Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie stosowane w ochronie środowiska 01-OS-S1-1OS-23
Laboratorium (L) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Literatura obowiązkowa:

1. Łada Z., Różycki C., Pracownia chemii analitycznej – analiza techniczna i instrumentalna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

2. Klepaczko-Filipiak B., Łoin J., Pracownia chemiczna – analiza techniczna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

3. Kuczyński W., Ćwiczenia z technologii chemicznej, PWN Warszawa (1974).

4. Praca pod red. Machockiego A., Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo UMCS Lublin (2002).

5. Tokarzewski L. Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych oraz półproduktów do ich syntezy t. 1 i 2, Wydawnictwo UŚ (1984).

6. Kępiński J. Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa, 1984

7. Kowal A., M Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 2000.

8. Anielak A. Chemiczne i fizykochemiczne metody oczyszczania ścieków, PWN, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna - chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 1991.

2. Struszyński M., Minczewski J., Analiza PWN, Warszawa 1955.

3. A. Sonntag, Koloidy, PWN, Warszawa, 1982.

4. J. Maćkiewicz, Flokulacja w procesach koagulacji i filtracji wód, PWN, Warszawa, 1987.

5. R. T. Morrison, R. N. Boyd: Chemia organiczna, tom 2 (rozdz. 33: Tłuszcze) PWN, Warszawa 1985.

6. S. Bredsznajder, W. Kawecki, J. Leyko, R. Marcinkowski: Podstawy ogólne technologii chemicznej, PWN Warszawa 1973.

7. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll: Eksperymentalna chemia fizyczna (rozdz. 2 i 5.1), PWN, Warszawa, 1982.

8. R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder: Technologia chemiczna organiczna, rozdz. 2, WAE, Wrocław 1992.

9. Spalanie i paliwa praca zbiorowa pod red. J. Kordylewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Zajęcia prowadzone w Katedrze Mikrobiologii:

Literatura obowiązkowa:

1. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

2. Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. U.M. Kopernika, Toruń

Literatura uzupełniająca:

1. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa

2. Klimiuk P., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

Zajęcia prowadzone w Katedrze Biochemii:

Literatura obowiązkowa:

1. Buraczewski G. Biotechnologia osadu czynnego. PWN. Warszawa, 1994.

2. Chmiel A. Biotechnologia mikroorganizmów. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa, 1998.

3. Łabużek S., Necklen D., Radziejewska-Lebrecht J. Biotechnologia mikroorganizmów. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Bartkiewiczx B. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN. Warszawa, 2002.

2. Hartmann L. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wyd. Instalator Polski. Warszawa, 1999.

3. Hermanowicz W. Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa, 1976.

4. Miksch K. Biotechnologia ścieków. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice, 2000.

5. Schlegel H. G. Mikrobiologia ogólna. PWN, 1996.

6. Russel S.. Biotechnologia. PWN, Warszawa, 1990.

Metody i kryteria oceniania:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Ocena końcowa z laboratorium w Zakładzie Chemii Materiałów I Technologii Chemicznej jest średnią ważoną z kolokwium końcowego (waga 3), średnią oceną ze sprawozdań (waga 1) oraz aktywności ciągłej (waga 1) według następującej skali: 2,00-2,95- ndst; 2,96-3,25- dst; 3,26-3,75- +dst; 3,76-4,25- db; 4,26-4,75- +db;

4,76-5,0- bdb.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Zajęcia prowadzone w Katedrze Mikrobiologii:

Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny z kolokwium (0,5), końcowej oceny ze sprawozdań z ćwiczeń (0,3) i aktywności ciągłej (0,2).

Kolokwium pisemne, składające się z pytań otwartych lub testowych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali:

bdb – powyżej 90%; +db – 90 do 81%; db – 80 do 71%; +dst – 70 do 61%; dst – 60 do 51%; ndst – poniżej 51%

Studenci (w obrębie zespołów studentów wyznaczonych przez prowadzących) przygotowują raporty z poszczególnych ćwiczeń. Każdy raport zostaje oddany w terminie do 7 dni od zakończenia danego ćwiczenia. Na ocenę składa się: poprawność wykonania doświadczeń, obliczeń matematycznych, formułowania wniosków i dyskusji wyników przedstawionych w raporcie. Każdy z raportów oceniany jest w skali ocen ndst (2.0) – bdb (5.0). Ocena końcowa ze sprawozdań jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych raportów.

Na ocenę końcową aktywności ciągłej studenta składa się: ocena aktywności na poszczególnych zajęciach (w skali 0-2 pkt) i ocena z kolokwium praktycznego (w skali 0-5 pkt; opcjonalnie). Suma uzyskanych punktów stanowi 100%.

