Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II w Katedrze Mikrobiologii 01-BT-S2-2BT-04.MIK
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Piśmiennictwo polskie i angielskojęzyczne dotyczące tematyki pracy magisterskiej oraz metod badawczych stosowanych przez studenta.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu studiowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Zaliczenie końcowe/Sprawozdanie końcowe:

Ocenie podlega treść sprawozdania, sposób zaprezentowania oraz dyskusja:

Bardzo dobry: sprawozdanie jest kompletne, poprawne merytorycznie, wykonane starannie, zaprezentowane w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie, student aktywnie uczestniczy w dyskusji.

Dobry: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane w poprawny sposób bez korzystania z notatek, w wyznaczonym czasie, student poprawnie odpowiada na pytania co świadczy o dobrej znajomości prezentowanego tematu.

Dostateczny: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane z pomocą notatek, student słabo orientuje się w prezentowanym temacie.

Niedostateczny: sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy merytoryczne, wykonane niestarannie, student ma trudności z wygłoszeniem referatu, nie podejmuje dyskusji w prezentowanym temacie.

Sprawozdanie końcowe student przygotowuje samodzielnie w postaci 10-minutowej prezentacji multimedialnej, które prezentuje promotorowi i opiekunowi pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1. Stawianie hipotez roboczych i projektowanie doświadczeń z zakresu realizowanych w Katedrze Mikrobiologii problemów badawczych:

- Fitodegradacja wspomagana przez bakterie

- Monitorowanie zmian w zespołach mikroorganizmów glebowych z wykorzystaniem metod molekularnych i biochemicznych

- Izolacja i charakterystyka bakterii antybiotykoopornych

- Charakterystyka plazmidów warunkujących oporność bakterii na antybiotyki beta-laktamowe

2. Opanowanie metod badawczych, które stosowane będą do realizacji pracy magisterskiej.

3. Przygotowywanie dokumentacji i wstępna weryfikacja otrzymanych wyników.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenie metod badawczych niezbędnych do zrealizowania własnego tematu badawczego

- konstruowanie różnych wariantów modeli doświadczalnych

- dyskusja na temat celów własnej pracy oraz formułowanie roboczych hipotez

- gromadzenie, selekcjonowanie, segregowanie oraz przetwarzanie danych (własnych oraz pozyskanych z innych źródeł)

- ćwiczenie statystycznego i graficznego opracowywania wyników

- ćwiczenia w zakresie metod pracy w laboratorium

-założenie i prowadzenie hodowli/ /uprawy

- przygotowanie raportów i sprawozdania

- dyskusja na temat treści oraz sposobu przygotowania raportów, sprawozdań i referatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Piotrowska-Seget 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.