Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo mediów 05-DK-S1-PM12
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kalisz A., Prawo prasowe, Teoria i praktyka, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.), Nowikowska M., Zawadzka Z., Prawo mediów, LexisNexis, Warszawa 2015.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, LexisNexis, Warszawa 2008.

Chałubińska- Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Chałubińska- Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Chudziński E. (red.) Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Park Edukacja, Bielsko- Biała 2009.

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Dobosz I., Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Ferenc – Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Gierula M.(red.) Współczesny dziennikarz i nadawca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.

Godzic W.(red.) Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Karpowicz J., Autor-wydawca, Poradnik prawa autorskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2009.

Klafkowska- Waśniowska K. Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.

Kosmus B., Kuczyński G., Prawo prasowe : komentarz , Wydawnictwo C. H. Beck , Warszawa 2013.

Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

Lis W., Husak Z., Wiśniewski P., Prawo prasowe. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Orżewski W., Wydawca i prawo, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2009.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, LexisNexis, Warszawa 2008.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.) Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2008.

Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze 2001.

Socha R., Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy. LexisNexis, Warszawa 2008.

Wojnarowski A., Prawne i finansowe podstawy europejskiej koprodukcji filmowej, Łódź 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Akcent w ramach egzaminu pisemnego zostanie położony na znajomość uregulowań prawnych w zakresie polskiego prawa mediów.

Egzamin pisemny obejmuje wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Test składa się z pytań zamkniętych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 100% poprawnych odpowiedzi

+db- 90% poprawnych odpowiedzi.

Db-85-75% poprawnych odpowiedzi.

+dst- 70 % poprawnych odpowiedzi.

Dst-65% do 50% plus jeden pkt z testu

Niedostateczny – poniżej podanych progów.

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej, testu zamkniętego. Czas trwania –minuta na pytanie. Czas egzaminu liczony jest od momentu rozdania wszystkich formularzy testowych. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres tematów:

1.Miejsce prawa mediów w systemie prawa.

Pojęcie systemu prawa, elementy systemu prawa, prawo prywatne i publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo mediów.

2.Dziennikarz jako twórca .

Pojęcie utworu; treść autorskich praw osobistych, treść i czas trwania autorskich praw majątkowych, środki ochrony praw autorskich.

3.Dziennikarz jako podmiot korzystający z utworów.

Dozwolony użytek osobisty chronionych utworów. Zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego: cele informacyjne, kategoria nadawcza, prawo cytatu i inne.

4. Wolność prasy.

Wolność prasy w prawie międzynarodowym; wolność środków społecznego przekazu jako konstytucyjna zasada ustrojowa; wolność prasy w prawie prasowym; ograniczenia wolności prasy.

5. Prawa dziennikarzy.

Wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji: zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu dziennikarzy do informacji publicznej; tryb pozyskiwania informacji; postępowanie w przypadku odmowy udzielenia informacji.

6.Prawa dziennikarzy –cd.

Sprawozdawczość sądowa. Relacje dziennikarskie z postępowania przygotowawczego i sądowego.

7. Prawa dziennikarzy –cd.

Prawo do krytyki. Prawo anonimatu.

8. Obowiązki dziennikarzy.

Obowiązek głoszenia prawdy, służba społeczeństwu i państwu; konieczność przestrzegania linii programowej oraz etyki zawodowej dziennikarzy, prawa i zasad współżycia społecznego.

9. Obowiązki dziennikarzy –cd.

Staranność i rzetelność w działalności dziennikarskiej. Ochrona informatorów. Obowiązek dbałości o poprawność języka i unikanie używania wulgaryzmów. Autoryzacja wypowiedzi.

10. Tajemnica zawodowa dziennikarzy - zakres przedmiotowy i podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej; ochrona przedmiotu tajemnicy dziennikarskiej w postępowaniu przed sądami; odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy dziennikarskiej, zwolnienie od tajemnicy dziennikarskiej.

12. Obowiązek poszanowania dóbr osobistych. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

13. Odpowiedzialność prawna mediów.

Podmioty odpowiedzialne za popełnienie przestępstwa za pośrednictwem prasy, radia lub telewizji. Odpowiedzialność cywilna i karna przewidziana w ustawie prawo prasowe.

Postępowanie w sprawach wynikających z prawa prasowego.

Odpowiedzialność przewidziana w ustawie o radiofonii i telewizji .

14. Media a prawo konkurencji.

Podział asortymentowy rynku mediów. Charakterystyka rynku prasy drukowanej i mediów elektronicznych.

14. Media a prawo konkurencji .Praktyki ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kontrola koncentracji przedsiębiorców medialnych.

15. Media a prawo konkurencji- cd.

Działalność mediów w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Metody dydaktyczne:

Wszystkie jednostki kontaktowe są prowadzone za pomocą metody podającej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Grzesiok-Horosz 127/145 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.