Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Mikrobiologii 01-BT-S2-2BT-03.MIK
Laboratorium (L) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Raporty z realizowanych tematów:

Student oddaje gotowy raport w formie elektronicznej pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Każdy kolejny dzień spóźnienia skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. Raport podlega ocenie pod kątem jego zawartości, poprawności i staranności.

Sprawozdanie końcowe:

Ocenie podlega treść sprawozdania, sposób zaprezentowania oraz dyskusja:

Bardzo dobry: sprawozdanie jest kompletne, poprawne merytorycznie, wykonane starannie, zaprezentowane w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie, student aktywnie uczestniczy w dyskusji.

Dobry: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane w poprawny sposób bez korzystania z notatek, w wyznaczonym czasie, student poprawnie odpowiada na pytania co świadczy o dobrej znajomości prezentowanego tematu.

Dostateczny: sprawozdanie jest kompletne, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, wykonane starannie, zaprezentowane z pomocą notatek, student słabo orientuje się w prezentowanym temacie.

Niedostateczny: sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy merytoryczne, wykonane niestarannie, student ma trudności z wygłoszeniem referatu, nie podejmuje dyskusji w prezentowanym temacie.

Sprawozdanie końcowe student przygotowuje samodzielnie w postaci 15-minutowej prezentacji multimedialnej.

Zakres tematów:

Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu biotechnologii środowiska. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych.

Techniki stosowane w badaniach mikrobiologicznych (planowanie badań, przygotowywanie szkła laboratoryjnego i podłoży mikrobiologicznych). Metody posiewu i hodowli mikroorganizmów. Izolacja czystych kultur bakterii ze środowiska.

Oznaczanie minimalnego stężenia metali ciężkich hamującego wzrost bakterii (MIC).

Wyznaczanie ogólnej liczebności bakterii oraz określanie liczebności bakterii zdolnych do rozkładu węglowodorów. Izolacja szczepów bakterii rozkładających węglowodory.

Izolacja DNA z gleby zanieczyszczonej węglowodorami. Izolacja DNA z hodowli bakterii zdolnych do rozkładu węglowodorów.

Analiza strukturalna zespołów mikroorganizmów glebowych metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego (DGGE). [MPP]

Analiza bioróżnorodności funkcjonalnej zespołów mikroorganizmów glebowych metodą BIOLOG.

Ekstrakcja TPH i WWA ze skażonych gleb. Analiza próbek z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC)

Analiza statystyczna wyników

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w mikrobiologii środowiskowej. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, w zależności od tematu zajęć. Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu biotechnologii środowiska. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Piotrowska-Seget 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.