Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPS_M10_Psychologiczne problemy profilaktyki społecznej 06-PS-SM-282
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hoin C. R., Browne D., Palmer E. J.: Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie, profilaktyka. GWP, Gdańsk 2008.

Hołyst B.: Zagrożenia ładu społecznego. Wyd. PWN Warszawa, 2014

Kędzior J., Ładyżyński A.: Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009

Kurzeja A.: Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń. Wyd. Impuls, Kraków 2012

Maxwell R.: Dzieci, alkohol, narkotyki. Wszystko co trzeba wiedzieć aby zapobiec uzależnieniu lub pomóc, gdy do niego już doszło. Wyd. GWP, Gdańsk 2005

Melibruda J.: Przeciwdziałanie przemocy domowej. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009

Pierzchała K., Cekiera C., Człowiek a patologie społeczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009

Podgajna – Kuśmierek M.: Pedofilia. Wyd UJ, Kraków 2003

Pospiszyl K.: Przestępstwa seksualne. Wyd. PWN, Warszawa 2009

Szpringer M.: Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004

Świątkiewicz G. (red.): Profilaktyka w środowisku lokalnym. Wyd.: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Grupy Pompidou w ramach programu Drug Demand Staff, Warszawa 2002

Urban B., Konopczyński M.: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Wach T. J.: Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Wyd. Difin, Warszawa 2014

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (wraz z późn. zm.)

Dambach K. E.: Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Wyd. GWP, Gdańsk 2008

Dudek M.: Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej. Wyd. Polianna, Krasnystaw 2010

Griffiths M.: Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

Guerin S., Hennessy E.: Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałania agresji wśród młodzieży. Wyd. GWP, Gdańsk 2004

Jędrzejko M., Janusz M., Walancik M.: Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013

Kowalewska – Borys E. (red.): Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych. Wyd. Difin, Warszawa 2012

Luca N.: Sekty. Wyd. PAX Warszawa 2005

Piotrowski, P., Zajączkowski, K.: Profilaktyka w gimnazjum. Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków: Impuls. 2001

Rumpf J.: Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja dzieci w wieku do 13 lat. Wyd. GWP, Gdańsk 2008

Zwoliński A.: Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa. Wyd. WAM, Kraków 2012

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, jednak sama obecność nie jest wystarczająca do uzyskania zaliczenia. Student może opuścić bez podania przyczyny jedną jednostkę zajęciową. Większą liczbę nieobecności należy odrabiać podczas dyżurów prowadzącego.

Ocena ustalana jest na podstawie następujących kryteriów:

- aktywny udział w zajęciach – uzyskanie czterech plusów za poprawną odpowiedź na zadane pytanie podczas zajęć podnosi ocenę końcową o pół stopnia. Podczas jednych zajęć można uzyskać jeden plus: weryfikacja wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie i prezentacja autorskiego programu profilaktycznego

Zakres tematów:

Założenia profilaktyki społecznej. Cele, zadania, formy i funkcje działań profilaktycznych, poziomy profilaktyki, profilaktyka w społeczności lokalnej.

Działalność profilaktyczna w systemie pomocy społecznej, założenia pracy socjalnej i asystentury rodzinnej. Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Promocja zdrowia a profilaktyka społeczna.

Specyfika roli zawodowej psychologa w systemie pomocy społecznej (zadania w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rola psychologa w kwalifikowaniu do przysposobienia dzieci i Kandydatów)

Podstawy działań profilaktycznych. Typy i modele programów profilaktycznych. Interdyscyplinarny charakter działań profilaktyki społecznej.

Specyfika konstruowanie programów profilaktycznych w oparciu o interdyscyplinarną współpracę różnych środowisk. Problem doboru form przekazu dla danego odbiorcy. Dobór strategii i metod. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

Działalność profilaktyczna/prewencyjna w obszarach tematycznych:

- współczesne uzależnienia (leki, dopalacze, narkotyki, papierosy, bigoreksja, ortoreksja)

- patologie seksualne (prostytucja, pornografia dziecięca, kazirodztwo), gwałt, wczesna aktywność seksualna, zachorowalność na choroby weneryczne

- ucieczki z domów rodzinnych, zakładów wychowawczych, zakładów poprawczych, dzieci ulicy (uciekinierzy, galerianki, włóczędzy, blokersi, poszukiwacze przygód)

- zaburzenia rozwojowe (głownie te, które wynikają z zaniedbań dorosłych wobec nienarodzonego dziecka oraz niewłaściwego organizowania opieki i wychowania)

- przemoc w rodzinie, dzieciobójstwo, aborcja, dzieci niechciane

- agresja w szkole, przemoc w placówkach opiekuńczych

- rozwiązywanie rodzinnych form pieczy zastępczej

- samobójstwa, sekty

- wykluczenie społeczne (interseksualizm, transgenderyzm, niepełnosprawność, uprzedzenia), bieda (pauperyzacja: ubożenie społeczeństwa), bezrobocie

- handel ludźmi: komercyjna adopcja, handel ludźmi

- mobbing, nieetyczne zachowania w miejscu pracy

Metody dydaktyczne:

Aktywizujące metody nauczania: dyskusja okrągłego stołu, debata, drzewo problemowe, prezentacja multimedialna, metoda trójkąta, metaplan

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piekacz, Bartosz Wojciechowski, Maciej Bożek, Mikołaj Cugowski, Barbara Leśniak, Wiola Friedrich 16/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piekacz, Bartosz Wojciechowski, Maciej Bożek, Mikołaj Cugowski, Barbara Leśniak, Wiola Friedrich 15/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piekacz, Bartosz Wojciechowski, Maciej Bożek, Mikołaj Cugowski, Barbara Leśniak, Wiola Friedrich 11/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piekacz, Bartosz Wojciechowski, Maciej Bożek, Mikołaj Cugowski, Barbara Leśniak, Wiola Friedrich 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)