Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza genetyczna 01-BT-S1-AG02
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń przeprowadzane są pisemne kolokwia obejmujące swoim zakresem treści prezentowane na poprzednich zajęciach. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne jak i rozwiązywanie zadań genetycznych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta od 91 do 100% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dobry – uzyskanie przez studenta od 76 do 90% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Dostateczny – uzyskanie przez studenta od 50 do 75% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta mniej niż 50% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania kolokwium.

Na ocenę poszczególnych ćwiczeń składają się oceny z pisemnych kolokwiów przeprowadzanych na poszczególnych zajęciach oraz ocena ciągła umiejętności praktycznych. Do średniej ocen z zajęć wliczona zostanie również ocena przygotowania referatu na zadany temat.

Ponadto, w czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia pracę studenta pod kątem ww. wymagań merytorycznych, weryfikuje jego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z bieżącą tematyką zajęć, ocenia zaangażowanie, solidność i rzetelność podczas pracy i przy sporządzaniu dokumentacji oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych.

W ocenie ciągłej stosuje się następujące kryteria:

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, rozumie celowość podejmowanych czynności, potrafi objaśnić kolejne etapy przeprowadzanych analiz, zadaje pytania świadczące o jego zaangażowaniu i kreatywności w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu dodatkowych eksperymentów, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników. Student przygotowuje i wygłasza prezentację multimedialną na zadany temat, odpowiada wyczerpująco na pytania oraz bierze czynny udział w dyskusji.

Dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy przeprowadzanych procedur, potrafi zaplanować proste eksperymenty i korzystając z dostępnej literatury interpretować wyniki obserwacji, jest solidny w prowadzeniu dokumentacji. Student przygotowuje i wygłasza prezentację multimedialną na zadany temat, odpowiada wyczerpująco na większość pytań zadanych podczas dyskusji oraz bierze czynny udział w dyskusji.

Dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego w trakcie wykonywania czynności zleconych oraz przy rozwiązywaniu bieżących problemów, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć praktycznych, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji wyników. Student przygotowuje i wygłasza prezentację multimedialną na zadany temat, odpowiada z udziałem prowadzącego na większość pytań zadanych podczas dyskusji, nie bierze czynnego udziału w dyskusji.

Niedostateczny - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie rozumie celu przeprowadzanych czynności ani zleconych zadań, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do interpretacji wyników. Student nie przygotował/ nie wygłosił prezentacji na zadany temat, nie udziela odpowiedzi na pytania zadane podczas dyskusji oraz nie bierze czynny udział w dyskusji.

Zakres tematów:

1. Ćwiczenie repetytoryjne (Wstęp do dalszych ćwiczeń)

Pojęcia genetyczne, krzyżówka jedno- i dwugenowa, krzyzówka wsteczna i testowa, test chi2

2. Mapowanie genów/krzyżowanie testowe (krzyżówka dwugenowa)

Omówienie podstaw teoretycznych przypisywania genów do chromosomów oraz ustalania odległości między genami

3. Mapowanie genów (c.d.)/ustalanie kolejności genów (krzyżówka trójgenowa)

4. Mutacje indukowane i spontaniczne

Mutacje genomowe – charakterystyka, wykorzystanie linii trisomicznych w hodowli i genetyce

5. Mutacje indukowane i spontaniczne (c.d.).

Referaty studentów

6. Elementy genetyki populacyjnej (prawo Hardy’ego-Weinberga)

7. Wybrane przykłady molekularnej diagnostyki chorób i predyspozycji genetycznych u człowieka oraz metody biologii molekularnej w niej wykorzystywane

8. Repetytorium i ćwiczenia

9. Zajęcia zaliczeniowe (kolokwia poprawkowe)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z mechanizmami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych, zastosowaniem testów statystycznych wykorzystywanych w analizie genetycznej, metodami lokalizacji genów w chromosomach oraz mapowaniem genów. Zajęcia obejmują zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami leżącymi u podstaw procesów związanych z przepływem i ekspresją informacji genetycznej oraz indywidualne rozwiązywanie zadań problematycznych związanych z tematem zajęć, wykorzystujące zdobyte umiejętności i wiedzę. Ćwiczenia umożliwiają analizę i interpretację problemów genetycznych z wykorzystaniem zwierzęcych i roślinnych organizmów modelowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Gruszka, Marzena Kurowska, Michał Słota 62/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Gruszka, Marzena Kurowska, Michał Słota 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.