Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa po I roku 12-PE-AR-S1-PZ1
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Proponowana literatura

Bogdanowicz M., Kasica A.: Ruch Rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne. Gdańsk 2003.

Borkowski Z. (red.): ABC rehabilitacji dzieci. Warszawa 1989.

Grzybowski P.: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków 2012.

Kaja B.: Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995.

Stelmaszuk Z. W. (red.): Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

Syrek E. (red.): Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Kraków 2001.

Włodek-Chronowska I. (red.): Terapia pedagogiczna. Kraków 1991.

Czajkowska J., Herda K.: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1989.

Kaja B.: Zarys terapii dziecka. Warszawa 1995.

Jachimska M.: Grupa bawi się i pracuje. Unus, Wrocław 1994.

Muraszko B.: Azyl w świetlicy. „Edukacja i Dialog" 1995, nr 6.

Muraszko B.: Główne zadania świetlicy socjoterapeutycznej. „Nowa Szkoła" 1996, nr l.

Nartowska H.: Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. Warszawa 1980.

Niemiec A.: Profilaktyczna i terapeutyczna rola świetlicy. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1994, nr 5.

Andrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych. Rzeszów 2000.

Biedroń M., Rokosz M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001.

Helm J. H., Katz L.G.: Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej. Warszawa 2003.

Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Warszawa 2010.

Poznańska J., Wierzejska Z., Zygmucik E.: Wskazania wychowawcze do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego. Warszawa 1993.

Stelmaszuk Z. W. (red.): Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

Trawińska H.: Zabawy rozwijające dla małych dzieci. Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej www.weinoe.us.edu.pl

2. Student na bieżąco dokumentuje przebieg swojej praktyki wyłącznie na drukach do tego celu opracowanych.

3. Praktykę zalicza w indeksie uczelniany opiekun praktyki na podstawie dokumentacji przedłożonej przez studenta.

4. Po zaliczeniu praktyki w indeksie student niezwłocznie składa dokumentację w Sekretariacie praktyk (pok. 106).

5. Studenci przedkładają opiekunowi praktyki w uczelni:

• opinię o studencie realizującym praktykę, uzupełnioną przez opiekuna praktyki w placówce,

• dziennik praktyk poświadczony podpisem opiekuna praktyki w placówce z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą),

• raport z przebiegu praktyki zawodowej

Zakres tematów:

Zapoznanie się z formami pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej stosowanymi w danej placówce.

Obserwowanie form aktywności dzieci, rozwoju ich gotowości do współdziałania i konfrontowanie tych spostrzeżeń z wiedzą psychopedagogiczną.

Pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, stymulowaniu jego rozwoju, poszerzeniu autonomii i samodzielności dziecka.

Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu krótkich form wybranych zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych (z uwzględnieniem zajęć plastycznych, muzycznych z elementami rytmiki) zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym przez opiekuna, do którego przydzielono studenta.

Poznanie przez praktykanta charakteru i specyfiki działalności wybranych placówek opieki pozaszkolnej.

Zapoznanie się z planem i formami realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, środowiskowej i socjo-terapeutycznej.

Rozwijanie przez studenta umiejętności komunikacyjnych oraz wrażliwości na potrzeby podopiecznych, wymagających zróżnicowanego wsparcia, opieki, a także kompleksowego podejścia psychologicznego w sytuacjach nowych i trudnych społecznie.

Umożliwienie studentom weryfikowania przydatności ich wiedzy teoretycznej w warunkach organizowanego wsparcia instytucjonalnego, a także wykorzystywanie jej w różnych obszarach pracy pozaszkolnej

Pomoc we wszystkich formach zajęć z wychowankami służących harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, pomoc w opracowywaniu materiałów do zajęć.

Współudział w organizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz próba projektowania form pomocy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi deficytami - biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi oraz zdrowotnymi.

Współudział studenta w przeprowadzeniu przygotowanych wspólnie z opiekunem praktyki zabaw i ćwiczeń o charakterze integrującym dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk wychowawczych i społecznych.

Współtworzenie zajęć aktywizujących dla dzieci i młodzieży zgodnie z założeniem wspierania rozwoju indywidualnego, wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania opóźnieniom, a także ryzyku wykluczenia społecznego i marginalizacji.

Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki wychowawczo-profilaktycznej i terapeutyczno-leczniczej na podstawie obserwacji uczestniczącej i analizy udostępnionej dokumentacji.

Pomoc w realizacji różnych form pracy opiekuńczej, terapeutycznej i wychowawczej w zależności od potrzeb, warunków zdrowia i rozwoju podopiecznych.

Współudział w opracowywaniu i realizowaniu fragmentów zajęć wychowawczych i terapeutycznych z wykorzystaniem miedzy innymi terapii przez śmiech i zabawę, zgodnie z planem pracy i harmonogramem wychowawcy w danej grupie.

Kształtowanie gotowości społecznej i kompetencji w zakresie interakcji z dziećmi i młodzieżą o słabszej kondycji zdrowotnej bądź nieharmonijnym rozwoju

Metody dydaktyczne:

analiza wypełnionej dokumentacji, rozmowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Jas 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.