Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM LICENCJACKIE 0310-CH-S1-035
seminarium (S) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakład Chemii Analitycznej:

1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii

analitycznej, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2007

2. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Tom 2, PWN,

Warszawa, 1999.

3. Cyganski A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1997

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism analitycznych, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

1. „Chemia fizyczna. Praca zbiorowa”, PWN, Warszawa

2. J. Ościk, „Adsorpcja”, PWN, Warszawa, 1983

3. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa, 2010

4. W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa, 1978

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism chromatograficznych, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

Literatura ustalana indywidualnie przez promotora dla każdego dyplomanta w zależności od tematu realizowanej pracy. Student również powinien wykazać się aktywnością i sam wyszukiwać literaturę obejmującą swym zakresem temat realizowanej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Analitycznej:

Prezentacja:

wymagania merytoryczne: Przygotowanie do zajęć

kryteria oceny: Odpowiedź na postawione pytania

przebieg procesu weryfikacji : Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna i żywy udział w dyskusjach – bdb

Prezentacja multimedialna przygotowana z niewielką pomocą prowadzącego – db

Prezentacja multimedialna przygotowana z dużą pomocą prowadzącego

i niewielka aktywność w dyskusjach – dst

Niewłaściwie przygotowana prezentacja i brak aktywności w dyskusjach - ndst

Ocenianie ciągłe:

wymagania merytoryczne: Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyka modułu.

kryteria oceny: Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzeganie przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).

przebieg procesu weryfikacji : Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności efektów wynikających

z samodzielnej pracy studenta.

Samodzielne odpowiedzi i opanowanie stosowanych metod analitycznych. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - bdb

Student wymaga niewielkiej pomocy w wykonywanym ćwiczeniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - db

Student wykonuje ćwiczenia z dużą pomocą prowadzącego. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - dst

Student nie jest w stanie wykonać ćwiczenia nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - ndst

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

ocena ciągła, a w tym:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyka modułu.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzeganie przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).

Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności efektów wynikających z samodzielnej pracy studenta.

Samodzielne odpowiedzi i opanowanie metod chromatograficznych w danym zagadnieniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - bdb

Student wymaga niewielkiej pomocy w wykonywanym ćwiczeniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - db

Student wykonuje ćwiczenia z dużą pomocą prowadzącego. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - dst

Student nie jest w stanie wykonać ćwiczenia nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - ndst

prezentacja

Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna i żywy udział w dyskusjach – bdb

Prezentacja multimedialna przygotowana z niewielką pomocą prowadzącego – db

Prezentacja multimedialna przygotowana z dużą pomocą prowadzącego

i niewielka aktywność w dyskusjach – dst

Niewłaściwie przygotowana prezentacja i brak aktywności w dyskusjach - ndst

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

Prezentacja oceniana jest pod kątem przedstawianych treści merytorycznych, dopracowania strony graficznej oraz umiejętnego prowadzenia wykładu i dyskusji.

Ocena bardzo dobra: prezentacja opracowana wyczerpująco pod względem merytorycznym i wzorowo pod względem redakcyjnym. Dyskusja prowadzona w sposób wskazujący na zrozumienie i szerokie rozeznanie tematu.

Ocena dobra: prezentacja jest wykonana starannie, zadowalająco pod względem merytorycznym. Dyskusja prowadzona w sposób poprawny.

Ocena dostateczna: strona graficzna prezentacji nie budzi zastrzeżeń. Prezentacja jest uboga w treści merytoryczne. Udział studenta w dyskusji musi być w dużym stopniu wspomagany przez prowadzącego.

Ocena niedostateczna: prezentacja przygotowana niestarannie, z niewielkim udziałem treści merytorycznych. Brak aktywności w dyskusji.

Ciągła obserwacja postawy i postępów studenta w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Zakład Chemii Analitycznej:

Wprowadzenie: omówienie zasad przygotowywania pracy licencjackiej oraz prezentacji multimedialnych, własność intelektualna, dostępne bazy literaturowe.

