Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje 06-PE-R-S2-11
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Benedikt A., Negocjacje i mediacje w administracji. Wrocław: WSzIiZ „Copernicus”, 2006.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., (red.). Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 1999.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa 2001, Wyd. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE, 2007.

Gromelska K., Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego. [W:] Pospiszyl I., Konopczyński M. Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa 2007, Wyd. Pedagogium WSPR.

Gmurzyńska E., Morek R., (red.). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa, 2009, Oficyna a Wolters Kliwer business.

Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych: jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Warszawa: Veda, 1999.

Harasimiuk G., Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich. „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 2-4.

Kennedy G., Negocjacje doskonałe. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 1999.

Kiembłowski P., Mediacje sądowe. „Nowiny Psychologiczne” 1999, nr 1.

Kodeks Etyki Mediatora. Warszawa 2006, Wyd. Polskie Centrum Mediacji.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa alternatywna metoda resocjalizacyjna? Lublin 2010, Wyd. UMCS.

Nowak A., Mediacja między nieletnim a ofiarą – alternatywą wobec środków tradycyjnych. [W:] Krzyżak-Szymańska E., Szamański A. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. Mysłowice 1995, Wyd. GWSP.

Ostrihanska Z., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności nieletnich wobec kodyfikacji karnej. „Państwo i Prawo” 1998, z. 9-10.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych. Warszawa 2006, Wyd. Difin.

Pietrzyk A., Mediacja rodzinna w sprawach sądowych. „Problemy Rodziny” 1999, nr 2-3.

Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym. Warszawa 2004, Wyd. Oficyna Wydawnicza MS.

Tusznio S., Wojtkowiak M., Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu. Kielce 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć (wykładów) zagadnień.

Oceniane będą kwestie dotyczące mediacji w tym m.in.: teoretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Modele sprawiedliwości naprawczej. Definicja, rodzaje, funkcje (zadania), cele mediacji. Podstawy prawne procesu mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zasady zgodnie, z którymi prowadzona jest mediacja. Etapy postępowania mediacyjnego. Czynniki wykluczające procedurę mediacyjną. Mediatorzy w sprawach karnych i nieletnich.

Studenci studiów stacjonarnych z uwagi na rozszerzony zakres tematów, oceniani będą również z kwestii dotyczących komunikacji jako podstawy udanych mediacji oraz konfliktu – jego istoty, przyczyn, rodzajów.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą pisać zaliczenie (kolokwium/egzamin) w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. Zadaniem studenta będzie poprawnie odpowiedzieć na zadane pytania (minimalnie 5 maksymalnie 10). Przewidywany czas na jego napisanie to około 60 minut.

W wyniku nie zaliczenia ww. egzaminu student zobowiązany jest jego poprawić w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą.

Zakres tematów:

Komunikacja jako podstawa udanych mediacji (komunikacja, proces komunikacji, cechy, typy komunikacji, rola symboli kulturowych w procesie komunikacji, konflikt a skuteczność komunikacji między uczestnikami różnych grup społecznych, warunki skutecznej komunikacji, postawy stron konfliktu w procesie komunikacji, konflikt a sposób komunikowania). Autodiagnoza własnych zasobów, kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Prawidłowości dotyczące rozwiązywania konfliktów, o czym należy pamiętać w sytuacji konfliktu. Wpływ konfliktu na komunikację społeczną w organizacji.

3. Konflikty w organizacji - istota i przyczyny konfliktów, rodzaje konfliktów, ewolucja stosunku do konfliktów w teoriach zarządzania.

4. Style rozwiązywania konfliktów (współpraca, kompromis, walka – rywalizacja, unikanie, uleganie – podporządkowanie), sposoby rozwiązywania konfliktów wg. Moore: (nieformalne dyskusje, negocjacje, mediacje, decyzja administracyjna, arbitraż).

5. Wprowadzenie w problematykę postępowania mediacyjnego – historia, definicja, rodzaje, funkcje (zadania), cele mediacji. Teoretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Modele sprawiedliwości naprawczej (retrybutywny, naprawczy, resocjalizacyjny). Zasady, etapy postępowania mediacyjnego.

6. Mediacja sądowa w sprawach karnych i nieletnich – podstawowe założenia.

7. Konstruktywne i destruktywne cechy mediacji – zalety i wady praktyki mediacji w sprawach karnych. Główne przesłanki kwalifikujące sprawę do postępowania mediacyjnego. Czynniki wykluczające procedurę mediacyjną. Mediatorzy w sprawach karnych i nieletnich. Mediacja w sprawach cywilnych i rodzinnych. Powszechność mediacji w Polsce.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.