Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia strukturalna 01-BT-S1-BS02
Konwersatorium (K) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa :J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

Uzupełniająca: Brown T.A. 2012. Genomy. PWN, Warszawa

Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z konwersatorium jest średnią ważoną obejmującą:

1. sprawdzian umiejętności autoprezentacji (0,6)

2. ocenę ciągłą (0,4).

Ocena ciągła jest średnią ważoną udziału studenta w dyskusji (0,3) i wizualizacji graficznej struktur makromolekularnych z wykorzystaniem programu komputerowego (0,1).

Na każdym konwersatorium osoba prowadząca ocenia przedstawioną prezentację oraz udział prelegenta w dyskusji.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji.

bardzo dobry – zagadnienia przedstawione wyczerpująco, brak błędów merytorycznych, logiczny układ prezentacji, czas zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, student dobrze odpowiada na zadane po prezentacji pytania.

dobry – zagadnienia przedstawione poprawnie, nieliczne błędy merytoryczne, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i dobrze dobrane, student odpowiada na większość pytań w dyskusji.

dostateczny – zagadnienia przedstawione częściowo, błędy merytoryczne, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, student odpowiada na niektóre pytania w dyskusji.

niedostateczny – zagadnienie przedstawione pobieżnie, liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji.

Ocena ciągła pracy studenta w ramach konwersatorium obejmuje:

1. Wiedzę związaną z tematem prezentowanym przez studenta oraz znajomość zagadnień prezentowanych przez innych studentów. Zaangażowanie studenta w dyskusję oceniane jest w skali 0-1.

Skala ocen

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Praktyczna weryfikacja znajomości budowy makromolekuł z użyciem programu komputerowego podlega ocenie w następującej skali punktowej 0-5.

Skala ocen

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Student przygotowuje prezentację multimedialną na temat podstawowych zagadnień z zakresu budowy i własności makromolekuł budujących komórki pro- i eukariotyczne (przydzielony przez koordynatora przedmiotu). Wizualizuje makrocząsteczki z użyciem programu komputerowego.

Metody dydaktyczne:

Każdy student przygotowuje samodzielnie 10-15 min. prezentację na temat przydzielony przez osobę prowadzącą konwersatorium. Do przygotowania prezentacji konieczne jest zapoznanie się z literaturą dotyczącą omawianego tematu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Pająk 60/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.