Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M01_Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe 06-PS-NM-201
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aleksandrowicz J,( 2002): Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Cierpiałkowska L., Soroko E., (2014): Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej, Poznań: UAM.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne;

Kryteria diagnostyczne z DSM-5;

McWilliams, (2016): Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk: GWP.

Stanik, J.M. (2013). Psychologia sądowa. Podstawy. Badania. Aplikacje. Warszawa: PWN

Trzebińska E. (2009): Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości;

LITERATURA DODATKOWA:

1.Aleksandrowicz, J. (2002). Psychopatologia zaburzeń nerwicowych osobowości. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. s.139-157,169-212

2.Carson G., Butcher J.,Mineka, S. (2003).Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne.

3.Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2002). Współczesna psychoanaliza. Teoria relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humanior

4.Goldstein E. (2004). Zaburzenia z pogranicza. Gdańskie Wyd. Psychologiczne. Gdańsk

5.Jakubik A.(1999). Zaburzenia osobowości. PZWL. Warszawa.

7. Willi, J. (1996). Związek dwojga: Psychoanaliza pary. Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydaw.

8. Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: WUJ.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Praca studenta nad studium przypadku (ocena trafności stawianej diagnozy psychologicznej w zakresie typu zaburzenia osobowości) - ocena punktowa na skali od 2(ndst) do 5(bdb).

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności - wszystkie nieobecności ponad ten limit należy odrobić na dyżurze).

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w 1) teście wiadomości oraz w 2) studium przypadku

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25-analiza studium przypadku

W przypadku, gdy student opuści więcej niż 2 zajęcia i nie odrobi ich na dyżurze, ocena końcowa zostanie obniżona o pół stopnia za każdą nieobecność ponad limit.

Zakres tematów:

I. Zagadnienie wstępne – prezentacja teoretycznych podstaw rozumienia zaburzeń zachowania oraz osobowości w psychiatrii i psychologii klinicznej – definicje pojęć.

2.Kliniczne koncepcje zaburzeń osobowości i zachowania w psychiatrii i psychologii - omówienie teoretycznych podstaw rozumienia ich etiopatogenezy w różnych nurtach.

3.Podstawy rozumienia psychopatologii struktury osobowości - perspektywa psychiatrii psychodynamicznej (poziomy struktury osobowości : neurotycznej, borderline i psychotyczny).

II. Szczegółowa prezentacja wybranych zaburzeń osobowości

1.Prezentacja klasyfikacji zaburzeń osobowości wg.ICD-10:

- podstawowe kategorie diagnostyczne specyficznych zaburzeń osobowości (osobowość paranoiczna, schizoidalna, dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie, histrioniczna, anankastyczna, lękowa, zależna).

2.Zaburzenie struktury osobowości –prezentacja szczegółowa osobowości schizoidalnej i schizotypowych zaburzeń osobowości (kliniczny obraz zaburzeń i ich różnicowanie, symptomatologia i główne trendy w terapii).

3.Osobowość paranoiczna - kliniczny obraz zaburzeń i dominująca w ich przebiegu symptomatologia, współczesne trendy w terapii.

4.Osobowość zależna(symbiotyczna) -kliniczny obraz zaburzeń i dominująca symptomatologia, współczesne trendy w postępowaniu terapeutycznym.

5.Zaburzenie struktury osobowości typu borderline (osobowość chwiejna emocjonalnie):

- etiopatogeneza

- mechanizmy psychologicznego funkcjonowania z uwzględnieniem roli głównych mechanizmów obronnych(zaprzeczania, projekcyjnej identyfikacji, rozszczepienia),symptomatologia .

6.Zaburzenia osobowości o cechach struktury histrionicznej - etiopatogeneza, mechanizmy psychologicznego funkcjonowania i specyficzne mechanizmy obronne, symptomatologia i główne trendy w leczeniu

7.Zaburzenie struktury osobowości narcystycznej – etiopatogeneza, mechanizmy psychologicznego funkcjonowania i specyficzne mechanizmy obronne (projekcyjna identyfikacja, idealizacja i dewaluacja, zaprzeczanie), symptomatologia.

8.Osobowość lękliwa – etiopatogeneza, symptomatologia, główne psychologiczne mechanizmy obronne.

9.Zaburzenie struktury osobowości o charakterze antysocjalnym- osobowość dyssocjalna (pojęcie psychopatii, socjopatii, charakteropatii –różnicowanie i spory w zakresie rozumienia etiopatogenezy i symptomatologii, prezentowane w literaturze przedmiotu. Kryteria diagnostyczne osobowości nieprawidłowej.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne, dyskusja, sceny symulowane, omawianie studiów przypadków opracowywanych przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Leśniak 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.