Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura żywego słowa 12-AE-S1-1KZS
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa

Mikuta M., Kultura żywego słowa, oprac. S. Podobiński, Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001; M. Mikuta Kultura żywego słowa, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961, 1963.

Urbańczyk S. , Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1991.

Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, red. nauk. i uzup. Z. Kurzowa, wyd. 4 popr. i uzup., Warszawa: Wydaw. Radia i Telewizji, 1977; [Wyd.5.] – Wyd. Radia i Telewizji, 1980; Sztuka mówienia: poradnik, Warszawa: „Art.-Program”, 1988.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław: „Wiedza o Kulturze”, 1993; [Wyd.2.] – Lublin: Wydaw. UMSC, 2001; [Wyd.3.] - Lublin: Wydaw. UMSC, 2010 (odpowiednie rozdziały).

Podstawowe słowniki języka polskiego oraz wydawnictwa poprawnościowe, w tym obligatoryjnie: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, oprac. haseł A. Grzegółka-Maciejewska, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1999 (odpowiednie hasła), Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, red. W. Lubaś, S. Urbańczyk, Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki- Wyd. 2 rozszerz. ,1993.

Literatura uzupełniająca:

Encyklopedia języka polskiego, red. red. S. Urbańczyk, M. Kucała, oprac. A. Kałkowska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, 1994, 1999 (odpowiednie hasła).

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, oprac. M. Kucała, Wrocław: Zakład Narodowy Ossolińskich, 1978, 1979 (odpowiednie hasła).

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa: Wydaw. Felberg SJA, 2001.

Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach / Ewa Badyda i Sylwia Rzedzicka. - Wyd. 2. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Język polski”. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków (lektura wskazanych artykułów)

Meissner Cz., Książeczka o sztuce recytacji i sztuce mówienia, Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1993.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wydaw. „Otwarty rozdział”, 200, 2007.

Sawrycki W., Kultura żywego słowa, Toruń: Wydaw. UMK, 1985.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja ustna:

Wymagania merytoryczne:

samodzielne, szczegółowe opracowanie danego zagadnienia na podstawie literatury przedmiotu i materiału dokumentacyjnego, wskazanych przez prowadzącego oraz będących efektem indywidualnych poszukiwań badawczych. Prezentacja zagadnienia w formie ustnej, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanych treści; przygotowanie pisemnej wersji prezentacji (konspekt).

Kryteria oceny:

ocenie podlega:

zdobyta wiedza teoretyczna;

sposób przedstawienia poglądów autorów analizowanych tekstów;

umiejętności techniczne w zakresie wygłaszanego tekstu; autoprezentacja;

sprawność porozumiewania się językiem w oficjalnych sytuacjach publicznych;

poprawność konstruowania tekstów w formie pisemnej.

Przebieg procesu weryfikacji:

prezentacje realizowane są regularnie, zgodnie z harmonogramem przyjętym w grupie ćwiczeniowej. Czas prezentacji indywidualnej wynosi 20 minut (w trakcie zajęć odbywają się dwie prezentacje). Po zakończeniu prezentacji student oddaje przygotowaną pisemną wersję prezentacji - konspekti.

Na ocenę ostateczną, składa się w 75 % wystąpienie ustne i w 25 % jego pisemna wersja .

kolokwium problemowe, grupowe; Czas trwania 60 minut.

Wymagania merytoryczne:

wymagana znajomość treści ćwiczeń oraz znajomość związanej z ćwiczeniami literatury przedmiotu: obowiązkowej i uzupełniającej Kryteria oceny:

ocenia podlega :

stopień opanowania treści ćwiczeniowych (w tym ujętych w formie prezentacji, dokonywanych przez poszczególnych studentów) oraz wiedzy uzyskanej w procesie indywidualnej lektury związanej z ćwiczeniami literatury przedmiotu: obowiązkowej i uzupełniającej;

umiejętność analityczno-interpretacyjna wskazanych tekstów literackich i naukowych.

Zakres tematów:

zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z wybranymi zjawiskami zachodzącymi we współczesnej polszczyźnie oraz ze szczegółowymi problemami z zakresu kultury żywego słowa. Zakres treści ćwiczeń obejmuje zarówno zagadnienia mające wyposażyć studenta w umiejętność rozpoznawania błędów, dokonywania ich korekty oraz w zdolność oceny innowacji językowych, jak i służące do wykształcenia umiejętności analityczno-interpretacyjnych tekstów literackich, naukowych (na podstawie wskazanych przykładów).

Zajęcia uwzględniają pracę ze słownikami języka polskiego oraz wydawnictwami poprawnościowymi. Obejmują ponadto praktyczne ćwiczenia z zakresu poprawności fonetycznej, niezbędne w wypracowaniu umiejętności wydobycia walorów ekspresyjno-estetycznych brzmieniowej warstwy danej wypowiedzi oraz walorów impresywnych sprzyjające prawidłowej, płynnej komunikacji, zarówno oficjalnej (wygłaszanie tekstów literackich, naukowych, wystąpienia w środkach masowego przekazu), jak i nieoficjalnej (mowa potoczna).

Metody dydaktyczne:

metody problemowe, metody aktywizujące - dyskusja z prezentacją materiału w formie audialnej lub filmowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.