Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii rozwoju człowieka i rodziny 06-PS-SM-029.1
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=51705
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Red. I. Janicka i H. Liberska (2014). „Psychologia rodziny” PWN Warszawa.

2. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawmictwo Psychologiczne, 2012.

3. Red. J. Trempała (2011. )Psychologia rozwoju człowieka podręcznik akademicki. PWN Warszawa.

4. Kowalik S. (red.)(2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

5. Szlendak T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (2009). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

7. de Barbaro B. (red.)(1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wyd. Collegium Medicum UJ, Kraków.

8. Bradshaw J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa.

9. Matyjas B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.

10. Pospiszyl I. (1994). Przemoc w rodzinie. Wydawnictwa. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

11. Bogdanowicz M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Wydawnictwa. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

12. Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R

13. Thomas Brazelton, Joshua D. Sparrow Grzeczne dziecko. Jak ustalć zdrowe granice i wspierać samodzielność

14. Ziemska M. Postawy Rodzicielskie Warszawa : Wiedza Powszechna, 2009.

15. Barbara Dolińska Bezdzietność Perspektywa społeczno-kulturowa, Polska Psychologia

Literatura dodatkowa:

1. Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

2. Brzezińska A., Jabłoński S., Marchow M. (red.)(2003). Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

3. Brzezińska A., Bardziejewska M, Ziółkowska B. (2003). Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

4. Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

5. Madanes C. (2003). Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar. GWP, Gdańsk.

6. Rylke H., Klimowicz G. (1992) Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. WSiP, Warszawa.

7. Olweus D. (1998). Mobbing: fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Wyd. J. SANTORSKI&CO, Warszawa.

8. Dambach K.E. (2008). Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

9. Babiker G., Arnold L. (2003). Autoagresja: mowa zranionego ciała. GWP, Gdańsk.

10. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza. PWN, Warszawa.

11. Jurkowski A. (red.)(2003). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielna praca z tekstami naukowymi z obszaru psychologii rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, stanowi przygotowanie studenta do udziału w jednostce kontaktowej.

Student zobowiązany jest przygotować pracę zaliczeniową (esej), przygotować i przedstawić wystąpienie dla grupy (referat), przeprowadzić diagnozę środowiska rodzinnego i oddać protokół diagnozy.

Zakres tematów:

1. Wybrane zagadnienia psychologii dzieci i młodzieży – psychologia dziecka szczególnie zdolnego – diagnoza dziecka zdolnego.

2. Wybrane zagadnienia psychologii dzieci i młodzieży: współczesne media w życiu rodziny i szkoły, uzależnienie od Internetu.

3. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: dziecko z deficytami rozwojowymi – zaburzenia rozwojowe dzieci najmłodszych 0-3 r.ż. (zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia więzi).

4. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dzieci i młodzieży: klasyfikacje zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (ICD-10, DSM-V, DC: 0-3). Elementy diagnozy dzieci i młodzieży – analiza wybranych przypadków klinicznych.

5. Wybrane problemy psychologii rodziny: schemat diagnozy środowiska rodzinnego. Genogram jako metoda wizualizacji rodziny/rodu.

6. Wybrane problemy psychologii rodziny: oblicza współczesnych rodzin i ich psychologiczne funkcjonowanie - podejmowanie ról rodzicielskich.

7. Wybrane problemy psychologii rodziny: funkcjonowanie rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie rodzin z uzależnieniem, perspektywa dziecka.

8. Wybrane problemy psychologii rodziny: współczesne wyzwania rodzicielstwa - rodziny zrekonstruowane, emigracji zarobkowej rodziców, zjawisko eurosieroctwa.

9. Wybrane problemy psychologii rodziny: charakterystyka postaw rodzicielskich oraz stylów wychowania w rodzinie. Kulturowy i sytuacyjny kontekst wychowania. Główne mechanizmy transmisji wpływów wychowawczych – praca z filmem.

10. Wybrane problemy psychologii rodziny: charakterystyka postaw rodzicielskich oraz stylów wychowania w rodzinie. Kulturowy i sytuacyjny kontekst wychowania. Główne mechanizmy transmisji wpływów wychowawczych – elementy diagnozy postaw rodzicielskich.

11. Wybrane zagadnienia psychologii edukacji i wychowania: klasa szkolna jako środowisko wychowawcze.

12. Wybrane zagadnienia psychologii edukacji i wychowania: trudności wychowawcze w szkole, ich rozpoznawanie i rozwiązywanie. Zagrożenia współczesnej szkoły: słabe kompetencje społeczne, konflikty, (auto)agresja, przemoc

13. Poradnictwo i pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie: elementy treningu rodzicielskiego.

14. Poradnictwo i pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie: elementy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

15. Podsumowanie zajęć. Omówienie pracy zaliczeniowej.

Metody dydaktyczne:

dyskusja na podstawie literatury, metody aktywizujące, prezentacje multimedialne, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Yvona Woźniakova 24/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Yvona Woźniakova 18/25 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Michalina Ilska 26/25 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Wieteska 25/25 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Michalina Ilska 20/25 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Wieteska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.