Skala ocen: bardzo dobry – powyżej 90%; + dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%; + dostateczny – 70 do 61%; dostateczny – 60 do 51%; niedostateczny – poniżej 51%. Ocenie podlega przestrzegania zasad pracy w laboratorium biochemicznym, sprawność studenta w posługiwaniu się urządzeniami laboratoryjnymi, umiejętność przeprowadzenia eksperymentu oraz obserwacji i wyciągania wniosków oraz znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium. Weryfikacja umiejętności polega na indywidualnej rozmowie ze studentem i obserwacji jego pracy podczas zajęć.

Zajęcia prowadzone w Katedrze Biochemii:

Kolokwium odbywa się na trzecich ćwiczeniach i trwa 60 min. W trakcie kolokwium student odpowiada na 6 pytań opisowych. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 3 punkty.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie w skali 9-18.

Skala ocen: bdb – 18 pkt; +db – 16-17 pkt; db – 14-15 pkt; +dst – 12-13 pkt; dst – 10-12 pkt; ndst – 9 pkt. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z kolokwium ma możliwość przystąpienia do kolokwium poprawkowego w wyznaczonym przez prowadzących terminie. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-2 gdzie: 2 – spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych; 1 - drobne błędy merytoryczne; 0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów: bdb – powyżej 95%; +db – 94 do 85%; db – 84 do 75%;

+dst – 74 do 65%; dst – 64 do 55%; ndst – poniżej 55%.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Studenci wykonują sprawozdania w grupach 4 osobowych i oddają je w terminie 1 tygodnia od zakończenia zajęć. Raporty oddane w późniejszym terminie nie podlegają ocenie.

Treści zawarte w sprawozdaniach oceniane są w skali 2-5.

Skala ocen:

Bardzo dobry: raport jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych, wykonany starannie i oddany w terminie.

Dobry: raport jest kompletny, zawiera drobne błędy, wykonany starannie.

Dostateczny: raport jest kompletny, zawiera istotne błędy, wykonany niedbale.

Niedostateczny: raport jest niekompletny, dokumentacja nierzetelna, zawiera poważne błędy, brak poprawnych wniosków, wykonany niedbale.

Nie przewiduje się możliwości poprawy sprawozdań.

Zakres tematów:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Zajęcia prowadzone w Instytucie Chemii obejmują zagadnienia związane z istotnymi problemami technologii chemicznej.

Treści merytoryczne:

1. Analiza wody

2. Analiza gazów metodą Orsata.

3. Analiza superfosfatu - oznaczenie zawartości P2O5 rozpuszczalnego w wodzie.

4. Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego.

5. Oznaczanie ciepła spalania węgla za pomocą kalorymetru.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Zajęcia prowadzone w Katedrze Mikrobiologii:

1. Bioremediacja gleb skażonych metalami ciężkimi.

2. Osad czynny – analiza mikrobiologiczna.

3. Osad czynny – kontrola liczebności wybranych grup bakterii.

Zajęcia prowadzone w Katedrze Biochemii:

1. Fizyko-chemiczna charakterystyka osadu czynnego obejmująca oznaczenia: barwy i struktury osadu czynnego, pH, ciężaru właściwego, wilgotności, indeksu gęstości, indeksu objętościowego, suchej masy drobnoustrojów, CZT oraz stężenia fenoli lotnych.

2. Wyznaczanie parametrów technologicznych rozkładu fenolu przez osad czynny. Przygotowanie komór do napowietrzania z różnym stężeniem osadu czynnego. Oznaczenia w czasie stężenia fenoli lotnych oraz fenoli ogólnych, CZT, pH oraz suchej masy drobnoustrojów.

3. Powtórzenie materiału obejmującego ćwiczenie 1 i 2. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

CZĘŚĆ CHEMICZNA:

Zajęcia w laboratorium chemicznym według harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń i przekazanego studentom na pierwszych zajęciach. Zajęcia 1 trwają 2 godziny, laboratoria 2-7 są zajęciami 3 godzinnymi, natomiast zajęcia 7 są zajęciami 2,5- godzinnymi. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali C/1/01 w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotową obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej obowiązujących zagadnień teoretycznych oraz przygotowanie się do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowanie sprawozdań.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA:

Zajęcia prowadzone w Katedrze Mikrobiologii:

4-godzinne laboratoria w sali ćwiczeń zgodnie z planem zajęć; wymagania merytoryczne: Zapoznanie się z instrukcjami i teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach). Przygotowanie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń (w obrębie zespołów studentów wyznaczonych przez prowadzących), zawierających cel, przebieg, wyniki i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Przygotowanie do kolokwium w oparciu o podaną literaturę obowiązkową i uzupełniającą.

Zajęcia prowadzone w Katedrze Biochemii: 4-godzinne laboratoria w sali ćwiczeń nr A-118, zgodnie z planem zajęć; wymagania merytoryczne: Znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, przygotowanie pisemnego sprawozdania, umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Greń, Sławomir Sułowicz 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.