Studenci indywidualnie przygotowują prezentacje multimedialne na tematy związane z pracą licencjacką. Prezentacje te są połączone z dyskusją oraz z wyjaśnianiem problemów o większym stopniu trudności. Tematyka seminarium jest ustalana indywidualnie z opiekunem pracy licencjackiej. Ponadto studenci mogą samodzielnie zaproponować tematy swoich prezentacji multimedialnych, związane z ich dodatkowymi, indywidualnymi zainteresowaniami, które muszą jednak uzyskać wstępną ocenę i aprobatę prowadzącego.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Studenci indywidualnie przygotowują prezentacje multimedialne na tematy związane z fizykochemicznymi podstawami chromatograficznych procesów rozdzielczych oraz

z praktycznymi zastosowaniami technik chromatograficznych. Prezentacje te są połączone z dyskusją oraz z wyjaśnianiem problemów o większym stopniu trudności. Tematyka objęta seminarium jest ustalana indywidualnie z każdym studentem. Ponadto studenci mogą samodzielnie zaproponować tematy swoich prezentacji multimedialnych, związane z ich dodatkowymi, indywidualnymi zainteresowaniami, które muszą jednak uzyskać wstępną ocenę i aprobatę prowadzącego.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

Podstawowe informacje dotyczące przygotowania i obrony pracy licencjackiej. Zasady prowadzenia badań literaturowych – w oparciu o dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego bazy danych oraz elektroniczne i papierowe zasoby biblioteczne

Przedstawiane przez studentów prezentacje wyników pracy własnej związanej z realizacją zadań stawianych przed nimi w trakcie wykonywania pracy licencjackiej. Tematy prac licencjackich przydzielane są indywidualnie.

Metody dydaktyczne:

Zakład Chemii Analitycznej:

Ćwiczenia multimedialne

liczba godzin pracy własnej studenta 70

Przygotowanie do seminarium polegające na wykonaniu prezentacji wyników pracy licencjackiej oraz przygotowaniu streszczenia pracy w formie pisemnej.

Przygotowana prezentacja multimedialna dotyczy tematyki związanej z wykonywaną pracą licencjacką. Prezentacja powinna być przygotowywana na podstawie wykładów, a także na podstawie podręczników akademickich, samodzielnie wyszukiwanych monografii naukowych i artykułów zawartych w czasopismach naukowych.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ćwiczenia audytoryjne

Przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej w ciągu semestru. Udział w dyskusjach na tematy poruszane w prezentacjach multimedialnych innych uczestników danej grupy.

Przygotowanie do seminarium polegające na wykonaniu prezentacji wyników pracy licencjackiej oraz przygotowaniu streszczenia pracy w formie pisemnej.

Przygotowana prezentacja multimedialna dotyczy fizykochemicznych podstaw chromatograficznego rozdzielania materii na podstawie wykładów, a także na podstawie podręczników akademickich, samodzielnie wyszukiwanych monografii naukowych i artykułów zawartych w czasopismach naukowych.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

Samodzielne wyszukiwanie i korzystanie z publikacji naukowych (podręczników, wydawnictw książkowych, monografii, oryginalnych prac badawczych). Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wykonywanej pracy licencjackiej. Przygotowanie opracowania w formie pisemnej. Dyskusja naukowa podczas prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 11:30, Szkolna 9, sala 12
Rafał Sitko, Mieczysław Sajewicz 10/15 szczegóły
2 każda środa, 10:00 - 11:30, Szkolna 9, sala 72
Robert Musioł 10/15 szczegóły
3 każda środa, 10:00 - 11:30, Szkolna 9, sala 42s
Piotr Kuś 11/15 szczegóły
4 każda środa, 10:00 - 11:30, Bankowa 14, sala 111
Marzena Dzida 16/15 szczegóły
5 każda środa, 10:00 - 11:30, Bankowa 14, sala 116
Stanisław Krompiec, Mateusz Penkala, Michał Filapek, Aneta Słodek 7/15 szczegóły
6 każda środa, 10:00 - 11:30, Bankowa 14, sala 149
Justyna Polak, Danuta Pentak, Maria Maślankiewicz, Barbara Szpikowska-Sroka, Sławomir Michalik 1/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.