Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 13-EP-S2-SM2
seminarium (S) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

lista lektur jest uzależniona od od tematu pisemnej pracy magisterskiej realizowanej przez studenta

Literatura uzupełniająca:

Duraj- Nowakowa K., Studiowanie literatury przedmiotu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.

Mendel T., Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. Poznań 1996.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych. Warszawa 1968.

Kępińska A., Energie sztuki, Warszawa 1990

Kowalczyk I., Ciało i władza, Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002

Kubler G., Kształt czasu, uwagi o historii rzeczy, Warszawa 1970

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2003;

Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna. Przeł. K. Pomian. Warszawa 2000.

Lyotard J. F., Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1993;Malinowski B., Funkcjonalna analiza kultury. W: Szkice z teorii kultury. Warszawa 1952.

Margolis J., Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki. Kraków 2004.

Mitosek Z., Teorie badań literackich. Warszawa 1988.

Morawski S., Funkcje sztuki dawnej i twórczości najnowszej. W: Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

Morawski S., Główne nurty estetyki XX wieku. Wrocław 1992.

Morawski S., Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

McLuhan M., Wybór tekstów, Poznań 2001;

Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz R., Kraków: Universitas, 2004.

Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971;

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999;

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985

Piotrowski P., Znaczenie modernizmu, Rebis Poznań 1999;

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, PWM, Kraków 1983.

Stróżewski W., Wokół piękna, Kraków: Universitas, 2002.

Welsch W., (red. Krystyna Wilkoszewska), Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Universitas, Kraków 2005.

Ossowski St.: Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie Bohdan Dziemidok. Kraków 2004.

Paluch A., Mistrzowie antropologii społecznej. Warszawa 1999.

Rosner K., Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991.

Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1988.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Red. K. Kubalska-Sułkiewicz, M. Bieska-Łach, Manteuffel-Szarota. Warszawa 2003.

Szymańska B., Co to jest strukturalizm. Kraków 1980.

Świerkocki M., Postmodernizm. Nowy paradygmat kultury. Warszawa 1999.

Wolicka E., Historia sztuki w nurcie historii kultury. „Znak” 1993, nr 462 (11). Kraków 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Student umie analizować wskazaną (wybraną) problematykę, ze świadomością metodologii; świadomie obiera strategię interpretacyjną; potrafi konstruować wypowiedź ustną i pisemną; formułować pytania krytyczne.

Zna wybrane elementy teorii sztuki. Dysponuje umiejętnością opisu i analizy dzieła sztuki z uwzględnieniem elementów formalnych, kontekstowych i metodologicznych. Potrafi selektywnie i twórczo wykorzystać wiedzę w prezentacji wybranej problematyki i w dyskusji o sztuce.

Oceniana jest umiejętność techniczna konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej, zaangażowanie w redagowanie pracy, systematyczność, stopień przyswojenia sobie wiedzy teoretycznej z obszaru humanistyki i nauk o sztuce (szczególnie z zakresu metodologii).

Zakres tematów:

Treści seminarium koncentrują się na trzech obszarach:

1) pogłębianiu świadomości metodologicznej oraz umiejętności zastosowania w pracy teoretycznej wybranych koncepcji interpretacyjnych (taktyki badawcze, syntetyczny przegląd stanowisk metodologicznych, podstawowych taktyk opisu i interpretacji dzieła sztuki oraz „tekstu kultury”);

2) wykształceniu niezbędnych umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem rozbudowanych prac pisemnych (w tym pracy magisterskiej), jak również umiejętności w zakresie różnych form wystąpień ustnych i prezentacji multimedialnych (studenci konstruują konspekt rozprawy magisterskiej, dokonują kwerendy bibliograficznej i rozpoczynają pracę nad tekstem);

3) opracowywaniu wyjściowego zagadnienia problemowego, które następnie podlega dookreśleniu tak w zakresie perspektyw interpretacyjnych, jak i ewentualnej taktyki metodologicznej i opracowaniu go w formie pisemnej

Zakres tematyczny prac magisterskich pozostaje do wyboru: badania szeroko rozumianej sztuki i kultury głównie w ich aspekcie historycznym i antropologicznym, w różnorakich ujęciach problemowych (od sztuki dawnej po zjawiska najnowsze); sztuka i kultura, interpretacje w obszarze ogólnych relacji i związków kultury i sztuki; definicje, kategorie, pojęcia - obszar definiowania sztuki i dzieła (kategorie, funkcje, temat, treść, forma), zmienność ujęć definicji od definicji substancjalnej, przez funkcjonalną po instytucjonalną, sztuka w kontekście i funkcjonowanie obiektu artystycznego z uwzględnieniem poziomów kontekstu kulturowego dzieła, zagadnienie odbioru,recepcji i uczestnictwa w kulturze artystycznej (funkcje sztuki, dzieło jako komunikat artystyczny, nastawienia, oczekiwania i preferencje artystyczne odbiorców); wartościowanie dzieła, preferencje wybory, sztuka w kontekście i formalizm; sztuka a tradycja— tradycja sztuki europejskiej: konwencje obrazowania, symbolizm i hierarchie gatunków i tematów ikonograficznych, rola i znaczenie oraz status społeczny twórcy; rola i znaczenie estetyk normatywnych, akademizm, koncepcja „sztuk pięknych”, zaplecze instytucjonalne (kolekcje, akademie, salony, muzea); klasycyzm a modernizm— problem stylu, stabilizacja akademizmu i „zasada dobrego smaku”, przemienność konwencji artystycznych, modernizmy dziewiętnastowieczne i nowa rola artysty, transgresje tradycyjnego tematu, przekształcenia obrazowania, zagadnienie przestrzeni (od renesansu do kubizmu), modernistyczne transgresje XX wieku; alternatywy postmodernizmu — postmodernizm jako nowy paradygmat kultury, postmodernistyczna praktyka artystyczna i literacka, sztuka bez granic, dzieło w dobie multiplikacji, obraz bez desygnatu; problematyka sztuki współczesnej w perspektywie socjologii i estetyki.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Giełdoń-Paszek 3/3 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Wowrzeczka 7/7 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Solik 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.