Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosowana psychologia rozwoju 06-PS-SM-023
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2002). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Poznań, tom 3, Wyd. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza

• Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1. Warszawa: PWN.

• Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

• Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań. Zysk – S-ka.

• Brzezińska A. I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.

• Dembo, M., H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.

• Matczak A. (2005). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK.

Literatura uzupełniająca

• Turner J.S., Helms D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa, WSziP

• Harwas-Napierała B., Trempała J.(2002). Psychologia rozwoju człowieka, tom 3. Warszawa, PWN,

• Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

• Schaffer R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa, PWN.

• Frydrychowicz A., Koźniewska E., Sobolewska M., Zwierzyńska E. (2004). Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Efekty uczenia się:

Zakładane efekty kształcenia modułu:

• Student ma wiedzę na temat specyfiki i metodologii badań procesu rozwoju oraz osiągnięć rozwojowych w kolejnych okresach życia człowieka.

• Dysponuje szczegółową wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozpoznawania funkcji wiodących w poszczególnych okresach rozwojowych (dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starzenia się).

• Zna sposoby diagnozowania poziomu rozwoju człowieka w kolejnych okresach życia oraz jakości jego środowiska rozwoju; ma wiedzę na temat metod diagnostycznych, adekwatnych do specyfiki danego okresu rozwojowego.

• Jest aktywny w zakresie dostrzegania problemów rozwojowych i proponowania rozwiązań ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju osób w różnych okresach życia, mających zróżnicowany dostęp do zasobów środowiskowych; jest w stanie zdefiniować zarówno możliwości, jak i potrzeby i zagrożenia rozwojowe oraz wskazać ogólne kierunki działań promocyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych; ma szczególną wrażliwość na problemy i zagrożenia w rozwoju osób, znajdujących się w trudnym położeniu życiowym, spowodowanym czynnikami losowymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi.

• Potrafi sformułować problem wymagający badania empirycznego i adekwatnie do tego problemu zaplanować i przeprowadzić badanie z wykorzystaniem narzędzi, trafnie dobranych do specyfiki danego okresu rozwojowego, a następnie dokonać interpretacji ilościowej i jakościowej uzyskanych wyników.

• Ma świadomość etyczną i wrażliwość na problemy i dylematy etyczne pojawiające się w samych badaniach nad rozwojem, jak również w związku z aplikacją ich wyników w określonych kontekstach społeczno-kulturowych.

• Potrafi przekazywać informacje na temat wyników własnych dociekań teoretycznych i empirycznych w sposób rzetelny i komunikatywny w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości odbiorców.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia (na ocenę) na podstawie testu jednokrotnego wyboru.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie przez Studenta połowy maksymalnej liczby punktów w teście wiedzy. Test ten weryfikuje wiedzę z zakresu treści wykładowych.

Skala ocen:

50-60% = dst

61-70% = dst+

71-80% = db

81-90% = db+

91-100% = bdb

Zakres tematów:

1. Czynniki i wyznaczniki rozwoju psychicznego. Analiza i ocena koncepcji (od jednoczynnikowych przez dwuczynnikowe do wieloczynnikowych) z punktu widzenia ich praktycznego zastosowania.

2. Uwarunkowania rozwoju psychicznego. Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju. Sposoby i mechanizmy ich projektowania i kierowania nimi. Kontekst społeczny i kulturowy zmian rozwojowych w życiu człowieka.

3. Ocena rozwoju człowieka z punktu widzenia wybranych teorii psychologicznych.

4. Czynniki ryzyka i optymalizacji rozwoju.

5. Uwarunkowania rozwoju psychicznego. Czynniki konstytucjonalne.

6. Uwarunkowania rozwoju psychicznego. Nauczanie i wychowanie.

7. Rodzina jako środowisko rozwoju i wychowania.

8. Pozarodzinne środowiska rozwoju jednostki. Grupa rówieśnicza.

9. Aktywność własna jednostki jako podstawa i efekt zmian rozwojowych w poszczególnych okresach życia.

10. Wybrane mechanizmy zmian rozwojowych. Nabywanie wczesnych doświadczeń (okresy krytyczne i sensytywne w rozwoju).

11. Rozwój psychiczny jako proces wypełniania zadań życiowych i pokonywania kryzysów.

12. Koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona. Potencjał rozwoju i ryzyko zaburzeń z perspektywy kolejnych kryzysów rozwojowych. Analiza przypadków realizacji lub braku realizacji wybranych zadań rozwojowych w poszczególnych okresach życia człowieka.

13. Praktyczne implikacje wiedzy o rozwoju człowieka (rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny, osobowościi, mowy) w pełnym cyklu życia oraz wybrane metody jego diagnozownaia.

14.-15.Wykorzystanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w wybranych obszarach życia (w nauczaniu i wychowaniu (edukacji), w odniesieniu do rodziny, w polityce społecznej, lecznictwie i rehabilitacji).

Metody dydaktyczne:

Przekaz odbywa się w formie wykładu ustnego na tle prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marianna Dąbrowska-Wnuk 140/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.