Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osobowość 06-PS-SM-011
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=44785
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ZAJĘCIA 1. Zajęcia organizacyjne, zagadnienia wprowadzające. Pojęcie osobowości i tożsamości:

Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 40-48.

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 19-37.

ZAJĘCIA 2. Pojęcie osobowości w autorefleksji. Naiwne i ukryte teorie osobowości:

Aronson, E., Wilson, T., D., Akert, R., M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i Sk-a, s. 178-181.

ZAJĘCIA 3. Cechy jako składniki osobowości. Psychologia cech w ujęciu Allporta, Cattela, Eysencka oraz Pięcioczynikowy Model Osobowości:

Pervin, L. A. (2005). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2, s. 49-78

ZAJĘCIA 4. Najnowsze czynnikowe koncepcje osobowości na przykładzie „Wielkiej Szóstki“ HEXACO:

Strus W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę – Przegląd Nowych Modeli Struktury Osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19, 1, s. 17-49.

ZAJĘCIA 5. Osobowość w klasycznych koncepcjach psychoanalitycznych na przykładzie koncepcji Freuda, Junga i Horney:

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, r. 2 (s. 39-59) oraz s. 77 – 81.

Grzegołowska-Klarkowska, H., J. (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 17-23.

Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 160-166.

Strelau, J. (2006). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 603-617.

ZAJĘCIA 6. Osobowość w nowszych koncepcjach psychodynamicznych na przykładzie koncepcji Melanie Klein oraz teorii przywiązania Ainsworth i Bowlby’ego:

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, r. 3 (s. 60-76).

Marchwicki, P. (2006). Teoria przywiązania J. Bowlby’ego. Seminare, 23, s. 365-383.

ZAJĘCIA 7. Osobowość w koncepcjach humanistycznych na przykładzie koncepcji Maslowa i Rogersa. Wartości jako element osobowości:

Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 436-460.

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 291-311.

ZAJĘCIA 8. Behawioryzm a osobowość – klasyczne i neobehawiorystyczne podejście do osobowości:

Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 481-521.

Hyla, M. (2017). Dlaczego opieramy się własnym marzeniom? Rozwój osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej, Chowanna.

Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo ŻAK, s. 21-97 (dla zainteresowanych).

Hayes, S., C., Strosahl, K., D., Willson, K., G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (dla zainteresowanych)

ZAJĘCIA 9. Osobowość w ujęciu poznawczym - psychologia „Ja“:

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 231-264.

Pervin, L. A. (2005). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 240-247.

ZAJĘCIA 10. Zagadnienie samooceny. Samoocena jawna i utajona. Powiązania samooceny z narcyzmem. Krytyka pojęcia samooceny:

Dzwonkowska I. (2013). Współczucie wobec samego siebie a inne wymiary osobowości oraz emocjonalne funkcjonowanie ludzi, Czasopismo Psychologiczne, 19, 2, 303-313.

Fila-Jankowska, A. (2009). Samoocena autentyczna – co ukrywamy sami przed sobą. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS. (wybrane fragmenty).

ZAJĘCIA 11. Biologiczne i ewolucyjne koncepcje osobowości. Ciemna Triada osobowości:

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 275-290.

Pilch, I. (2014). Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora, Chowanna.

ZAJĘCIA 12. Badanie osobowości w kontekście zjawiska nieświadomości:

Pervin, L. A. (2005). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 209-239.

ZAJĘCIA 13. Perspektywa integracji nauki o osobowości:

Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorie osobowości. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 610-629.

Oleś, P. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 370-398

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje system punktowy, tzn. w trakcie semestru studenci zdobywają punkty, które później przeliczone zostaną na ocenę końcową. Na łączną punktację przedmiotu składa się kolokwium (maksymalny wynik możliwy do uzyskania: 20 pkt) oraz aktywność badawcza (maksymalny wynik możliwy do uzyskania: 16 pkt). Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie nie mniej niż 51% punktów z kolokwium.

