Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I w Katedrze Biochemii 01-BT-S2-2BT-05.BCH
Laboratorium (L) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu studiowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

W czasie trwania pracowni promotor w sposób ciągły ocenia aktywność i umiejętności praktyczne studenta w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Student oceniany jest w skali bdb - ndst.

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

Ocenie podlega także sprawozdanie końcowe pod kątem jego zawartości, poprawności i staranności w skali ocen bdb - ndst.

Bardzo dobry: sprawozdanie końcowe jest kompletne, pozbawione błędów merytorycznych, wykonane starannie i oddane w terminie.

Dobry: sprawozdanie jest kompletne, zawiera drobne błędy, wykonane starannie.

Dostateczny: sprawozdanie jest kompletne, zawiera istotne błędy, wykonane niedbale.

Niedostateczny: sprawozdanie jest niekompletne, dokumentacja nierzetelna, zawiera poważne błędy, brak poprawnych wniosków, wykonane niedbale.

Zakres tematów:

Prowadzenie doświadczeń z zakresu realizowanych w Katedrze Biochemii problemów badawczych:

1. Genetyczne uwarunkowania mechanizmów promowania wzrostu roślin przez bakterie endofityczne.

2. Systemy detekcji aktywności metabolicznej bakterii nitryfikacyjnych w biodetektorze ABTOW.

3. Rekultywacja wód powierzchniowych.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca w laboratorium. Planowanie i prowadzenie doświadczeń, analiza otrzymanych wyników, dyskusja problemów naukowych z promotorem. Samodzielne wyszukiwanie i studiowanie literatury z zakresu prowadzonych badań.Ocena przydatności zgromadzonej literatury dotyczącej badanego zagadnienia przez promotora. Systematyczne uzupełnianie zeszytu prac laboratoryjnych. Przygotowanie sprawozdania końcowego, obejmującego przebieg doświadczeń, wyniki i wnioski.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Mrozik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.