doświadczenia.

10. Humanistyka jako poznanie i jako terapia.

Zakres tematów:

1. Myśli o duszy (z czułością) – wprowadzenie do wprowadzenia.

2. Humanistyka a współczesność (Skarga, Gadamer, Marquard, Markowski).

3. Kształtowania się interpretacji w naukach humanistycznych.

4. Spór o granice interpretacji a egzystencja.

5. Przełom antypozytywistyczny (racjonalność naukowa; pozytywizm jako formacja intelektualna; ewolucja ideału naukowości; przełom antypozytywistyczny i jego konsekwencje).

6. Cultural turns (zwrot językowy, zwrot etyczny, przełom dwoistości i in.).

7. Doświadczenie jako kategoria humanistyki.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, a w ramach pracy własnej studenta analiza lektur obowiązkowych z uwzględnieniem: streszczenia, słów-kluczy, miejsc życiodajnych, pytań i uwag krytycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Maliszewski 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)