Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV 02-FL-HT-S1-PNJH-4
praca z tekstem (PT) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Díez Borque, J. M. (1998). Comentario de textos literarios. Método y práctica. Madrid: Editorial Playor.

2. Lázaro Carreter, F., Correa Calderon, E. (1994). Cómo se comenta un texto literario. Madrid: Cátedra.

3. Marchese, A., Forradellas, J. (2000). Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. Barcelona: Ariel.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student opisuje specyfikę komunikacji literackiej na przykładzie tekstu lirycznego i dramatycznego;

- student definiuje i rozpoznaje podstawowe środki językowe na poziomie foniczno-fonologiczno-prozydycznym, morfosyntaktycznym oraz semantycznym;

- student charakteryzuje i rozróżnia podstawowe gatunki liryczne i dramatyczne;

- student definiuje podstawowe pojęcia związane z analizą tekstu lirycznego i dramatycznego;

- student rozumie i tłumaczy na język polski słownictwo z wybranych tekstów literackich;

Umiejętności:

- student dostrzega i analizuje wybrane elementy tekstu literackiego;

- ustalając relacje pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu literackiego, student podejmuje próby jego samodzielnej interpretacji;

- student formułuje swoje wnioski w formie ustnej i pisemnej, zgodnie z wymogami, które powinny spełniać wypowiedzi z zakresu komentarza tekstu literackiego;

- student posługuje się aktywnie słownictwem ze wskazanych tekstów literackich;

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość złożonej struktury tekstu literackiego i jest otwarty na jego różnorodność;

- student wykazuje aktywną postawę i kreatywność w szukaniu i objaśnianiu znaczenia tekstu literackiego;

- akceptując możliwość innych interpretacji, student poddaje je jednocześnie krytycznemu osądowi oraz uzasadnia własne wnioski;

- student dba o staranność swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych;

- student docenia znaczenie samodzielnej pracy z tekstem literackim jako sposobu poszerzania własnych kompetencji językowych;

Metody i kryteria oceniania:

W ewaluacji są brane pod uwagę:

1. obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestniczenie;

2. terminowe wywiązywanie się z zobowiązań (obecność na kolokwiach; przygotowywanie pisemnych analiz i interpretacji wskazanych tekstów literackich);

3. oceny z dwóch kolokwiów ze słownictwa;

4. ocena z testu z zakresu analizy i interpretacji tekstu lirycznego i dramatycznego.

W czasie semestru przeprowadzane są dwa kolokwia pisemne sprawdzające znajomość słownictwa ze wskazanych przez prowadzącego tekstów literackich.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza ocenę niedostateczną.

Student może poprawiać każde kolokwium dwa razy; jeśli nie otrzyma oceny pozytywnej, skutkuje to oceną niedostateczną z zaliczenia w pierwszym terminie. Kolejny (trzeci) termin poprawy jest wyznaczany w sesji poprawkowej.

Pod koniec semestru student jest zobowiązany zrealizować pracę pisemną z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego. Jeśli praca nie zostanie oddana w terminie, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

Oceną z zaliczenia jest średnia ważona średniej arytmetycznej ocen z dwóch kolokwiów ze słownictwa (40%) oraz oceny z samodzielnie wykonanej w domu analizy i interpretacji wskazanego przez prowadzącego tekstu literackiego (60%).

Skala ocen (kolokwia): Przelicznik średniej:

65%-72% - dst 3,0-3,25 – dst

72%-79% - dst+ 3,26-3,75 – dst+

79%-86% - db 3,76-4,25 – db

86%-90% - db+ 4,26-4,75 – db+

90%-1000% - bdb 4,76-5,0 – bdb

Dopuszczana jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach; każda kolejna wiąże się z koniecznością opracowania dodatkowego, wskazanego przez prowadzącego, materiału i przedstawienia go na konsultacjach. Na jednych konsultacjach student może odrobić maksymalnie dwie nieobecności.

Zakres tematów:

1. Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego:

- gatunki liryczne;

- tytuł i motto;

- zawartość tematyczna;

- struktura tekstu poetyckiego;

- poziomy analizy językowej wiersza;

- pragmatyka tekstu poetyckiego.

2. Analiza wybranych aspektów utworu dramatycznego.

3. Ćwiczenia z tekstem literackim rozwijające zasoby słownictwa.

Metody dydaktyczne:

- elementy wykładu: prezentacja zagadnień teoretycznych;

- ćwiczenia z zakresu poetyki;

- analiza i interpretacja tekstów literackich bądź ich wybranych aspektów na dyskusyjnym forum grupy;

- indywidualna praca studenta w domu (opracowywanie wybranych tekstów literackich pod względem słownictwa; samodzielna analiza i interpretacja wskazanego tekstu literackiego w formie pisemnej);

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sabina Deditius 25/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.