Merytoryczna aktywność studentów w trakcie zajęć jest związana z aktywnym uczestniczeniem w projektach naukowych, dotyczących badania osobowości, zaproponowanych przez prowadzącego. Udział w projektach może wiązać się z pracą w charakterze pomocnika eksperymentatora, sędziego kompetentnego, badacza-ankietera lub osoby badanej. Taka praca nagradzana jest dodaniem maksymalnie 16 pkt do końcowego wyniku (8 punktów za projekt), pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów związanych z danym projektem. Oferta projektów będzie przedstawiana w trakcie semestru.

Punktacja zajęć – kryteria uzyskania oceny końcowej:

32-36 pkt = bdb

29-31 pkt = db+

24-28 pkt = db

21-23 pkt = dst+

18-20 pkt = dst

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na co najmniej 51% zajęć oraz odrobienie każdej nieobecności (w ramach konsultacji) wykraczającej poza 2 dozwolone nieobecności. Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest wypełnienie baterii kwestionariuszy, dotyczących psychologii osobowości (niezależnie od prawdziwości udzielonych odpowiedzi), mających na celu zaznajomienie studenta z aktualnymi metodami badawczymi w psychologii osobowości.

Prowadząca zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ustnego odpytania studentów na zajęciach. Odpowiedź podlega ocenie na tradycyjnej skali (2-5), a jej wyniki będą uwzględniane w ostatecznej punktacji według zasady: ndst = -2 pkt; dst, db, bdb = 0 pkt.

Wymagania merytoryczne:

Znajomość teorii osobowości oraz pojęć z nimi związanych, w oparciu o literaturę podaną w sylabusie. Umiejętność porównania różnych podejść teoretycznych do osobowości. Umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii osobowości do interpretacji problemów klinicznych, wychowawczych, czy społecznych. Umiejętność interpretacji zachowań człowieka w odniesieniu do poszczególnych teorii osobowości.

Zakres tematów:

ZAJĘCIA 1. Zajęcia organizacyjne, zagadnienia wprowadzające. Pojęcie osobowości i tożsamości

ZAJĘCIA 2. Pojęcie osobowości w autorefleksji. Naiwne i ukryte teorie osobowości

ZAJĘCIA 3. Cechy jako składniki osobowości. Psychologia cech w ujęciu Allporta, Cattela, Eysencka oraz Pięcioczynikowy Model Osobowości

ZAJĘCIA 4. Najnowsze czynnikowe koncepcje osobowości na przykładzie „Wielkiej Szóstki“ HEXACO

ZAJĘCIA 5. Osobowość w klasycznych koncepcjach psychoanalitycznych na przykładzie koncepcji Freuda, Junga i Horney

ZAJĘCIA 6. Osobowość w nowszych koncepcjach psychodynamicznych na przykładzie koncepcji Melanie Klein oraz teorii przywiązania Ainsworth i Bowlby’ego

ZAJĘCIA 7. Osobowość w koncepcjach humanistycznych na przykładzie koncepcji Maslowa i Rogersa. Wartości jako element osobowości

ZAJĘCIA 8. Behawioryzm a osobowość – klasyczne i neobehawiorystyczne podejście do osobowości

ZAJĘCIA 9. Osobowość w ujęciu poznawczym - psychologia „Ja“

ZAJĘCIA 10. Zagadnienie samooceny. Samoocena jawna i utajona. Powiązania samooceny z narcyzmem. Krytyka pojęcia samooceny

ZAJĘCIA 11. Biologiczne i ewolucyjne koncepcje osobowości. Ciemna Triada osobowości

ZAJĘCIA 12. Badanie osobowości w kontekście zjawiska nieświadomości

ZAJĘCIA 13. Perspektywa integracji nauki o osobowości

Metody dydaktyczne:

Praca warsztatowa w grupach, omawianie studiów przypadków, dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w literaturze

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Hyla 28/26 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Hyla 29/26 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Hyla 26/26 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Hyla 27/26 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Hyla 27/26 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Hyla 30/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.