Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska II w Katedrze Biologii Komórki 01-BT-S2-2BT-06.BK
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Właściwa dla realizowanego projektu magisterskiego. Podręczniki z zakresu anatomii rozwojowej roślin.

Metody i kryteria oceniania:

OPIS SPOSOBU WERYFIKACJI

Znajomość: 1/zasad BHP obowiązujących w laboratoriach; 2/ kart charakterystyk

substancji chemicznych używanych w pracy laboratoryjnej; 3/udzielania pierwszej

pomocy; 4/posługiwania się aparaturą wykorzystywana w realizacji projektu

magisterskiego. Umiejętność: wykonywania preparatów mikroskopowych; stosowania

właściwych procedur badawczych i wykonywania dokumentacji uzyskanych wyników. Treści prezentowane na pracowni oraz ujęte w literaturze podanej przez prowadzącego zajęcia.

Ocena bardzo dobra – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, dokładnie przygotowuje dokumentację z pracowni, potrafi analizować problemy i szukać dla nich rozwiązań; uzyskał wyniki uprawniające do napisania pracy magisterskiej.

Ocena dobra – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z niewielkimi błędami, potrafi analizować problemy i szukać dla nich rozwiązania z niewielką pomocą prowadzącego.

Ocena dostateczna – student rozumie realizowane zagadnienie, gromadzi literaturę na temat prowadzonych badań, solidnie wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z błędami, które zakłócają jej czytelność, potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego rozwiązania analizowanego problemu.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zaleconego zadania, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, przygotowuje dokumentację z pracowni z błędami, które powodują, że jest ona nieczytelna, nie rozumie sensu prowadzonych zajęć i nie potrafi analizować problemów i szukać dla nich rozwiązań z pomocą prowadzącego pracownię.

RAPORTY

Raporty przygotowywane są pod koniec każdego miesiąca. Opisują one otrzymane wyniki oraz sposób wykonania badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. W raportach znajdują się także wnioski wyciągnięte na podstawie uzyskanych wyników. Raporty powinny opisywać techniki zastosowane w badaniach materiału roślinnego, stosowane procedury wraz z wykazem użytych odczynników. Ponadto raport powinien zawierać także opis analizowania wyników oraz napotkane problemy (o ile wystąpiły one w trakcie wykorzystywania techniki) i sposoby ich rozwiązania. Wiadomości teoretyczne związane z realizowanym projektem magisterskim.

Ocena bardzo dobra – Raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Student dokładnie opisuje uzyskane dotychczas wyniki, analizuje je i wyciąga poprawne wnioski. Raport wykonany jest bardzo starannie pod względem merytorycznym a także od strony edytorskiej.

Ocena dobra plus - Raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Student dokładnie opisuje uzyskane dotychczas wyniki, analizuje je i wyciąga poprawne wnioski. Raport wykonany jest bardzo starannie pod względem merytorycznym ale zawiera nieliczne błędy edytorskie.

Ocena dobra – Raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Student dokładnie opisuje uzyskane dotychczas wyniki, analizuje je i wyciąga poprawne wnioski. Raport zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie oraz niedomówienia.

Ocena dostateczna plus – Raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje uzyskane dotychczas wyniki, analizuje je i wyciąga poprawne wnioski. Wykonanie raportu jest jednak niestaranne od strony edytorskiej a także zawiera błędy merytoryczne, które wymagają korekt po konsultacjach z prowadzącym.

Ocena dostateczna - Raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje uzyskane dotychczas wyniki, analizuje je i wyciąga poprawne wnioski. Raport jest niestaranny od strony edytorskiej, widoczne jest wzorowanie się na pracy kolegów; zawiera istotne błędy, które muszą być poprawiane po konsultacjach z prowadzącym.

Ocena niedostateczna – Raport jest niekompletny. Student niedokładnie opisuje uzyskane dotychczas wyniki, nie potrafi ich przeanalizować i wyciągnąć poprawnych wniosków. Raport zawiera błędy merytoryczne i edytorskie, które czynią go niezrozumiałym i nieczytelnym.

Raporty przygotowywane są indywidualnie przez studentów. Po wykonanych badaniach opiekun/promotor będzie oceniał przygotowane raporty.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Znajomość zasad przygotowania i pisania prac naukowych. Wiedza na temat realizowanego projektu magisterskiego zarówno w odniesieniu do stosowanych technik jak i zrozumienia problemu badawczego.

Ocena bardzo dobra - Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Dokumentacja badań jest poprawnie i czytelnie przedstawiona a wyciągnięte wnioski są właściwe. Sprawozdanie wykonane jest bardzo starannie pod względem merytorycznym i edytorskim. Wskazuje ono na pełne zrozumienie omawianych treści przez studenta.

Ocena dobra plus - Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Dokumentacja badań jest poprawnie i czytelnie przedstawiona a wyciągnięte wnioski są właściwe. Sprawozdanie wykonane jest bardzo starannie od strony merytorycznej, ale zawiera nieliczne błędy edytorskie.

Ocena dobra – Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Dokumentacja badań jest poprawnie i czytelnie przedstawiona a wyciągnięte wnioski są właściwe. Sprawozdanie zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie oraz niedomówienia.

Ocena dostateczna plus – Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Dokumentacja badań jest poprawnie i czytelnie przedstawiona a wyciągnięte wnioski są właściwe. Wykonanie sprawozdania jest jednak niestaranne od strony edytorskiej i zawiera błędy merytoryczne, które wymagają korekt po konsultacjach z prowadzącym.

Ocena dostateczna - Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Dokumentacja badań jest poprawnie przedstawiona. Wnioski nie są zbyt czytelne i zrozumiałe. Sprawozdanie jest niestaranne od strony edytorskiej, widoczne jest wzorowanie się na pracy kolegów; zawiera istotne błędy, które muszą być poprawiane po konsultacjach z prowadzącym.

Ocena niedostateczna – Sprawozdanie nie jest kompletne. Student nie rozumie i nie potrafi interpretować uzyskanych wyników ani opracować poprawnie tekstu pod względem merytorycznym i formalnym.

Końcową wersję sprawozdania w formie pisemnej, zawierającej wszystkie elementy i odpowiednie poprawki prowadzący pracownię (opiekun/promotor) otrzymuje w terminie do 1 tygodnia od zakończenia zajęć. Prowadzący do 1 tygodnia informuje studenta o zaliczeniu sprawozdania bądź konieczności jego poprawy. Student składa poprawione sprawozdanie w terminie do 1 tygodnia. Student ma możliwość dwukrotnej poprawy. Po dwukrotnym zwrocie, uznaje się, że pracownia nie jest zaliczona.

Zakres tematów:

Zasady BHP obowiązujące na pracowni/laboratorium.

2. Pobieranie materiału do badań i/lub prowadzenie kultur in vitro w zależności od zakresu badawczego projektu magisterskiego.

3. Wykonywanie i analiza preparatów.

4. Dokumentacja przeprowadzonych badań.

5. Analiza otrzymanych wyników i wyciągnięcie wniosków.

6. Przygotowanie pracy magisterskiej od strony opracowania uzyskanych wyników.

Metody dydaktyczne:

Student, pod nadzorem osoby prowadzącej pracownię/opiekuna naukowego, samodzielnie wykonuje wszystkie czynności obejmujące prowadzenie hodowli materiału roślinnego, wykonanie badań oraz przygotowanie dokumentacji i analizy otrzymanych wyników.

Prowadzący sprawdza pracę studenta w czasie trwania zajęć zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 20:00, sala sale KBK
Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)