Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia przez literaturę (bajkoterapia) 12-OA-S1-2APL
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa:

Baluch Alicja, Archetypy literatury dziecięcej : z ilustracjami 5-letniej Basi, Wrocław 1993.

Błaszczyk-Smolec A., Edukacja czytelnicza a biblioterapia, "Biblioteka w Szkole", 2002 nr 6.

Błaszczyk-Smolec A., Pasja czytania czyli o biblioterapii rozwojowej, ”Przegląd Edukacyjny”, 2005 , nr 2, s. 8-11.

Chamera-Nowak A., Ippoldt L., Bajka jak lekarstwo: zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej, Warszawa 2015.

Jaszczyk A., Kochaniak B., Czarodziejski pyłek czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka: przykładowe bajki charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom, przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Kraków 2006.

Molicka M., Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie budowania zasobów osobistych i terapii: http://www.pssiap.amu.edu.pl/bajkowespotkania/mmolicka-bajkoterapia1.pdf

Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci, Poznań 2006

Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany zrumienia świata społecznego i siebie, Poznań 2011.

Molicka M., Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań 2002.

Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Kraków 2002.

Walenta-Czerniejewska G., Biblioterapia uczniów niewidomych i słabo widzących, „Przegląd Edukacyjny”, 2005 , nr 2, s. 11-12.

Projekt „Oddział Bajka- Wędrująca Szpitalna Biblioteka” (http://www.oddzialbajka.pl/bajkowoz/ )

literatura uzupełniająca:

Baśń w terapii i wychowaniu, red. Kawalla Sz., Lewandowska –Tarasiuk E., Sienkiewicz J.W., Warszawa 2012.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1985.

Brett D., Opowiadania terapeutyczne cz. I, II, Gdańsk 2000.

Brett D., Bajki, które leczą, Gdańsk 2002, 2013.

Keyserlingk Linde von, Opowieści przeciwko lękom. Kielce 2003;

Meyer – Glitza E.: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą: terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci. Kielce 2001.

Szuttenbach S., Biblioterapia szansą nie tylko dla książki, „Przegląd Edukacyjny”, 2003 , nr 1.

Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A. Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju., Warszawa 2015.

Wykorzystanie bajki w pracy z dziećmi , „Edukacja i Dialog” 2006, nr 3.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki :

http://www.teatrgrodzki.pl/;

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Wymagania merytoryczne:

Student

•zna omawiane na ćwiczeniach treści;

•posiada wiedzę, nabytą podczas lektury podanej literatury przedmiotu - obowiązkowej i uzupełniającej;

•potrafi nazwać i wskazać funkcje pełnione przez tekst literacki;

•posiada umiejętność dokonywania wyboru oraz wykorzystania różnych tekstów do celów terapeutycznych, profilaktycznych i kompensacyjnych;

•potrafi tworzyć teksty (bajki, scenariusze zajęć) do celów terapeutycznych, profilaktycznych i kompensacyjnych.

Kryteria oceny:

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć związanych z tekstologią terapeutyczną, podziałem biblioterapii, rodzajów biblioterapii, klasyfikacji bajkoterapii, zna warsztat biblioterapeuty i potrafi tworzyć teksty ( bajki, scenariusze zajęć) o charakterze terapeutycznym.

Ocena bardzo dobra – praca napisana na poziomie bardzo dobrym.

Realizacja wybranego problemu za pomocą tekstu w sposób nietuzinkowy, przemyślany, twórczy; zamierzony cel został osiągnięty, wszelkie zastosowane działania (wykorzystane metody i techniki) przemyślane; student potrafi na każdym poziomie tekstu wyjaśnić jego funkcje (wskazać środki/elementy, które je realizują)

Ocena dobra - praca napisana na poziomie dobrym.

Realizacja wybranego problemu za pomocą tekstu w sposób klasyczny, przemyślany, częściowo twórczy; zamierzony cel został osiągnięty, wszelkie zastosowane działania (wykorzystane metody i techniki) nie zawsze przemyślane; student potrafi na każdym poziomie tekstu wyjaśnić jego funkcje (popełnia nieliczne błędy wskazując środki/elementy tekstu, które realizują jego funkcje sekundarne).

Ocena dostateczna - praca napisana na poziomie zadowalającym

Realizacja wybranego problemu za pomocą tekstu w sposób standardowy; student wykazał się nieznaczną kreatywnością, zamierzony cel został osiągnięty, nie wszystkie działania (wykorzystane metody i techniki) przemyślane; student nie potrafił na każdym poziomie tekstu wyjaśnić jego funkcji (wskazać środki/elementy, które je realizują)

Ocena niedostateczna

-praca niepoprawna pod wieloma względami; student popełnia błędy na każdym z poziomów prezentacji, które podlegają ocenie. Student , pomimo znajomości kryteriów oceny wykazuje minimum zaangażowania w zadanie, które ma wykonać.

Przebieg procesu weryfikacji:

zaliczenie na podstawie indywidualnej pracy pisemnej wykonanej przez studenta; ocena pod kątem wyboru problemu i sposobu jego realizacji, świadomości przypisywanych celów, zamierzonego efektu, wykorzystanej wiedzy w działaniach praktycznych

Informacje dodatkowe:

nadto warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na zajęciach z możliwością jednej nieobecności nieusprawiedliwionej, aktywne uczestnictwo w dyskusji

Zakres tematów:

1. Terapeutyczna funkcja sztuki

2. Biblioterapia – teoretyczne podstawy

3. Metodyka biblioterapii

4. Rodzaje biblioterapii (instytucjonalna, kliniczna, wychowawcza)

5. Warsztat biblioterapeuty

6. Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii. Cechy, funkcje

7. Typy bajek i ich charakterystyka:

a) bajki psychoterapeutyczne,

b) bajki psychoedukacyjne

c) bajki relaksacyjne

8. Rola baśni i bajek terapeutycznych w redukcji lęków

9. Jak opowiadać dziecku historie

10. Jak opowiadać historie w grupie

11. Jak uczyć techniki opowiadania

12. Sztuka opowiadania a psychoterapia

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem:

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie,

metody problemowe –metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.