Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii sądowej 06-PS-SM-031
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Ackerman M.J., Podstawy psychologii sądowej. Wyd. GWP, Sopot 2005

Ciosek M. (2003): Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001

Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A.: Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014

Gierowski J.K. Szymusik A. (1996) Postępowanie cywilne i karne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wyd. UJ.Kraków

Gierowski J.K., Jaśkiewicz – Obydzińska T., Najda M.: Psychologia w postępowaniu karnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010

Gierowski K., Jaśkiewicz – Obydzińska T Njada M. (2008) Psychologia w postępowaniu karnym. Lexis Nexis. Warszawa

Gruza E. (2009): Psychologia sądowa dla prawników. Wyd. Wolters Kluwer Polska – OFICYNA

Habzda - Siwek E., Kabzińska J., Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, GWP Sopot, 2014

Lipczyński A.: Psychologia sądowa. Wyd. Diffin, Warszawa 2007

Marten Z. (1990) Wstęp do Psychologii sądowej Wyd. UŚl. Katowice

Memon A. Vrij A. Bull R(2003) Prawo i psychologia. Gdańsk GWP

Stanik J. M.: Psychologia sądowa. Wyd. PWN, Warszawa 2013

Stanik J.M. ( red); (1985) Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym. Katowice

Stanik J.M. (1997) Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa

Stanik J.M. Roszkowska A (2009) Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach, Wyd. UŚl

Stanik J.M., Majchrzyk Z. (red.):Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych. Wyd. Anima, Katowice 2001

Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz- Wiśniewska

Wójcikiewicz J. (red.): Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Wyd. Wolters Kluwe, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

OS_WO1)Absolwent zna historię subdyscypliny. Wie o pionierskich badaniach (P.Laplace’a, C. Eckartshausena, R. Krafta-Ebbinga, C. Lambroso, H.Grosa,W. Sterna i In.)

(OS_W02) Zna dokonania współczesnych psychologów sądowych w kraju i na świecie (S. Baleya, S. Błacharta, R. Wiśniackiej, P. Horoszowskiego, B. Hołysta, J. Stanika, K. Gierowskiego, U.Undeutsha, G.Gudjonssona, M.Stellera, E.Loftus i In)

(OS_W03) Posiada wiedzę na temat zachowań przestępczych i paraprzestępczych

(OS_W04) Posiada wiedzę na temat podstawowych psychologicznych mechanizmów kryminogenezy

(OS_W05) Posiada podstawową wiedzę na temat wiktymologii

(OS_W06) Zna i rozumie prawidłowości rządzące zachowaniem człowieka pozbawionego wolności

(OS_W07) Absolwent zna i rozumie takie terminy jak: nieletni, asocjalność, demoralizacja, niedostosowanie społeczne, świadek, zeznanie, wyjaśnienie, przesłuchanie, dobro dziecka, ekspertyza psychologiczna, wiadomość specjalne, bieg i In)

(OS_W08) Zna podstawowe metody, narzędzia i techniki stosowane w procesie diagnostyki sądowej

(OS_W09) Zna zasady opracowywania ekspertyzy psychologicznej wykonywanej na użytek wymiaru sprawiedliwości

Metody i kryteria oceniania:

Zbiorczy test wiedzy zawierający wielostopniowy modułowy system walidacji efektów kształcenia. Składają się na niego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Elementy zakładające uzupełnianie wolnych pól a także zestaw pytań otwartych sprawdzający znajomość definicji.

17-15 bdb

14 1/2 plus dobry

14-13 dobry

12 1/2 plus dostateczny

12-10 dostateczny

5 (bdb) – znakomita wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych,

ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza w zakresie zrealizowanych treści programowych

Zakres tematów:

Związki psychologii z prawem.

Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

Przedmiot i zadania psychologii sądowej i psychologii i prawa.

Obszary współpracy psychologii i prawa: działąnia w zakresie pracy wykrywczej, prowadzenie czynności procesowych, opiniodawstwo, mediacje.

Zadania w działalności praktycznej psychologa sądowego, obszary opiniodawstwa psychologiczno-sądowego

Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa (pojęcia: diagnoza w opiniodawstwie sądowym, ekspertyza, opinia sądowa. Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego.

Specyfika ekspertyzy w sprawach rodzinnych i nieletnich: podstawowe mechanizmy kryminogenezy, pojęcie „nieletniego” i adolescenta „zagrożonego demoralizacją”, konteksty formułowania opinii w sprawach o przysposobienie.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja mulimedialna, opis przypadków, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piekacz 139/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.