Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA 0310-CH-S1-026
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. J. McMurry, Chemia organiczna, tomy 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

2. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

3. J. March, Chemia organiczna, Warszawa: WNT, 1985,

4. Materiały on-line: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_organiczna -(Linki zewnętrzne

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie elementarne prawa i pojęcia chemiczne

Zna zasady nomenklatury związków chemicznych, zasady tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych związków organicznych, potrafi wymienić podstawowe grupy związków organicznych

Potrafi objaśnić związki pomiędzy budową molekularną, a właściwościami makroskopowymi otaczającej go materii oraz potrafi objaśnić pojęcia chemii organicznej w stopniu podstawowym

Stosuje nomenklaturę chemiczną różnych klas związków chemicznych według zaleceń IUPAC

Wykorzystuje podstawowe pojęcia chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych, interpretuje proste mechanizmy reakcji chemicznych związków organicznych

Interpretuje proste mechanizmy reakcji chemicznych związków nieorganicznych i organicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

Ćwiczenia problemowe z zakresu chemii organicznej:

1. Nomenklatura, grupy funkcyjne. Izomeria. Wiązania chemiczne. Struktury elektronowe, Hybrydyzacja (1 godz.)

2. Typy reakcji chemicznych. Karbokationy, karboaniony, wolne rodniki, karbeny. Stereochemia. Analiza konformacyjna. Konfiguracja absolutna i względna. Chiralność a czynność optyczna. Efekty elektronowe i steryczne. Pojecie rezonansu. Hiperkoniugacja (2 godz.)

3. Alkany, cykloalkany, halogenowanie, związki Grignarda (1 godz.)

4. Alkeny. mechanizmy eliminacji E1 i E2, reguła Zajcewa i Hofmanna. Reakcje alkenów. Addycja elektrofilowa, reguła Markownikowa, efekt nadtlenkowy (1 godz.)

5. Reakcje substytucji nukleofilowej SN1 SN2 (1 godz.)

6. Konkurencyjność substytucji i eliminacji (1 godz.)

7. Alkiny. Dieny. Addycja 1,2 i 1,4 (1 godz.)

8. Związki aromatyczne. Reguła Hückla (1 godz.)

9. Aromatyczna substytucja elektrofilowa. Aromatyczna substytucja nukleofilowa (chlorobenzen, pirydyna) (1 godz.)

10. Alkohole fenole i etery (1 godz.)

11. Aldehydy i ketony. Reakcje addycji nukleofilowej do wiązania karbonylowego (1 godz.)

12. Kwasy karboksylowe i pochodne, reakcje pochodnych kwasów karboksylowych, kondensacja Claisena (1 godz.).

13. Amidy. Aminy (1 godz.)

14. Sole diazoniowe. Barwniki azowe. Związki nitrowe (1 godz.)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia problemowe z zakresu chemii organicznej, mechanizmy

reakcji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:00 - 10:00, sala C/-1/06
Piotr Bartczak 16/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:00, sala C/0/05
Maciej Serda 18/20 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:00, sala C/-1/06
Maciej Kapkowski 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – budynek główny (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)