Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GENETYKA MOLEKULARNA 0305-BF-S1-12-23
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Lit. obowiązkowa:

1.Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

2.Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2013. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie III, PWN, W-wa

Lit. uzupełniająca:

1. Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. Wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa

3. Kur J. 1994. Podstawy inżynierii genetycznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

4. Kłyszejko-Stefanowicz L. 1999. Ćwiczenia z biochemii. PWN, W-wa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne realizowane są w trzech modułach obejmujących cześć genetyczną, mikrobiologiczną i biochemiczną. Aby zaliczyć laboratoria, student zobowiązany jest uzyskać ocenę pozytywną oddzielnie z każdego z tych modułów. Ostateczna ocena z części laboratoryjnej jest średnią z trzech ocen otrzymanych z każdego z powyższych modułów.

Umiejętności studenta weryfikowane są za pomocą kolokwiów sprawdzających wiedzę z kolejnych bloków tematycznych. Kolokwia obejmują zagadnienia teoretyczne, jak i analizę wyników eksperymentów (np.: analiza żeli). Kolokwia przeprowadzane są w sposób stacjonarny (podczas zajęć) lub zdalnie (np: za pośrednictwem aplikacji Teams). Stosuje się punktowy system oceny pytań na kolokwium. Kolokwia należy zaliczyć w terminach wyznaczonych przez prowadzących. Nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium jest równoznaczna z oceną niedostateczną z tego kolokwium.

Skala do wyliczania oceny z kolokwium cząstkowego:

bdb: 91-100% punktów

+db: 81-90% punktów

db: 71-80% punktów

+dst: 61-70% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów

W części genetycznej i mikrobiologicznej na ogólną ocenę składa się średnia arytmetyczna z poszczególnych kolokwiów. W części biochemicznej student zobowiązany jest dodatkowo do przygotowania sprawozdania z przebiegu prowadzonych doświadczeń. Ocena ogólna z tej części składa się w 30% z oceny ze sprawozdania i w 70% z oceny z kolokwium.

Zakres tematów:

Część biochemiczna:

1. Izolacja plazmidowego DNA z komórek bakterii jako element klonowania fragmentów DNA

2. Izolacja DNA na przykładzie chromosomalnego DNA bakteryjnego

Część genetyczna:

1. Cięcie DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych i ligacja jako podstawowe metody biologii molekularnej

2. Reakcja PCR jako podstawowa metoda biologii molekularnej

3. Ocena zmienności genetycznej za pomocą markerów opartych o sekwencje mikrosatelitarne

4. Sekwencjonowanie wybranych fragmentów DNA

Część mikrobiologiczna:

1. Koniugacja bakteryjna jako zjawisko rekombinacji genetycznej

2. Transformacja bakterii jako podstawa do klonowania fragmentów DNA

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne obejmują:

- wprowadzenie teoretyczne z aktywnym udziałem studentów, w oparciu o prezentacje audiowizualne oraz praca laboratoryjna pod nadzorem prowadzącego, mająca na celu praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technikami genetyki molekularnej,

- wykonywanie eksperymentów według przygotowanych instrukcji, mające na celu poznanie zasad prawidłowego planowania i prowadzenia eksperymentów z użyciem określonej techniki molekularnej,

- analiza i interpretacja wyników eksperymentów oraz dyskusja i formułowanie wniosków,

Prezentacje wprowadzające w tematy poszczególnych zajęć laboratoryjnych przygotowane:

- z wykorzystaniem środków audiowizualnych

- w postaci prezentacji programu PowerPoint,

- częściowo w oparciu o pozycje literatury anglojęzycznej (publikacje, skrypty, schematy, zdjęcia),

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:30 - 13:30, sala C-45
Katarzyna Hupert-Kocurek, Jolanta Pająk, Agnieszka Janiak, Anna Markowicz 2/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.