Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA A - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-251
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocenianie ciągłe - ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium magisterskim lub z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym)

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne lub obliczeniowe, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników;

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskie konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne lub obliczeniowe, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne lub obliczeniowe, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym.

2. Prezentacja - ocena wykonania eksperymentu, wiarygodności uzyskanych wyników oraz ich interpretacji

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa

i zorganizowana zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie

odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej, jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy,

z zastosowaniem wybranych środków wyrazu

Ocena dostateczna - Omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, l błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Zakres tematów:

Projektowanie i synteza inhibitorów integrazy HIV

Projektowanie i synteza nowych chelatorów żelaza jako środków przeciwnowotworowych Przydatność metody e-learningu w nauczaniu chemii organicznej

Syntezy związków modelowych do badania nowych mechanizmów transportu podczas TLC

Projektowanie nowych związków biologicznie aktywnych metodami skriningu baz danych

Synteza wybranych pochodnych chinoliny

Syntezy nowych pochodnych chinoliny jako potencjalnych fungicydów

Badania struktury baz danych

Modelowanie techniką dynamiki molekularnej wybranego szeregu związków chemicznych

Kompleksy metali w chemii medycznej

Projektowanie związków przeciwgrzybicznych w oparciu o fragmenty molekularne

Synteza i badanie aktywności tiosemikarbazonów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

Synteza nowych ligandów tioazolowych

Nowe pochodne aminokwasowe tetrafenyloporfiryny

Amidy kwasu izoftalowego-synteza i badania fizykochemiczne

Synteza chloryn i bakteriochloryn jako potencjalnych fotouczulaczy w PDT

Modyfikowane cholesterolem pochodne tetrafenyloporfiryny

Amidy kwasu tereftalowego o potencjalnym działaniu biologicznym

Rezweratrol – oznaczanie ilościowe w materiałach spożywczych

Pochodne tetrabromofenyloporfiryny i ich potencjalne zastosowanie w PDT

Nitrylowe pochodne porfiryn o potencjalnym znaczeniu biologicznym

Metody dydaktyczne:

Praca w laboratorium lub z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym) związana z realizacją zadań w ramach wykonywanej pracy magisterskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Piotr Kuś, Andrzej Bąk, Robert Musioł, Aneta Słodek, Maciej Serda 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.