Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia w resocjalizacji 06-PE-R-S1-06
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Aichinger A., Holl W.: Psychodrama. Terapia grupowa z dziećmi. Kielce 1999

Bernard H.S., MacKenzie K.R.(red.): Podstawy terapii grupowej. Gdańsk, 2000.

Corey M.S., Corey G., Grupy: metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa, 2002

Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

Gelso C., Hayes J., Relacja terapeutyczna. Gdańsk 2005

Heaton J.A., Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk, 2003.

Jagieła J. Socjoterapia w szkole. Rubikon, Kraków 2007,

Janicki A., Arteterapia. Wrocław 1990

Janiszewski M., Muzykoterapia aktywna, Warszawa-Łódź 1993

Jankwiak B. (red), Socjoterapia, jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Poznań 2014

Johnson D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

Kaszczyszyn R., Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacji. „Szkoła Specjalna”, 1991, nr 4

Kazdin A., Weisz J., Psychoterapia dzieci i młodzieży, Kraków 2006

Konieczny E., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004

Kottler J. A., Skuteczny terapeuta, Gdańsk 2003

Kupiec H., Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska”, 2011, nr 2

Nar-King S., Suarez M., Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Kraków 2012

Rollnick S., Miller W. R, Butler C. C, Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego w procesie resocjalizacji.

Student umie posługiwać się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji (zwłaszcza z zakresu psychopatologii) oraz wykorzystywać ją do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych.

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu oddziaływań w oparciu o sprawdzenie:

Umiejętności opisu teoretycznego modelu uzasadniającego w jaki sposób to, co jest proponowane w programie będzie miało wpływ na resocjalizację;

Umiejętności zidentyfikowania czynników, których zmiana będzie prowadzić do zmniejszenia ryzyka powrotu do zachowań sprzecznych z normami;

Umiejętności adekwatnego określenia spektrum celów ogólnych i szczegółowych;

Umiejętności adekwatnego doboru metod i technik oddziaływań;

Umiejętności określenia intensywności, sekwencji (harmonogram) oraz czasu trwania oddziaływań;

Umiejętności określenia miejsca realizacji oddziaływań oraz osób za nie odpowiedzialnych;

Umiejętności określenia sposobów oceny efektów projektu oraz kryteriów realizacji jego celów.

Zakres tematów:

Trudności i niepowodzenia szkolne. Terapia pedagogiczna,

Strategie i procedury wychowania resocjalizacyjnego. Zakres i odmiany wychowawczego postępowania resocjalizującego. Zależność pracy resocjalizacyjnej od cech psychicznych,

Atmosfera terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, cech dobrego terapeuty – odniesienia do resocjalizacji,

Elementy kształtujące atmosferę terapeutyczną,

Psychoterapia. Nurty, formy, cele, skuteczność,

Terapia i techniki behawioralne i poznawczo – behawioralne,

Psychodrama, cele, techniki i fazy,

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Trening umiejętności społecznych – możliwe zastosowania w resocjalizacji,

Wywiad motywujący, terapia racjonalna w kontekście resocjalizacji,

Terapia sztuką – wybrane zagadnienia w kontekście zastosowania w resocjalizacji,

Specyfika psychoterapii grupowej

Wybrane procedury terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie

Umiejętności wychowawcze i terapeutyczne – w pracy resocjalizacyjnej

Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w zespołowa, drama, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)