Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizmy w warunkach stresu środowiskowego 01-BT-S2-2BT-43
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Kopcewicz J., Lewak S. (red.). 2012. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa.

Taiz L., Zeiger E. (red.). 2006. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Mas. U.S.A.

Schmidt-Nielsen K., 1997, Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław.

Uzupełniająca:

Blokhina O., Virolainen E. and v. Fagerstedt K. 2003. Antioxidants, Oxidative Damage and Oxigene Deprivation Stress: a Review. Annals of Botany. 91:179-194.

McLaughlin D., Stamford J., White D. 2012. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gliński Z., Kostro. K. 2004. Immunobiologia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Test otwarty, łącznie (KFR i KFZiE) 10 pytań (każde pytanie oceniane 0-2 pkt). Można uzyskać 20 pkt. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min 11 pkt .

11-12 pkt dst

13-14 pkt +dst

15-16 pkt db

17-18 pkt +db

19-20 pkt bdb

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Ocenie podlega znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność analizy wyników, przygotowanie pisemnego sprawozdania (KFR).

Aktywny udział w konwersatoriach i prawidłowe przeprowadzenie i omówienie wykonanych doświadczeń (KFZiE).

Na każdych zajęciach ocenie podlega umiejętność: posługiwania się urządzeniami laboratoryjnymi, prawidłowego wykonania doświadczenia, interpretowania uzyskanych wyników oraz wyciągania wniosków (0-1 pkt), łącznie od 0 do 5 pkt.

Każdy student zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania w zespole 2-3 osobowym z wykonanych ćwiczeń. Każde ze sprawozdań oceniane jest w skali punktowej 0-15 pkt, gdzie za brak sprawozdania 0 pkt, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 15 pkt (KFR).

Udział w konwersatorium i przygotowanie prezentacji (0-15 pkt).

Przeprowadzenie, omówienie i opisanie przeprowadzonego doświadczenia (0-5 pkt) (KFZiE).

Łącznie można zgromadzić 40 pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min 21 pkt .

21-24 pkt dst

25-28 pkt +dst

29-32 pkt db

33-36 +db

37-40 bdb

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z tematyką przedmiotu. Przypomnienie przepisów BHP. Dokonanie wyboru czynników stresowych i omówienie ich potencjalnego wpływu na badane parametry. Zaplanowanie eksperymentu. Przygotowanie odczynników i wysiew materiału roślinnego. Przygotowanie stanowisk oddziaływania czynników stresowych.

2. Oznaczanie koncentracji H2O2 metodą kolorymetryczną w liściach siewek kukurydzy poddanych uprzednio określonym stresom abiotycznym oraz pomiary koncentracji i fluorescencji chlorofilu a w liściach stresowanych roślin.

3. Opracowanie uzyskanych wyników i przygotowanie sprawozdania.

4. Wpływ temperatury na wzrost i rozwój organizmów (strategie przeżycia w warunkach skrajnych). Mechanizmy regulacji temperatury ciała.

5. Fizjologia odżywiania. Specyficzne potrzeby żywieniowe. Głód. Alokacja energii w warunkach niedoboru pokarmu. Badanie aktywności enzymów trawiennych przy użyciu testu apiZYM.

6. Reakcje fizjologiczne bezkręgowców na stres przegęszczenia.–. Opracowanie sprawozdania końcowego.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników (KFR).

Zajęcia laboratoryjne - proste doświadczenia z wykorzystaniem owadów.

Praca z artykułem lub filmem popularnonaukowym, wyszukiwanie informacji z zasobów elektronicznych, przygotowanie mini-eseju na podstawie samodzielnie zdobytych danych (KFZiE).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Augustyniak 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.