Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 07-PR-SM-PK.2
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

Aktualne brzmienie kodeksu karnego.

T.Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa,Warszawa 2016

Uzupełniająca:

Schematy autorstwa O. Sitarz, dołączane do kolejnych wydań kodeksu karnego przez Lexis Nexis;

Zbiory kazusów i inne wydawnictwa o charakterze pomocy dydaktycznych (dowolnego autorstwa; pamiętając, że niektóre zagadnienia mogą być przedstawione w oparciu o już nieaktualny stan prawny) – np. O. Sitarz: Kazusy, prawo karne: schematy rozwiązań, komiksy, Bielsko-Biała 2016; G. Artymiak (red.), Prawo karne materialne. Zbiór kazusów, Warszawa 2009; M. Gałązka i inni, Kodeks karny – część ogólna. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2011; W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2012.

W.Wróbel, A.Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.

Wybrane orzeczenia SN i sądów apelacyjnych, glosy do orzeczeń. Wybrane artykuły z bieżącego piśmiennictwa karnistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Student rozwiązuje test jednokrotnego wyboru sprawdzający tak wiedzę, jak i umiejętności

Merytoryczny zakres egzaminu odpowiada ogólnemu określeniu efektów kształcenia w module przedmiotu, których uszczegółowienie znajduje się powyżej – niezależnie od tego, czy zagadnienia te zostały omówione na wykładzie lub ćwiczeniach, czy też nie (w tym zakresie student powinien uzupełnić wiadomości w ramach pracy własnej). Przedmiot oceny stanowią zarówno wiadomości, jak i umiejętność ich wykorzystania przy rozwiązywaniu konkretnych stanów faktycznych.

Egzamin jest nastawiony na sprawdzenie zarówno wiadomości, jak i umiejętności. Ocena stanowi wypadkową zastosowania tych dwóch kryteriów, przy czym odpowiedź wskazująca na nieznajomość regulacji o podstawowym znaczeniu, jak też nieumiejętność dokonywania wykładni norm prawnokarnych, oznacza ocenę niedostateczną – niezależnie od odpowiedzi na pozostałe pytania.

Egzamin odpowiada efektom kształcenia podanym w module i wymogom oraz kryteriom wskazanym powyżej.

Przed przystąpieniem do egzaminu słuchaczom podawane są zasady wedle których jest on przeprowadzany. Ich powtórzenie znajduje się w nagłówku testu.

Egzamin zerowy (który może być przeprowadzony wyłącznie po zakończeniu zajęć wykładowych i ćwiczeniowych) będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy zainteresowanie nim przejawi odpowiednio liczebna grupa studentów.

Przedmiotowy zakres egzaminu jest jednakowy niezależnie od tego, czy idzie o termin zerowy, pierwszy czy poprawkowy.

Przykładowe pytanie:

Art 288 §1 k.k.: "Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

Trzej koledzy: Janusz, Paweł i Andrzej spotkali się w domu Janusza. Tam doszło do kłótni między Pawłem i Januszem. Gdy Janusz wyszedł na chwilę z pokoju, Paweł w obecności Andrzeja zniszczył wiszący na ścianie obraz, który Janusz otrzymał od dziadka. Andrzej czynowi Pawła nie zapobiegł, pomimo, że mógł to uczynić. W opisanym stanie rzeczy:

----- Andrzej nie może odpowiadać za sprawstwo czynu z art. 288 §1 k.k. ponieważ tego czynu zabronionego nie można popełnić przez zaniechanie,

----- Andrzej powinien odpowiadać za pomocnictwo do czynu z art. 288 §1 k.k.

----- nie ma podstaw by Andrzej odpowiadał za pomocnictwo do czynu z art. 288 §1 k.k.

----- inna odpowiedź jest prawidłowa.

Zakres tematów:

Tematami zajęć będą w szczególności następujące grupy zagadnień (na 1 semestr przewidziana jest tylko część zagadnień):

1. Definicja prawa karnego, specyficzne cechy środków penalnych, ich cele i funkcje oraz ewolucja (w nawiązaniu do szkół i kierunków w prawie karnym).

2. Źródła prawa karnego, charakterystyka kodeksu karnego i prawa karnego pozakodeksowego, budowa norm prawnokarnych i odrębności wykładni przepisów prawnokarnych, zasady prawa karnego.

3. Pojęcie przestępstwa, jego typów podstawowych i zmodyfikowanych, podziały przestępstw.

4. Ustawowe znamiona czynu zabronionego (podmiot, przedmiot ochrony, strona przedmiotowa wraz z problematyką związku przyczynowego, strona podmiotowa), rodzaje znamion.

5. Bezprawność i wina.

6. Stadia i zasady odpowiedzialności za nie.

7. Współdziałanie i zasady odpowiedzialności za nie.

8. Okoliczności wyłączające przestępność.

9. Jedność - wielość czynów i przestępstw.

10. Obowiązywanie ustawy pod względem czasu i miejsca.

11. Charakterystyka środków penalnych.

12. Ustawowy i sędziowski wymiar kary.

13. Przedawnienie, zatarcie skazania, amnestia, abolicja, akt łaski.

14. Postępowanie wobec nieletnich, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

15. Odrębności prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń.

16. Wybrane zagadnienia części szczególnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami interakcyjności (wykładowca kieruje pytania do studentów i komentuje ich odpowiedzi; studenci kierują pytania do prowadzącego, który udziela na nie odpowiedzi)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:10 - 11:40, sala AULA NR. 5
Teresa Dukiet-Nagórska 283/330 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)