Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa :

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

S.E. Manahan 2011. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa

Uzupełniająca:

J. Witwicki, W. Ardelt 1989.Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

A. Zgirski, R. Gondko 2012. Obliczenia biochemiczne. PWN. Warszawa

L. Kłyszejko-Stefanowicz 2011. Ćwiczenia z biochemii. PWN. Warszawa

W. Minakowski, S. Weidner 1998 i nowsze. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton. 2002 i nowsze. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa

R.K. Murray i wsp. 1995 i nowsze. Biochemia Harpera. PWN. Warszawa

A. Kołodziejczyk. 2003. Naturalne związki organiczne. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, maksymalnie 45 punktów, w tym za: sprawozdania (maksymalnie 5 x 4 pkt), kolokwia cząstkowe (maksymalnie 4 x 5 pkt), ocena umiejętności praktycznych (maksymalnie 1 x 5 pkt),

zgodnie z kryteriami: 22,5 – 27 pkt – ocena dostateczna (3,0); 27,5 – 32: ocena plus dostateczna (3,5); 32,5 – 37: ocena dobra (4,0), 37,5 – 41: ocena plus dobra (4,5); 41,5 – 45: ocena bardzo dobra (5,0).

Każdy student przygotowuje 5 sprawozdań, przygotowywanych w formie pisemnej przez parę lub 4-ro osobową grupę studentów i zawiera obserwacje i wnioski z każdego przeprowadzonego doświadczenia. Oddanie sprawozdań odbywa się w terminie do 7 dni od zakończonych zajęć. Każde sprawozdanie powinno zawierać cel doświadczenia, prezentację wyników w postaci tabel i wykresów (wykresy muszą być czytelne, posiadać opisane osie oraz prawidłowe jednostki), obserwacje i proponowane wnioski.

Ocena każdego sprawozdania w skali punktowej 0-4, z przeskokiem co 0,5.

3,5 - 4 punkty – sprawozdanie jest kompletne i pozbawione błędów merytorycznych

2,5 - 3 punkty – sprawozdanie zawiera pełny zestaw wyników, uzyskanych przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń; przeliczenia, prezentacja wyników i ich interpretacja oraz wnioski są zasadniczo prawidłowe, może zawierać drobne błędy merytoryczne, niedomówienia lub niejasności

1,5 - 2 punkty – sprawozdanie zawiera pełny zestaw wyników, uzyskanych przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń; przeliczenia, prezentacja wyników i ich interpretacja albo wnioski są w części nieprawidłowe;

0,5 - 1 punkt – sprawozdanie zawiera niepełny zestaw wyników, uzyskanych przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń; przeliczenia, prezentacja wyników i ich interpretacja są w dużej części nieprawidłowe, sprawozdanie pozbawione jest wniosków

0 punktów – brak sprawozdania.

Za sprawozdanie dostarczone po wyznaczonym terminie można uzyskać jedynie połowę maksymalnej liczby punktów.

Kolokwia cząstkowe oceniane są w skali punktowej 0-4, z przeskokiem co 0,5, gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 1 to pełna odpowiedź na pytanie.

Kolokwia cząstkowe odbywają się na początku zajęć i składają się z 4 krótkich pytań opisowych. Czas trwania kolokwium cząstkowego 10-15 minut.

Nie ma możliwości poprawy kolokwium cząstkowego.

Wyniki weryfikacji wszystkich efektów kształcenia przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Ocena umiejętności przeprowadzenia eksperymentu i wnioskowania każdorazowo podczas zajęć laboratoryjnych, oceniana na podstawie obserwacji studenta i rozmowy w trakcie zajęć, w skali punktowej 0-1, gdzie 1 oznacza spełnienie wymagań merytorycznych i kryteriów oceny, a 0 oznacza ocenę negatywną.

Zakres tematów:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów i białek - Budowa, podział i właściwości chemiczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Jon obojnaczy, punkt izoelektryczny. Podział aminokwasów (białkowe i niebiałkowe; egzogenne i endogenne; obojętne, kwaśne i zasadowe). Aminy biogenne. Charakterystyka wiązania peptydowego. Budowa białek – struktury, wiązania stabilizujące struktury.

2. Oznaczanie witaminy C w materiale biologicznym - pojęcie katalizatora i enzymu; koenzymy, grupy prostetyczne, witaminy; klasyfikacja enzymów.

3. Wpływ pH na aktywność 2,3-dioksygenazy katecholowej - budowa enzymów, szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, równowaga reakcji chemicznej, czynniki wpływające na aktywność enzymów, modele działanie enzymów; swoistość enzymów; teoria Michaelisa-Menten; metoda linearyzacji Lineweavera- Burka; inhibicja reakcji enzymatycznej, jednostki enzymatyczne (U, kat), aktywność enzymatyczna (aktywność właściwa i molekularna).

4. Wpływ temperatury na aktywność proteaz w glebie – przemiany aminokwasów: deaminacja, dekarboksylacja, transaminacja, cykl mocznikowy.

5. Reakcje charakterystyczne cukrów - budowa i funkcje cukrów prostych i złożonych w środowisku; podstawowe przemiany cukrów

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2-osobowych (ćwiczenie 1,2 i 5) lub 4-osobowych (ćwiczenie 3 i 4) na podstawie instrukcji. Analiza i omówienie otrzymanych wyników na zakończenie ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 13:00, sala A-118
Izabela Greń 11/10 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 18:00, sala A-118
Izabela Greń 9/10 szczegóły
3 każda środa, 10:00 - 13:00, sala A-118
Izabela Greń, Justyna Michalska, Agnieszka Nowak 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.