Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia strukturalna 01-BT-S1-BS02
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Bańkowski E. 2016. Biochemia wyd. 3. Edra Urban & Partner. Wrocław

Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

Uzupełniająca:

Brown T. A. 2012. Genomy. PWN. Warszawa

Karlson P. 1987. Zarys biochemii. t 1 i t 2. PWN. Warszawa

Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT. Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN. Warszawa

Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia części laboratoryjnej odbywają się na początku zajęć, składają się z 3 pytań i trwają 15 minut.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie w skali 0-6.

Skala procentowa ocen kolokwiów cząstkowych:

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Ocena końcowa z kolokwiów jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z kolokwiów cząstkowych. Ocenę pozytywną otrzymuje student który uzyskał średnią ocen co najmniej 2,76.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Aktywność ciągła studenta w ramach laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena z aktywności ciągłej ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Ocena z laboratorium jest średnią ważoną obejmującą:

1. ocenę końcową z kolokwiów cząstkowych (0,8)

2. ocenę ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,2).

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Budowa, podział i właściwości aminokwasów. Peptydy naturalne, wiązanie peptydowe.

2. Reakcje charakterystyczne białek. Budowa przestrzenna, klasyfikacja i właściwości białek.

3. Reakcje barwne cukrów. Budowa, klasyfikacja i własności monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.

4. Budowa i własności kwasów nukleinowych. Struktura i rodzaje kwasów nukleinowych. Komplementacja zasad (wzory). Struktura materiału genetycznego u Procaryota i Eucaryota. Budowa rybosomów.

5. Analiza jakościowa tłuszczów. Budowa, właściwości i podział kwasów tłuszczowych oraz tłuszczy. Budowa błon biologicznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji. Zajęcia odbywają się w sali C-154 Katedry Biochemii, ul Jagiellońska 28.

Student przygotowuje się merytorycznie do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o dostępną instrukcję oraz proponowaną literaturę.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń laboratoryjnych student zobowiązany jest do napisania konspektu do ćwiczeń który zawiera:tytuł ćwiczenia, tematy poszczególnych zadań, który w czasie ćwiczeń uzupełnia o obserwacje i wnioski.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.Zaległe kolokwium należy napisać w terminie 7 dni od końcowej daty zwolnienia lekarskiego, w godzinach konsultacji pracowników Katedry Biochemii prowadzących ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 13:00, sala sale KB
Jolanta Pająk 15/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:00 - 13:00, sala sale KB
Jolanta Pająk, Izabela Greń 12/12 szczegóły
3 każda środa, 14:00 - 17:00, sala sale KB
Daniel Wasilkowski 12/12 szczegóły
4 każda środa, 14:00 - 17:00, sala sale KB
Daniel Wasilkowski 12/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 13:30 - 16:30, sala sale KB
Daniel Wasilkowski, Jolanta Pająk 11/12 szczegóły
6 każdy czwartek, 13:30 - 16:30, sala sale KB
Izabela Greń 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)