Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna 12-PE-WIP-S1-1SPM
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

• Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

• Al.-Khamisy D. (red.): Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa 2007.

• Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

• Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

• Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

• Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

• Kopik A. (red.): Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Kielce 2007.

• Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

• Michalak R., Misiorna E.: Konteksty gotowości szkolnej. Z. 1. Warszawa 2006.

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Dz. U. z dnia 15. 01. 2009 r. Nr

• Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

• Żytko M.: Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

• Seria Nauczyciele-Nauczycielom, pod reakcją B.Dymary, a wśród wielu publikacji, np.

• Dziecko w świecie języka, D. Bula, Krzyżyk D., B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec, Kraków 2004, „Impuls”.

• Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie rodziny, red. B.Dymara, Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie szkoły, red. B. Dymara, Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie sztuki, red. B. Dymara, Kraków 1996, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie wartości, cz.1, K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. Cz. Michałowski, Kraków 2003, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dziecko w świecie współdziałania, cz.1 i 2, red. B.Dymara, Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

• Dąbrowski M., Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa 2011.

• Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

• Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

• Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

• Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

• Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

• Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o uczniach klas I-III, ich możliwościach i potrzebach edukacyjnych,

ma elementarną wiedzę o metodyce pracy w klasach I-III,

ma elementarną, uporządkowaną wiedzę nt. edukacji, wczesnoszkolnej, zna podstawę programową, teorię i metodykę pracy w klasach I-III,

potrafi wykorzystać właściwe metody i strategie pracy w zajęciach edukacyjnych w kl. I-III,

potrafi wspierać samodzielność uczniów i inspirować ich do uczenia się przez całe życie,

potrafi ocenić własne i cudze zajęcia edukacyjne oraz wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu,

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności pedagogiczne, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,

przygotowuje się odpowiednio do własnej pracy, projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w klasach I-III.

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien mieć 100% frekwencję a ponadto:

Obserwowanie zajęć-obserwowanie zajęć prowadzonych w szkole przez studentów,

poziomu przygotowania merytorycznego, stosowanych materiałów i pomocy dydaktycznych, jakości relacji z uczniami, poprawności metodycznej, realizacji założonych celów;

Ocena scenariusza zajęć i pomocy edukacyjnych- ocena jakości przygotowanego scenariusza zajęć i opracowania do niego materiałów i pomocy edukacyjnych;

Ewaluacja końcowa- ocena poziomu refleksji nad własną praktyką i samooceny swoich zajęć przez studenta.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z procesem dydaktyczno – wychowawczym przedszkola i szkoły.

Przygotowanie do podjęcia pracy w szkole podstawowej w klasach I-III w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Specyfika zajęć w obrębie kształcenia zintegrowanego.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Plan własnego rozwoju, autorefleksja nad własnymi działaniami edukacyjnymi.

Podręczniki do edukacji zintegrowanej i przewodniki metodyczne.

Metody dydaktyczne:

Obserwowanie przez studentów zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz swoich kolegów;

przeprowadzenie przez studenta całego dnia zajęć z uczniami klas I-III;

ewaluacja zajęć prowadzonych przez kolegów oraz studenta, autoewaluacja dokonywana przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anastazja Sorkowicz, Jakub Staroń 31/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anastazja Sorkowicz, Jakub Staroń 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.