Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo mediów 05-DK-S1-PM12
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kalisz A., Prawo prasowe, Teoria i praktyka, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J.(red.), Nowikowska M., Zawadzka Z., Prawo mediów, LexisNexis, Warszawa 2015.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, LexisNexis, Warszawa 2008.

Chałubińska- Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Chałubińska- Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Chudziński E. (red.) Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Park Edukacja, Bielsko- Biała 2009.

Czarny -Drożdżejko E., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2014.

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Dobosz I., Konwergencja a prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Ferenc – Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Gierula M.(red.) Współczesny dziennikarz i nadawca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.

Godzic W.(red.) Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Karpowicz J., Autor-wydawca, Poradnik prawa autorskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2009.

Klafkowska- Waśniowska K. Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.

Kosmus B., Kuczyński G., Prawo prasowe : komentarz , Wydawnictwo C. H. Beck , Warszawa 2013.

Lis W., Husak Z., Wiśniewski P., Prawo prasowe. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Orżewski W., Wydawca i prawo, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2009.

Piątek S. (red.) Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa 2014.

Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2008.

Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze 2001.

Socha R., Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy. LexisNexis, Warszawa 2008.

Wojnarowski A., Prawne i finansowe podstawy europejskiej koprodukcji filmowej, Łódź 2009.

Obowiązuje znajomość następujacych aktów prawnych:

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Obowiązuje znajomość również wybranych przepisów z następujacych aktów prawnych :

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o Radzie Mediów Narodowych;

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

oraz aktów wykonawczych w zakresie odpowiadającym omawianej problematyce polskiego prawa mediów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Student ma obowiązek przyswoić podstawową wiedzę z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Student ma obowiązek przyswoić podstawową wiedzę z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student ma posiąść wiedzę z zakresu polskiego prawa mediów na tle porównawczym.

4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Pojęcie i funkcje prasy.

2. Dziennikarz, materiał prasowy; tytuł prasowy i jego ochrona.

3. Redaktor naczelny.

4. Redakcja; kolegium redakcyjne, rada redakcyjna. Rada prasowa.

5. Wydawca; wydawanie jako działalność gospodarcza.

6. Dzienniki i czasopisma – rejestracja, zawieszenie wydawania, ustanie warunków formalnych wydawania.

7. "Impressum". Stopka redakcyjna. Wydawnicze znaki informacyjne: ISBN, ISSN.

8. Sprostowania. Publikacja komunikatów i ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń, uchwał i zarządzeń; orzeczeń oraz ogłoszeń sądu lub innego organu państwowego. Publikacja listów gończych.

9. Reklama prasowa - publikacja reklam i ogłoszeń w przepisach prawa prasowego; reklama w radiu i telewizji. Zakazy i ograniczenia dotyczące treści reklam. Sponsoring. Telesprzedaż. Lokowanie produktu.

10. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rada Mediów Narodowych.

11. Nadawca i nadawca społeczny. Usługa medialna i jej dostawca. Program, program wyspecjalizowany. Audycja wytworzona w języku polskim, audycja europejska. Producent, producent niezależny. Rozpowszechnianie a rozprowadzanie.

12. Programy radiowe i telewizyjne. Ograniczenia nadawców w zakresie treści i zawartości programów. Obowiązek przechowywania audycji i innych przekazów.

13. Reżimy prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji- nadawcy publiczni: zadania jednostek publicznej radiofonii i telewizji, struktura wewnętrzna; misja, opłaty abonamentowe.

14. Reżimy prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji- cd.-nadawcy komercyjni - organ właściwy do wydawania koncesji, ograniczenia podmiotowe przy wydawaniu koncesji na rozpowszechnianie programów, procedura koncesyjna, wygaśnięcie prawa do rozpowszechniania programu.

15. Reżimy prowadzenia działalności w dziedzinie radiofonii i telewizji- cd.-programy rozprowadzane i rozpowszechniane w systemie teleinformatycznym. Obowiązki zgłoszeniowe. Rejestr programów.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- analizowanie orzeczeń sądowych zapadłych w sprawach prasowych,

- rozwiązywanie kazusów- hipotetycznych stanów faktycznych związanych z naruszeniem prawa mediów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Grzesiok-Horosz 27/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Grzesiok-Horosz 16/27 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Grzesiok-Horosz 27/27 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Grzesiok-Horosz 27/27 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Grzesiok-Horosz 31/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)