Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II w Katedrze Biochemii 01-BT-S2-2BT-06.BCH
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań. Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest bardzo zaangażowany i kreatywny w prowadzeniu badań, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny. Bardzo skrupulatnie gromadzi materiały źródłowe i wykorzystuje je w przygotowanej rozprawie magisterskiej.

dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w prowadzenie doświadczeń, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, brak mu systematyczności w gromadzeniu materiałów źródłowych.

dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację badań, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, brak mu systematyczności w gromadzeniu materiałów źródłowych.

niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych badań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, przygotowane ostateczne opracowanie wyników jest nierzetelne i niedokładne.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia aktywność i umiejętności praktyczne studenta w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o materiały i aparaturę naukową.

Protokoły z pomiarów, oznaczeń/analiz

Ocenie podlega poprawność oraz kompletność protokołów/raportów z prowadzonych oznaczeń (obserwacji, pomiarów); dokładność i staranność wykonania obliczeń; poprawność wyciąganych konkluzji i wniosków, jakość zgromadzonego i utrwalonego materiału dokumentacyjnego.

Umiejętności studenta są oceniane w czterostopniowej skali ocen:

bardzo dobry – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

dobry plus – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę prawie wszystkich wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

dobry – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę większości wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

dostateczny plus – student przygotowuje raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski, których nie dyskutuje w oparciu o dane literaturowe.

dostateczny – student przygotowuje raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone nieliczne obliczenia, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, niepełne wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski, których nie dyskutuje w oparciu o dane literaturowe.

niedostateczny – student nie przygotował raportu z wyznaczonych zajęć lub też przygotował raport w sposób niedostateczny.

Student oddaje raport z przeprowadzonych badań w formie elektronicznej do 10 dnia kwietnia, maja i czerwca. Spóźnienie skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. Raport podlega ocenie pod kątem jego zawartości, poprawności merytorycznej i staranności.

Do zaliczenia wymagane jest oddanie 3 raportów cząstkowych i uzyskanie z nich co najmniej dwóch ocen pozytywnych

Zaliczenie końcowe/ rozprawa magisterska

Praca magisterska oceniana jest w czterostopniowej skali ocen:

bardzo dobry – rozprawa magisterska jest przygotowana dokładnie i rzetelnie. Student jest kreatywny, samodzielnie przygotowuje rozprawę. Opracowanie jest bardzo staranne pod względem merytorycznym i edytorskim.

dobry – rozprawa magisterska jest przygotowana poprawnie. Zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie.

dostateczny – rozprawa magisterska jest niekompletna, przygotowana niestarannie, zawiera nieliczne błędy merytoryczne i redakcyjne.

niedostateczny – rozprawa magisterska nie spełnia wymagań merytorycznych i formalnych.

Zakres tematów:

Tematyka prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biochemii:

1. Wpływ skojarzonych dodatków doglebowych na biodostępność metali ciężkich i aktywność mikroorganizmów w glebie

2. Zmiany aktywności biochemicznej mikroorganizmów kompostu i gleby w obecności wybranych tworzyw

3. Analysis of the sensitivity of Finnish clinical bacterial isolates to commercial phage therapy cocktails

4. Mikrobiologiczny rozkład paracetamolu przez szczep Pseudomonas moorei KB4

5 .Analiza cech szczepu Pseudomonas moorei KB4 warunkujących możliwość jego immobilizacji

6. Ocena potencjału wybranych bakterii endofitycznych do wspomagania procesów fitodegradacji

Metody dydaktyczne:

Każdy student wykonuje prace laboratoryjne pod opieką osoby prowadzącej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 20:00, sala sale KB
Bożena Nowak, Danuta Wojcieszyńska, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Mrozik, Urszula Guzik, Daniel Wasilkowski, Izabela Greń 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.