Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-261
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura oryginalna związana z tematyką wykonywanej pracy magisterskiej. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe

Przebieg procesu weryfikacji:

Opiekun naukowy ocenia studenta w sposób ciągły zarówno podczas pracy w laboratorium jak i prac obliczeniowych oraz pod kątem przygotowania teoretycznego do realizacji pracy magisterskiej. Oceniana jest też umiejętność redagowania pracy dyplomowej.

Kryteria oceny

Ocena bardzo dobra - student prawidłowo i samodzielnie planuje, a następnie wykonuje prace eksperymentalne / obliczeniowe związane z realizowaną pracą magisterską konsultując się z promotorem głównie w momentach istotnych dla ich poprawnego przebiegu. Rozumie realizowane zagadnienia, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników i potrafi je zinterpretować.

Ocena dobra - student właściwie planuje i wykonuje prace eksperymentalne / obliczeniowe związane z realizowaną pracą magisterską konsultując się z promotorem w celu ich poprawnego przebiegu. Rozumie realizowane zagadnienia, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Stara się na bieżąco oceniać poprawność otrzymanych wyników i interpretować je.

Ocena dostateczna - student stara się prawidłowo wykonywać prace eksperymentalne / obliczeniowe związane z realizowaną pracą magisterską. Często wymaga konsultacji promotora pracy. W stopniu dostatecznym rozumie realizowane zagadnienie. Poprawność

otrzymanych wyników ocenia z pomocą opiekuna pracy.

Ocena niedostateczna - student wykazuje bierną postawę i nie jest w stanie prawidłowo wykonywać prac związanych z realizowaną pracą magisterską nawet po konsultacjach z promotorem.

Prezentacja

Przebieg procesu weryfikacji:

Każdy student przedstawia w ramach zajęć jedną prezentację w wyznaczonym terminie, pod koniec semestru. Po przedstawieniu prezentacji przewiduje się dyskusję z promotorem.

Kryteria oceny: Przedstawiona prezentacja podlega ocenie w skali od 2,0 do 5,0.

Ocena końcowa prezentacji jest średnią ważoną z dwóch ocen:

- zawartość merytoryczna prezentacji – waga (0,6);

- jakość prezentacji i sposób przekazu (m.in. konstrukcja, język i styl, wykorzystanie czasu) – waga (0,4).

Zakres tematów:

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z tematami prac magisterskich - indywidualnie ustalonymi z promotorami.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

Kontynuacja prac rozpoczętych w ramach zajęć: Pracownia magisterska A. Przygotowanie do pracy w oparciu o literaturę. W zależności od tematu pracy magisterskiej:

- zaplanowanie prac laboratoryjnych

- przygotowanie stanowiska do prac laboratoryjnych

- przeprowadzenie zaplanowanych prac laboratoryjnych

- zapoznanie się z obsługą sprzętu laboratoryjnego

- zapoznanie się z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym

- znajomość i przestrzeganie przepisów BHP w laboratorium

- rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy eksperymentalnej.

Liczba godzin pracy własnej studenta 405

Opis pracy własnej studenta: Przygotowanie do prac laboratoryjnych. Samodzielna praca z literaturą. Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, (sala nieznana)
Zbigniew Grobelny, Ewa Schab-Balcerzak, Marta Kuwik, Joanna Pisarska, Justyna Polak, Barbara Hachuła 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.